2016. június 2., csütörtök

ELIZABETH MITTELSTAEDT - CSODÁLATOS VEZETÉS 3. részlet

Isten útjai csodálatosak, és tele vannak bölcsességgel

Pál nem véletlenül találkozott össze Lídiával. Gondoljunk csak bele: egy özvegyasszony, aki a szülőföldjétől 480 ki­lométerre, egy forgalmas utcán bíborkelmével kereskedik! Nem hiszem, hogy Lídia gondolta volna, hogy meg fogja is­merni a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Pál éppoly kevéssé sejtette, mi vár rá. Sőt, az volt a szándéka, hogy Ázsiába utazik, de a Szent Szellem kétszer is megakadályozta, hogy az eredeti útitervét kövesse. Mikor ezután a kikötővárosban, Troásban éjszakázott, egy macedón férfiról álmodott, aki arra kérte, hogy jöjjön át hozzájuk, és segítsen a népének. Másnap reggel Pál a társaival együtt útra kelt, és így érkeztek meg végül Filippibe.

Isten Királyságában semmi nincs a véletlenre bízva. En­nek az utazásnak az eredeti oka az a látomás volt, amiben egy férfi álmában azt mondta Pálnak: „Gyere át Macedó­niába, és segíts nekünk!”4 Azt azonban nem tudjuk meg, milyen részletesen közölte Isten Pállal, hogy mit kér tőle a továbbiakban. Hogyan ismerhetjük fel Isten akaratát? Isten akaratát akkor tudjuk meg, ha készen állunk rá, hogy meg is tegyük azt.

Isten egy álmon keresztül Európába vezette Pált. Lehet­séges, hogy ez az egész csupán arról szólt volna, hogy tartson egy bibliaórát néhány asszonynak?

Pált azonban egyáltalán nem zavarta, hogy az első em­ber, aki elfogadta az üzenetét, nem egy macedón férfi, ha­nem egy Thiatirából származó, Macedóniában élő asszony volt. Pál tehát egy maroknyi nőből álló csoportnak prédi­kált, akik a Filippi városát átszelő folyó partján gyűltek ös­sze.

Istenünk kezdettől fogva tudja, mit hoz a jövő. Úgy alakítja a dolgokat, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyünk, és egyedülálló módon képes betöltetni leg­mélyebb szükségleteinket.

***
Neked van valamilyen álmod a szíved mélyén? Lehet, hogy Isten arra bátorít, hogy vágj bele hittel, de még nem mond­tad ki a döntő szót, vagy még nem tetted meg a döntő lé­pést. Talán egy új munkahely vagy egy új szolgálat után vá­gyódsz. Talán valami más után vagy több után sóvárogsz, de az első lépés megtétele lehetetlennek látszik. Esetleg valaki egy különleges lehetőséget ajánlott, de nem vagy elég bátor hozzá, hogy kinyúlj felé, és megragadd. Sok nő éveken, sőt évtizedeken keresztül be van zárva a saját aggodalmai börtönébe: „Mi lesz, ha kudarcot val­lok? Mi van, ha félreértettem Istent? Mit fognak gondolni a többiek? Hogy tudok majd a családomról gondoskodni, ha megvalósítom ezt az álmomat?”

Amikor 30 évvel ezelőtt életre hívtam a Lydia folyóira­tot, sok hasonló aggodalommal kellett megküzdenem. Nagyon sok kérdés és félelem kavargott ben­nem. Ebben az időszakban olvastam egy idé­zetet, ami nagy hatással volt rám: „Csak az tudja mi a bátorság, aki már szembenézett a félelemmel.” Rájöttem: bátornak lenni azt jelenti, hogy minden félelem és aka­dály ellenére belevágunk az új kihívásokba.

A Bibliában sok hasonló történetet talá­lunk. Mindegyik arról szól, hogyan tanítja meg Is­ten az embereket, hogy bízzanak Benne – kezdve Mózesnél, aki átkelt a Vörös-tengeren5, egészen Debóráig, aki vezető pozíciót töltött be Izraelben, és jelentősen hozzájárult ah­hoz, hogy népe megmeneküljön kegyetlen ellenségétől6.

