2016. június 15., szerda

Megjelent! Karen Kingsbury - Istenember 1. részlet

Szerzői megjegyzés

A történelem és a Szentírás együtt is nagyon keveset árul el nekünk az igazi Magdalai Máriáról, az asszonyról, aki megragadta nemzedékünk, kultúránk képzeletét. Valójában, bár széles körben az a nézet járja, hogy Magdalai Mária prostituált volt, erre nincs konkrét bizonyíték. Teljesen alaptalan az az elképzelés, hogy Máriának a mély tanítványi kapcsolaton kívül bármiféle viszonya lett volna Jézussal. Még ennél is rosszabb az az elterjedt nézet, hogy Jézus esetleg összeházasodott Magdalai Máriával. Ez természetesen teljes mértékben hamis, a Biblia mércéjével nézve eretnekség.

De akkor ki is volt Magdalai Mária?
A Szentírás azt bizonyosan állítja, hogy Jézus hét démon­tól szabadította meg Máriát (Lukács 8:2). Azt nem tudjuk, mi­lyen démonok voltak ezek. De azt tudjuk, hogy mihelyt szabad lett, Mária néhány másik nővel együtt odaszánta életét Krisztus szolgálatának saját vagyonából történő támogatására (Lukács 8:1-3). Vagyis kulcsfontosságú szerepük volt az Úr szolgálatá­ban és üzenetének terjesztésében.

Azt is tudjuk, hogy Mária végig Jézussal maradt, ő volt a néhány nő egyike a kereszt lábánál, szemtanúként nézte végig Megváltója rettenetes halálát (Máté 27:56; Márk 15:40-41; Já­nos 19:25). Ezenkívül azt is megtudhatjuk, hogy Magdalai Má­ria egyike volt azoknak a nőknek, akik azon a ragyogó vasárnap reggelen felkerekedtek, hogy megkenjék Krisztus holttestét olajjal (Márk 16:1-9).

Valamennyi történet közül azonban talán az a beszámoló a legárulkodóbb, amelyet a János 20:1-18-ban olvashatunk. A fel­támadás vasárnapján, amikor Mária és néhány másik nő üresen találta Jézus sírját, a többiek hazamentek.
Mária nem. Ő ott maradt egyedül az üres sír mellett, és könnyekre fakadt.

Mivel érzelmes regényeket írok, Mária történetének ez a része érintett meg a legjobban. Ez a nő valamikor a teljes sötét­séghez tartozott. Jézus megmentette, ahogyan csak Isten képes rá, és ő odaszánta magát Neki földi élete hátralevő részében. Odaszánta idejét, pénzét és teljes szívét. Amikor Jézust meg­ölték a kereszten, amikor a testét – Mária így vélte – ellopták a sírból, Mária úgy érezte, egész világa összeomlott.
Megsemmisült.

Jézus látta ezt, mint ahogy lát bennünket is, amikor össze va­gyunk törve. Megesett rajta a szíve, és két angyalt küldött a vigasz­talására. Az angyalok megkérdezték, miért sír. „Azért” – mondta ő – „mert elvitték az én Uramat. Nem tudom, hová vitték.”

Valamit hallhatott maga mögött, mert megfordult, és ott állt Jézus. Először annyira megdöbbent, hogy nem is tudta, kit lát. Amikor viszont felismerte Őt, akkor hozzáfuthatott, és talán megfogta a kezét, vagy esetleg megpróbálta megölelni.

Jézus még ekkor is – barátságuk talán legmélyebb megnyil­vánulásakor – egyértelműen kijelentette, ki Ő, és mi a célja. Így szólt Máriához: – Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához! Menj el inkább testvéreimhez, és mondd el nekik:
„Visszatérek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenem­hez és a ti Istenetekhez.”

Tulajdonképpen azt mondta neki: „Ne ölelj meg, mert ez nem rólunk szól! Inkább menj, mondd el a többieknek, hogy megteszem, amit előre megmondtam!” Ne értsék félre! Jézus nem haragudott Máriára. Annyira fontos volt neki, hogy angya­lokat küldött hozzá, és először neki jelent meg, nem azoknak a befolyásos férfiaknak, akiknek megjelenhetett volna.
De azért világosan körülhatárolta, mi az Ő szerepe Mária életében. Az Ura volt, nem a szerelmese. Atyja, nem pedig csu­pán a barátja.
Sokan ezzel küszködnek manapság – nem értik a kapcsola­tot Mária és Krisztus között.

Az Istenember modernkori példázat Magdalai Máriáról. Regé­nyíróként úgy éreztem, szabadságom van arra, hogy találjak hét démont vagy borzalmat, amelyből egy Magdalai Máriához ha­sonló személy megmenekülhetett. Az Istenemberben Mary Madi­son mindenféle bántalmazást elszenved, más egyéb borzalmak­kal együtt. A könyvben vannak olyan részek, amelyeket – noha nem érzékletesek – nehéz lesz olvasni; olyan részek, ahol ös­szerándul a gyomrunk attól, hogy mi mindent kell elszenvednie ennek a modernkori Máriának.

Lehetséges, hogy ön nem tud azonosulni a bántalmazásról, a hűtlenségről vagy az erkölcstelenségről szóló történettel. Amíg azonban a lelkünk ellensége létezik, mindannyian szenvedünk a bántalmazás valamilyen formájától: a félelemtől, a kétségektől, a magánytól, a függőségtől, az életmódbeli bűntől. Mindnyá­junknak szükségünk van arra, hogy megmentsen az Egyetlen, akinek van hatalma rá.

Jézus Krisztus, az Istenember.
Annak, hogy egy modernkori Magdalai Máriáról szóló tör­ténetet hozok Önöknek, egyetlen oka van:

Mária története a mi történetünk.

Én saját magamat látom Máriában, és azért imádkozom, hogy Ön is meglássa saját magát. Botladozunk, áldozatul esünk a világ démonainak és sötétségének, csapdába ejt a saját gyar­lóságunk és haszontalanságunk – addig, amíg Jézussal nem ta­lálkozunk. Akkor, mihelyt Ő megment, egy életre szóló, elké­pesztő esélyt kapunk: követhetjük Őt napról napra, hagyhatjuk, hogy életünk és a rendelkezésünkre álló források Neki hozza­nak dicsőséget és tisztességet.

Ahogyan Magdalai Mária tette.