2016. június 1., szerda

ELIZABETH MITTELSTAEDT - CSODÁLATOS VEZETÉS 2. részlet

Lídia megnyitja a szívét

Amikor Pál az utazásai során egy új városba érkezett, először mindig a zsinagógába ment, hogy találkozzon a zsidó kö­zösség vezetőivel. Filippiben, világvárosi rangja ellenére sem volt meg a zsinagóga építéshez minimálisan megkövetelt tíz zsidó férfi. Mivel nem találtak zsinagógát, Pál és az útitársai kimentek a városkapu elé, hogy meglássák, vannak-e a fo­lyóparton imádkozó emberek?

Akkoriban teljesen megszokott volt, hogy folyóparto­kon találkoztak a hívők, mivel a zsidó istentiszteleti rend tisztálkodási szertartást is tartalmazott, amihez nagyszerű lehetőséget nyújtott a folyó. Pál és a társai egy nőkből álló csoportra bukkantak, és leültek beszélgetni velük egy árnyé­kot nyújtó fa alá. Ez a hely engem az első földi templomra emlékeztet – az Éden-kertre.

Számomra nagyon bátorító az a tény, hogy Pál nem be­csülte le a nőket. Nem mondta: „Bárcsak találtunk volna néhány férfit, akivel beszélgethetnénk!” A hagyományos zsidó szokás szerint a zsidó férfiak csak a feleségükkel és a legközelebbi rokonaikkal beszéltek – idegen nőket soha nem szólítottak meg. De ezek a férfiak ugyanazt tették, amit Jézus a samáriai asszonnyal a kútnál: leültek a folyóparton, és elbeszélgettek velük. Hát nem szép dolog ez?

Lídia lett Krisztus első követője az európai kontinensen. Egész Európával együtt mi is az ő nyomdokain járunk. Egy nő volt az első ember, aki Európában találkozott Jézussal!

***

Fontos, hogy összefüggéseiben szemléljük azt a munkát, amit Pál második missziós útja során elvégzett. Amikor Pál megérkezett egy városba, először mindig a zsidókat kereste meg. De a figyelme (és a Szent Szellemé is) fokozatosan Eu­rópa nagyvárosai felé fordult, és ezzel együtt megváltozott a célcsoportja és a missziós stratégiája is. Pál azt hirdette, hogy Jézus a pogányokat egyedül kegyelemből menti meg, és nem a zsidó törvények megtar­tása által.

Elmagyarázta, hogy Isten nem tesz kü­lönbséget zsidók és pogányok között, ha­nem mindkét csoportot elfogadja, és hit által tisztítja meg a szívüket.

Ez volt az oka, hogy Pál kapcsolat­ba lépett Lídiával is. Lídia kereső ember volt, imádta Istent, de még nem hallott Jézus Krisz­tusról. Jóllehet istenfélő és az üzleti életben is sikeres as­szony volt, mégis többre vágyott. Ezért járt le rendszeresen a folyóhoz, hogy együtt imádkozzon más asszonyokkal. Nem sejtette, hogy Isten vezeti a lépteit, és egy napon ott fog ta­lálkozni Pállal...

Ágoston egyházatya írta: „Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned (Istenben).” Blaise Pascal pe­dig így fogalmaz: „Minden ember szívében van egy Isten-alakú vákuum (űr), melyet sohasem lehet betölteni sem­milyen teremtett dologgal. Csak Isten töltheti be azt Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva.”

***

A szakmai sikerek nyilvánvalóan nem tudták megelégíteni Lídia szívét, és amikor Pál arról az Egyetlenről beszélt, aki ezt megteheti, „megnyitotta a szívét, hogy elfo­gadja, amit Pál mondott.”2

Egy olyan korszakban, amikor a fér­fiak szava döntött, és a nők – még saját gyermekeikkel kapcsolatban is – kevés joggal rendelkeztek, Lukács (az Apos­tolok cselekedetei szerzője) kifejezetten olyan asszonynak írja le őt, mint aki fon­tos pozíciót töltött be az üzleti életben. Nagy öröm számomra, hogy az első európai keresztény egy istenfélő, rendkívül aktív és befolyásos asszony volt. Lídiá­nak hamarosan ugyanolyan módon kellett a gyülekezetet vezetnie, mint az üzletét és a háztartását. Ő nyilvánvalóan olyan nő volt, aki maga határozta meg az irányt, ahelyett hogy kialakult mintákat követett volna.

Így történt, hogy belőle és a házához tartozókból alakult ki az az osztódó csírasejt, amiből a filippibeli és az egész európai keresztény közösség kifejlődött. Talán egész életében most először költözött nyugalom a szívébe. Találkozott a Békesség Fejedelmével, és megtapasztalta azt a békességet, ami minden értelmet felülhalad.

Az Immanuel Kiadó engedélyével.