2016. június 2., csütörtök

A gyógyító mozgalom rövid története 5.

Az amerikai gyógyító mozgalom

Az amerikai gyógyító mozgalom „atyjának" tartott ETHAN O. ALLEN (1846) körülbelül Dorothea Trudellel egy időben kezdte meg a gyógyítást, de úgy, hogy sem Trudelról, sem az európai eseményekről semmit nem tudott. Allen gyógyításba vetett hite is a saját gyógyulásán ke­resztül kezdődött, amikor 1846-ban a metodista egyházvezetők találkozóján tuberkulózisból ima ál­tal gyógyult meg. Ez annyira felbátorította, hogy ettől kezdve elkezdett a betegekért imádkozni. Bár az Újszövetségben leírt eseteken kívül semmiféle ismerettel vagy tapasztalattal nem rendelke­zett, gyógyító szolgálatát mégis rendkívüli jelek és csodák kísérték.

Allen volt Amerikában az első, aki a gyógyítást a keresztény tökéletesség tanával összekapcsolta. Allen az első láncszem a szentség mozgalom felé. Azt vallotta, hogy Krisztus áldozata nemcsak a megigazulást, hanem az emberi természetnek a bűntől való megtisztulását is eredményezte. Stockmayer-hez hasonlóan úgy gondolta, hogy a betegségeket a bűn okozza. Ezért a betegségek megszűnése az emberi természetnek a bűntől való megtisztulásával, a szentség megtapasztalásával együtt következik be. Az amerikaiak abban különböztek az európaiaktól, hogy míg azok egy helyen letelepedtek, és hozzájuk jöttek a betegek, addig az amerikaiak vándoroltak.

A XIX. század a vándorló prédi­kátorok és evangélisták korszaka, akik szabad téren és hatalmas sátorokban tartották összejöveteleiket. Ez a gyakorlat a XX. század közepéig fennállt, aminek elsősor­ban a TV és a rádió új korszaka ve­tett véget. Allen is vándorolt, így a szolgálatába sok embert bevont. Közülük a legjelentősebb Elizabeth Mix volt, aki szintén tuberku­lózisból gyógyult meg, éppen Al­lén imája nyomán. Elizabeth Mix feketebőrű művelt asszony volt, aki olyan sikeresen gyógyította a betegeket, hogy az orvosok a ne­héz eseteiket mind hozzá küldték imáért. Ebben szerepe lehetett an­nak az új felfogásnak is, amely sze­rint a hit imáját a hit cselekedetei­nek kell követnie, az érzékelhető tapasztalatoktól függetlenül. Ezt először Mix követelte meg a betegeitől. Felszólította őket, hogy te­gyenek valami olyasmit, amit ed­dig betegségük miatt nem tudtak megtenni.

CHARLES CULLIS bostoni or­vos volt, aki azonban a hitből való gyógyításban tiltotta az orvosok és a gyógyszerek használatát. Cullis a gyógyító mozgalom törté­netének egyik legfontosabb alakja. A gyógyítók ugyanis már hittek a szentség szükségességében (lásd: Allen), de a szentség mozgalom vezetői még nem hittek a gyógyu­lásban. Cullis volt az, aki meg­győzte a szentség-vezetőket arról, hogy a teljes megváltás nemcsak a szellem üdvösségét, hanem a fizi­kai test gyógyulását is magában foglalja. Ennek eredménye volt a két mozgalom egyesülése.

Cullis egyébként a Dorothea Trudel élete című könyv olvasása közben jutott arra a meggyőződés­re, hogy Isten ma is meghallgatja az imákat és meggyógyítja a bete­geket. Ezzel kapcsolatosan min­den kétsége elmúlt akkor, amikor imája hatására, egy öt hónapja mozgásképtelen nő azonnal meggyógyult agydaganatából.

Cullis nagy szervező volt, 1873-ban Európában is járt, ahol meglá­togatta mindenekelőtt Trudelt, Blumhardtot és másokat. Az ame­rikai gyógyító mozgalom legfonto­sabb eseményei a Maine állambeli Old Orchard Beachben megtartott sátoros összejövetelek voltok, ame­lyet Cullis alapított, és évtizedeken keresztül a legnagyobb cso­dák helyszíne volt. Cullisnak sze­mére vetették, hogy Old Orchard Beach olyan búcsújáró hely lett, mint a lourdes-i Mária-kegyhely. Az ilyen cinikus vélemények azon­ban ritkák voltak, mert a világi saj­tó is ámulattal írt a megnyúlt vég­tagokról, az elhagyott tolókocsik­ról, a gyógyulást nyert emberek boldogságáról.

1861-62 között magánélete vál­ságos periódusában egy mélyreha­tó szellemi megtapasztalást köve­tően a szegények, elhagyottak és különösen a gyógyíthatatlan bete­gek felé fordult. Ekkor több mint ötven szociális intézményt hozott létre, amelyek kizárólag az ő gyó­gyító munkájára épültek. Cullis legnagyobb jelentősége az, hogy a mozgalom későbbi vezetői (Boardman, AJ. Gordon, A.B. Simpson, Carrie Judd Montgomery) az ő szolgálatának mintáját követték.

Forrás: Új Exodus Magazin, 1992. 4. évf. 2. sz.