***
Amikor belevágtam a Lydia című folyóiratba, számolnom kellett azzal az eshetőséggel, hogy az egész kudarcba fullad. De aztán arra gondoltam: Mit számít, ha nem jön össze? Száz év múlva senki sem fog emlékezni rá. Tehát hittel nekifog­tam – minden félelem és ellenállás dacára.

Ha van egy vágy a szívedben, ne engedd, hogy a félel­meid visszatartsanak. Ha Isten vezetését követed, lehet, hogy néha – Pálhoz hasonlóan – nem fogod tud­ni, merre vezet az út, vagy mi a következő lé­pés. Hagyatkozz egyszerűen arra, hogy Isten gondoskodik rólad, és bátorságot ad, hogy életre hívd azokat a dolgokat, amikkel Ő szeretné megáldani ezt a világot. Bízz Benne, és az Ő útjaiban, és ragadd meg a tőle kapott lehetőségeket. Ezáltal változást fogsz előidézni ebben a világban.

Eljött az ideje, hogy elővedd azt a kincset, amit Isten beléd helyezett. Van egy „költemény”, amit csak te ajándékozhatsz ennek a világnak.

Nem fog tökéletesen sikerülni. Lídia sem volt tökéletes. Nem tudjuk, mennyi akadállyal és félelemmel szembesült az üzleti életben és a családjában. De nem engedte, hogy a félelmei irányítsák … és a szíve nyitva volt Isten felé.

***
Amikor belegondolok, hogyan ajándékozta meg Isten Pált az úgynevezett „macedóniai látomással”, hálával telik meg a szívem: Isten minden részletre gondolt, ami csak megfordulhatott Pál fejében, és a lehetőségei felülmúlták mindazt, amit az apostol lehetségesnek tartott.

Jézus tanítványaihoz intézett utolsó szavai így hangzot­tak: „Amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és ta­núim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt szerte a világon mindenhol.”

Az Apostolok cselekedetei első tizenöt részében az öröm­üzenet valóban eljutott Jeruzsálemből kiindulva Júdeán ke­resztül egészen Samáriáig, és miután Pál megváltoztatta az útitervét, még távolabbra is elérkezett: a mai Európába.

Miután Isten gondoskodott arról, hogy az evangélium Júdeán keresztül az egész világon elterjedjen, az apostolok elhatározták, hogy nem nehezítik meg szükségtelenül az üd­vösség útját a pogányok számára.8 Lídia történetében látjuk, hogy Isten kifejezetten bevonja a nőket az üdvtervébe, és se­gít nekik, hogy megtalálják az elhívásukat. Krisztus eljöve­telével minden újjá lett – Isten nem tesz különbséget zsidó és pogány, rabszolga és szabad, férfi és nő között.9 A törté­nelemnek ebben a meghatározó időszakában Isten új utat jelöl ki Pál számára, hogy elhívjon egy nőt a szolgálatára, aki később mintául szolgál majd a következő századok során.

***
Isten látóköre mindig túlmutat a miénken. Ez Isten Pál­nak adott látásában is megmutatkozik. Ezért jól tesszük, ha alaposan megvizsgáljuk a macedóniai látomást: „Gyere át Macedóniába, és segíts nekünk!” Ez a látomás nekünk is segít ráhagyatkozni Isten perspektívájára – és arra az olykor szokatlan, de mindig előrelátó módszerre, amivel az Övéit vezeti.

Ma Európa szellemi téren hanyatlik. Hol vannak azok az emberek, akik rendszeresen találkoznak, hogy a Jézus irán­ti csillapíthatatlan szomjúságukról beszélgessenek? Milyen útvonal-korrekciót eszközölhetne Isten a te életedben, hogy a jelenlegi befolyási területedről kiindulva továbbadhasd az örömüzenetet? Beszéltél már Jézusról a szomszédodnak? Imádkoztál már érte?

Az Immanuel Kiadó engedélyével.
http://webshop.immanuel.hu/index.php?route=product/product&product_id=7275&search=csod%C3%A1latos