2016. június 21., kedd

David Yonggi Cho - Dániel könyve 30.

A tíz szarvú állat (7,7-8)

"7 Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkivül erõs; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, a melyek elõtte valának, és tíz szarva vala néki.
8 [Mialatt] a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték õ elõtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj."


A negyedik állat, melyet Dániel látott, rettenetes és igen erőteljes volt. Nagy vasfogai voltak és tíz szarva. Ez az állat a Római Birodalmat jelképezi, mely felülkerekedett Görögországon, majd az egész világot hatalmába kerítette.

Róma városa pályafutását egy Itália szívében, a Ti­berius folyó partján fekvő kis faluként kezdte. Az i.e. ne­gyedik században a szomszédaival való háborúskodások során területeit kezdte jelentősen megnövelni. Az i.e. má­sodik század fordulójára már meghódította Spanyolorszá­got és Karthágót. Ezután további területszerzésre indult Macedóniát, Görögországot és Kis-Ázsiát is tartományai­hoz csatolva. Végül Szíria és Jeruzsálem is behódolt Ró­ma előtt, csakúgy, mint azok az európai országok, melyek helyén ma Nagy-Britannia, Franciaország, Belgium, Svájc és Németország áll.

Az i.sz. második század elejére a Római Birodalom elérte virágzásának tetőpontját. Hatalmas területe magába foglalta csaknem egész Európát, és hatalma elért egészen India határáig. Ily módon Rómának sikerült az emberiség történelmének legnagyobb birodalmát kiépítenie. De Róma is elesett a 410-ben betörő csapatok támadására. Az emberi birodalmak nem örökkévalók.

Dániel látomásában ez a rémisztő negyedik állat szétzúzta és felfalta áldozatait, és ami megmaradt, azt lábaival letaposta. Ez arra utal, hogy Róma a hódítás má­morától hajtva folyamatos terjeszkedő politikát folytatott, szétzúzva a leigázott országokat. Tény, hogy a Római Birodalom történetét sűrűn fémjelzik tömeggyilkosságok, melyek alkalmával gyakran sokezer védtelen ember esett áldozatul a letiport országokban. A mészárlások túlélőit százezerszám hurcolták el hadifoglyokként és eladták őket rabszolgának. így a római seregek nyomában a civilizáció gyakran a pusztítás lángjainak martaléka lett.

Amint már korábban is jeleztük, az a kétezer éves időszak, amely Róma óta eltelt, nem szerepel a zsidó próféciákban. Jézus Róma korában jött el a földre, és az a kétezer éves korszak, mely Jézus első és második eljöve­tele közé esik, az evangélium korszaka; az az időszak, melyben Krisztus keresztje az egész emberiség számára el tudja hozni a megváltást. Ennek az időszaknak semmi köze nincs a judaizmushoz, ezért Isten ezt nem mutatta meg az Ószövetség prófétáinak.

Mikor az egyház korszakának ez a kétezer éve végéhez ér a világ végezetekor, akkor Dániel látomása szerint hirtelen tíz szarv fog kiemelkedni a szörnyű lény fejéből, amely Rómát jelképezi. Majd egy kicsike szarv fog felnö­vekedni, és gyökerestül kiszaggat hármat a tízből. A láto­más szerint ennek a szarvnak emberi szemei voltak, és szájával kérkedően szólt.

A látomásnak ez a részlete összevág Nabukodonozor álmával, mert az is azt mutatja be, hogy a világ végén tíz királyság fog egyesülni az egykori Róma területén. Huszon­hat évszázaddal ezelőtt Dániel pontos próféciát adott erről a történelmi tényről, hogy tíz ország fog felemelkedni a valamikori Római Birodalom helyén.

A kis szarv, mely a tíz másik közt felnövekedett, az Antikrisztust jelöli. Ez az Antikrisztus hatalomra fog lépni, és szembeszegül Istennel, ledöntve három országot, és egyesítve a fennmaradó hetet. Ezekkel a dolgokkal részletesebben a Jelenések 13. foglalkozik.

Ahogy már a 2. fejezetben is jeleztük, e világ törté­nelmének utolsó fejezete Európa tíz országának Róma egykori területén való egyesülésével fog elkezdődni - és ez az egyesülési folyamat már megindult. Dániel 26 év­századdal ezelőtt látta látomásban, de még nem tudta, mit jelent. Mi viszont épp e prófécia beteljesülésének ko­rát éljük, így saját szemeinkkel láthatjuk, hogy ez a tíz ország hogyan közeledik egymáshoz az Európai Gazda­sági Közösség égisze alatt.

Mikor ez a tíz ország ily módon egyesül a hajdani Római Birodalom területén mind gazdasági, mind politikai, mind katonai értelemben, egy olyan vezető fog hatalomra jutni, aki egyed-uralomra tör, és elfoglal a tízből három országot. Ezután ellenőrzése alá vonja a fennmaradó hét országot, és egész Európát lábai elé kényszeríti. Az egész világ diktátoraként fog fellépni, és Istenről kevély, káromló módon fog beszélni. Aztán, ahogy a Jelenések könyvének tanulmányozásából megtudhatjuk, támadást fog indítani a zsidók ellen.

Ahogy azt szintén elmondtuk már a második fejezetben, az idő tájt, mikor a tíz ország egyesítése befejeződik Európában, mi keresztények hirtelen mindnyájan felvitetünk a mennybe. Ezért kell egyre inkább imádkoznunk, hogy a Szent Szellem teljességében részesülhessünk, ahogy az idő közeleg. Nem tudhatjuk, mikor fog az egye­sítés befejeződni. Vannak, akik azt gondolják, hogy az 1992-ben megalakulandó Európai Közösség lesz e próféciák beteljesedése. Mások szerint mindez csak a kezdete egy olyan folyamatnak, mely teljes politikai egyesüléshez fog vezetni.

Ezek a politikai tendenciák azt jelzik, hogy Krisztus második eljövetele igen közel van.