2016. június 27., hétfő

David Wilkerson - Szellemi vakság 3.

Az "Új Kor istenei" (God's of a New Age) egy kicsavart mozifilm, amely azt a szívszorító megtévesztést ábrázolja, ahogyan ifjaink ezrei adják át elméjüket és lelküket indián guruknak. Megdöbbent a tisztánlátás teljes hiánya nemzetünk ifjai között. Lehet, hogy ez az eredménye annak, hogy a gyülekezetekből is hiányzik a tisztánlátás? Ézsaiás azt mondta:

"Az őrök mind vakok, nem vesznek észre semmit, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni. Álmodozva hevernek, szeretnek szunnyadozni. Nagy étvágyú ebek ezek, nem tudnak jóllakni, és ezek a pásztorok nem tudnak figyelni. Mind a maga útján jár, mindegyik a maga nyeresége után, kivétel nélkül." (Ézsaiás 56:10-11).

A megkülönböztetésnek ez a hiánya Isten népe között Jeremiás lelkét is kínozta. Izrael vaksága megterhelte őt, amikor így kiáltott:

"Ó, hogy gyötrődik egész bensőm, elszorul a szívem! Háborog a szívem, nem hallgathatok, mert lelkemben hallom már a kürtszót, a harci riadót! Romlás romlást ér, elpusztul az egész ország. Hirtelen pusztulnak el sátraim, egy pillanat alatt sátorponyváim. Meddig kell még hadijelvényt látnom és kürtszót hallanom? Bizony, bolond az én népem, nem ismernek engem! Fiaim esztelenek, nem értelmesek! Csak arra bölcsek, hogy rosszat tegyenek, de jót tenni nem tudnak!" (Jeremiás 4:19-22).

Miért vette el Isten a tisztánlátást népétől? Miért vakította meg szemeiket?
"Paráznaság, bor és must elveszi az észt. Népem a fától kér tanácsot, és a bot ad neki kijelentést. A parázna lelkület tévelygésbe visz, paráználkodnak Istenük tisztelete helyett." (Hóseás 4:11-12).

Olvasd el újra: "A parázna lelkület tévelygésbe visz, paráználkodnak Istenük tisztelete helyett." Isten emberének, ha titkos bűn van az életében, egy engedékeny, élvhajhász ember a szellemben lévő megértését bemocskolja! Vak, minden szellemi bölcsessége és tudása romokban hever.

"Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban." (Efezus 4:17-19).

Megkeményedtek, kérges szívűvé váltak, átadták magukat az érzékiségnek - mindenféle tisztátalanságot mohón elkövettek!

Timóteus figyelmeztet, hogy "képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben". (1Timóteus 4:2). Ide tartoznak azok a hívők is, akiket hazug szellemek és démonok tanai megtévesztettek. A kétlelkű szolgálói Istennek nem rendelkeznek tisztánlátással - ehelyett hamis békességük van.

"Ezután összehívta Mózes az egész Izráelt, és ezt mondta nekik... ne legyen ezért közöttetek olyan férfi vagy nő, nemzetség vagy törzs, amelynek a szíve ma elfordul az Úrtól, Istenünktől, és elmegy, hogy szolgáljon e népek isteneinek. Ne legyen közöttetek mérget és ürmöt termő gyökér! Ezért ha valaki hallja ennek az átoknak az igéit, az áldásban bizakodva ezt mondja: jó sorom lesz akkor is, ha megátalkodott szívvel élek! Pedig emiatt elpusztul az öntözött föld a kiszáradttal együtt." (5Mózes 29:1,17-18).
Az a szolga, aki ragaszkodik bűneihez, lelkének részleges sötétségében jár, nem csak vak és kritikátlan - sokkal rosszabb, a lázadást szítja!

A gyülekezet mára már telve van a lázadást támogatókkal.
"Akkor se hallgass annak a prófétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket Istenetek, az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e Isteneteket, az Urat. Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, az ő parancsait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és hozzá ragaszkodjatok! Annak a prófétának és annak az álomlátónak pedig meg kell halnia, mert el akart téríteni Istenetektől az Úrtól, aki kihozott benneteket Egyiptom földjéről, és kiváltott a szolgaság házából. El akart tántorítani arról az útról, amelyet megparancsolt neked Istened, az Úr, hogy azon járj, ezért takarítsd ki a gonoszt a magad köréből!" (5Mózes 13:4-6).

