2013. szeptember 12., csütörtök

Dave Hunt - Ezen a kősziklán? 7.

Nincs elit

Jézus Krisztus ígéretei közül nincs egy sem, amely csak az apostoloknak vagy csak egy kiváltságos rétegnek adatott volna. Például: „Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám” (Máté 18,19); „És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt” (János 14,13); vagy „amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek” (János 16,23). Minden keresztény Jézus Krisztus nevében imádkozik, jóllehet ez az ígéret eredetileg csak az Ő tizenkét apostolának adatott. Minden katolikus veszi a
kenyeret a misén, jóllehet csak a tizenkettőnek mondta Jézus, hogy „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (Lukács 22,19).

Világos, hogy mindaz, amit Krisztus az Ő tizenkét tanítványának mondott, vonatkozik azokra is, akik őáltaluk tértek meg, és mindenkire, aki ma igazi keresztény. Akkor ez azt jelentené, hogy ha két egyszerű keresztény megegyezik valami felől, akkor az megadatik neki, vagy hogy bármit kér egy keresztény az Atyától Krisztus nevében, az meglesz neki? Igen, pontosan így van. De akkor miért nem jön minden imára válasz? Mindegyikre van válasz, de van amelyikre az, hogy „Nem”, és van, amelyikre az, hogy „Majd később”. Jézus Krisztus „neve” nem egy varázsszó, hogy ha azt egy imához hozzátesszük, akkor arra automatikusan jön az igenlő válasz. Az Ő nevében kérni azt jelenti, hogy úgy kérni és azt, ahogyan és amit Ő kérne, az Ő céljainak megfelelően és az Ő
dicsőségére, és nem a saját érdekünket szem előtt tartva.

Ez az a pont, ahol a katolikus egyház csúnyán becsapta az őszinte katolikusokat. Az nyilvánvaló, hogy egy katolikus pap imájára nem jön automatikusan a válasz, csakúgy, ahogy egy egyszerű katolikus hívő imájára sem, vagy protestáns szolgálók, illetve laikusok imájára sem. Mégis azt állítják, hogy a katolikus klérusnak különleges hatalom adatott arra, hogy bármit kimondanak Krisztus nevében - akár kötést vagy oldást, akár a bűnök bocsánatát - az automatikusan meg is lesz. Pedig ez nem igaz. Becstelen dolog azt állítani, hogy valóban megtörténik a bűn alól a feloldozás (amit semmi nem igazol), ha ezt egy katolikus pap kimondja. Ritkán következik be betegségből gyógyulás vagy adósságból való kimenekülés is egy katolikus pap szavára.

A lényeg tehát világos: akár arról van szó, hogy kapunk-e választ Jézus nevében elmondott imánkra az Atyától vagy sem, akár arról, hogy jön-e az az áldás, ami felől két vagy több keresztény megegyezett, akár kötésről, oldásról, vagy a bűn alól való feloldozásról, ez nem történik meg automatikusan csak azért, mert kiejtünk egy szót. Mindez Jézus Krisztus által történik, Aki választott edényeken keresztül cselekszik akkor, ott és ahogyan Ő akarja.

Ezek közül az ígéretek közül egyik sem működött Péter vagy bármelyik más apostol tetszése szerint, és nem kapcsolódnak automatikusan a római katolikus egyház vagy bármely más vallási hierarchia egyetlen tagjához sem. Az ehhez hasonló hamis dogmák Róma uralma alá helyezik azokat, akik hisznek bennük, és ezáltal azt várják el egy paptól, ami Krisztus minden igazi apostolának az öröksége.