2016. június 20., hétfő

A gyógyító mozgalom rövid története 8.

CARRIE JUDD MONTGOMERY (1880) súlyosan mozgássérült hölgy volt, aki Elizabeth Mix imáját követően gyógyult meg. 1890-ben Judd feleségül ment Ge­orge Montgomeryhez, és ennek a házasságnak köszönhetően került kapcsolatba a pünkösdi mozga­lommal, amelynek egyik meghatározó személyisége lett. Judd olyan időszakban tért meg, hogy életútja és szolgálata átfogta a gyógyító mozgalom törté­netének minden je­lentős korszakát. Carrie Judd a gyó­gyító mozgalom „atyjának" tartott Ethan O. Allen mun­katársának kézráté­tele által gyógyult meg. Ezután Cullis tanítványa lett, aki kapcsolatba hozta őt a szentség mozga­lommal. Egyre sikeresebb gyógyító szolgálatát már mint a szentség mozgalom egyik ve­zetője, Boardman, A. B. Simpson és mások munkatársa végezte. A CMA-nak még első jegyző titkáraként, majd alelnökeként is dolgozott. Montgomery úr 1906-ban elláto­gatott William J. Seymourhoz az Azuza utcába, és ott betöltekezett Szent Lélekkel, aminek jeleként nyelveken szólt. Két év múlva a férjéhez hasonló­an, Judd is megkeresztelkedett Szent Lélekben, és a pünkösdi mozgalom legjelentősebb gyüleke­zeteit összefogó Isten Gyülekeze­tei alapító tagja lett. Mielőtt 1946-ban elköltözött az Úrhoz, már is­merte a második világháborút kö­vető ébredésnek, a második hul­lámnak a nagy alakjait. Mindig ott volt, ahol a nagy dolgok történtek, mindig arra járt, amerre a Szent Lélek fújt.

Szolgálata csúcsán a gyógyu­lást, a szentséget és a pünkösdi üzenetet prédikálta, amelynek elterjesztéséért rendkívül sokat tett. Emellett nyitott volt a Szent Lélek többi ajándékára is, hiszen egyik legkedvesebb barátnője, Maria B. Woodworth-Etter szolgálatain azok működése mindannyiszor ámulatba ejtette.

De Judd Montgomery isteni küldetése elsősorban a pünkösdi üzenet hirdetése volt. Ennek érde­kében egyik szervezője volt a Lon­donban megtartott első Pünkösdi Világkonferenciáinak, amelyre nem véletlenül az Isteni Gyógyí­tás és Igaz Szentség Nemzetközi Konferencia helyszínén került sor, ezzel is vállalva és kinyilvánítva az egyértelmű közösséget folytonosságot. Barátjának A. B. Simpsonnak köszönhetően a nyelveken szólásról - mint a Szent Lélek keresztség egyetlen bizonyítékéról - még a Nyack Főiskolán is tanított. Ezzel a pünkösdi üzenettel szolgált Old Orchard Beachben a gyógyítók legjelentősebb összejövetelein is.

MARIA B. WOODWORTH-ETTER (1882) szerint az apostolok­nak adott erőt és szellemi ajándékokat soha nem vették el az Egyháztól, csupán a gyülekezetek süllyedtek le a világ szintjére.
A hívőket erről a szintről kell a Szent Lélek ereje által felemelni, hogy az Egyház az üres vallásos­ság helyett a Jézus Krisztus által adott küldetést tudja teljesíteni, „Elmenvén pedig prédikálja­tok, mondván: Elközelített a mennyek országa. Betegeket gyógyítsatok, leprásokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, démonokat űzzetek..." (Máté 10,8)

Etter cselekedetei teljes mérték­ben összhangban álltak mindez­zel. Egész szolgálata ezeket a sza­vakat és ezeket az Igéket demonst­rálta. Az ő különleges szolgálatá­nak ez volt a summája. Még a pün­kösdi ébredés előtt, a Szent Lélek mind a 9 ajándékát használta, szol­gálatán az addigi legnagyobb cso­dák történtek. Tömegesen gyó­gyultak meg a betegek, a jelenle­vők szellemben táncoltak, prófétáltak, nyelveken szóltak vagy el­ragadtatásba estek. Az embereket rendszeresen leterítette a Szellem ereje. Isten azáltal tett bizonyságot arról, hogy Etter valóban a tanítványoknak és az Egyháznak adott feladatot teljesíti, hogy még a vilá­gi újságok is azzal a szalagcímmel számoltak be a szolgálatáról, amit Jézus a Keresztelő János tanítvá­nyainak mondott, és amiből megérthették a Krisztus jelenlétét: „A vakok látnak, és a sánták járnak; a leprások megtisztulnak, és a sike­tek hallanak; a halottak feltámad­nak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik." (Máté 11,5) Amikor az emberek megtérnek újjászületnek, életmódjuk össz­hangba kerül Isten Igéjével, és ahol a prédikált Igét jelek és csodák követik, akkor mutatkozik meg az isten országának és Jézus Krisztus Egyházának valóságos jelenléte. A magukat Egyháznak, sőt kizárólagosan az Egyháznak nevező vallásos szervezeteket ez rendkívül zavarja, mert az emberek szembesülnek az igazsággal és a jelmezbáli felvonulások helyett az üdvösséget, az újjászületést és a gyógyulást választják. A gyógyító mozgalom története azt mutatja, hogy ilyenkor Isten szolgái ellen olyan hajszát indítanak, amilyet a bűn ellen soha. Ettert mindennek elmondták, csaló gazembernek titulálták, „engedély nélküli orvosi tevékenység gyakorlásáért" többször feljelentették és le is tartóztatták.

Woodworth-Etter 1912-től kez­dődően kiemelkedő szerepet töl­tött be a pünkösdi mozgalomban is. Többször szolgált együtt F. F. Bosworth-szal Dallasban, ahol a csodák szinte már természetesek voltak.

Forrás: Új Exodus Magazin, 1992. 4. évf. 2. sz.