Jeremiás osztozott Isten haragjában a lázadás szolgái ellen. Hananjá békét és bővölködést hirdetett, amikor Isten haragot és ítéletet. Jeremiás ezt mondta neki:
"Nem küldött téged az Úr, te mégis biztattad ezt a népet hazug módon! Azért ezt mondja az Úr: Eltöröllek téged a föld színéről, még ebben az esztendőben meghalsz, mert beszéded lázítás volt az Úrral szemben." (Jeremiás 28:15-16).

Isten igaz prófétái Izrael vakságáért a pásztorokat okolták. Jeremiás így mennydörgött:
"Mert oktalanok voltak a pásztorok, és nem keresték az Urat; ezért nem lettek szerencsésekké, és minden nyájuk szétszóratott." (Jeremiás 10:21)
"Sok pásztor pusztította az én szőlőmet, taposta az én osztályrészemet; az én drága örökségemet sivatag pusztává tették!" (Jeremiás 12:10).
"Jaj a pásztoroknak, a kik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr." (Jeremiás 23:1).
"Elveszett juhnyáj volt az én népem, pásztorai félrevezették őket, a hegyekben bujdostatták őket, hegyről halomra jártak, elfelejtkeztek az ő tanyájukról." (Jeremiás 50:6). Sátán a pásztorokat kergeti!

Ha csak egy pásztort meg tud téveszteni, meg tudja vakítani valamiféle erkölcstelenséggel, megrabolja a szellemi tisztánlátásban, akkor végül Istennek ez az embere lázadást fog szítani a szószékről! Ezt biztosan tudom! Egykor én is egy voltam a lázadást szítók közül. Békességet hirdettem az elváltaknak, mert abban az időben az én házasságom bajban volt. Nem tudtam Isten embereinek rámutatni saját bűneikre, mert lázadás volt az én saját lelkemben.

Minden liberális, érzéki, szép szólamú prédikáció olyan pásztorok szívéből jön, akik megkötözöttek saját bűneik által. Teljes szívükből a megalkuvást hirdetik. Nem tudják őszintén megmutatni Isten népének, hogy mik a bűneik a saját szívükben mélyen eltemetett bűnök miatt.

Halljuk Isten Igéjét:
"Mert mind a próféta, mind a pap istentelenek, még házamban is megtaláltam az ő gonoszságukat, azt mondja az Úr." (Jeremiás 23:11).
"... mert a jeruzsálemi prófétáktól ment ki az istentelenség minden földre." (Jeremiás 23:15).
"A te prófétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, és nem fedték fel a te álnokságodat, hogy elfordították volna fogságodat; hanem láttak tenéked hazug és megtévelyítő prófétálásokat." (Jeremiás siralmai 2:14).

A Szent Szellem most is felnevel egy szent maradékot és szolgát, akiket nagymértékű szellemi tisztánlátással ajándékoz meg. Ők fogják Isten maradékát megújult megértésre elvezetni!
Felnövekszik egy Sádok Papság - Akik szentségben szolgának az Úrnak, naponta az Úr asztalánál ülnek, bölcsességgel, igazságossággal telve, tiszta kézzel és bűntelen, megosztatlan szívvel!

Íme, itt van, milyen is lesz ez a szolgálat:
"De azok a lévita-papok, a Sádók fiai, a kik a szenthelyemhez való szolgálatomban foglalatosak voltak, mikor Izráel fiai eltévelyedtek tőlem, ők járuljanak én hozzám, hogy szolgáljanak nékem és álljanak én előttem, hogy áldozzanak nékem kövérséggel és vérrel, ezt mondja az Úr Isten. Ők járjanak be az én szenthelyembe, és járuljanak az én asztalomhoz, hogy szolgáljanak nekem, és legyenek foglalatosak az én szolgálatomban. És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és köz között, és a tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg velök." (Ezékiel 44:15-16,23).
Isten felnevel olyan tisztánlátó pásztorokat, akik megfújják a trombitát, megmutatják Isten népének a bűneiket, bűntelenségbe hívják vissza az embereket Isten igéjével összhangban.

"Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit." (Ézsaiás 58:1)
Isten igaz pásztorai meghallották a megtérésre hívó szót és válaszolnak. Örvendezve olvasom azt a sok levelet, amely az irodánkba érkezik szolgálattevőktől és keresztény munkásoktól, akik megvallják, hogy elbuktak és hideggé váltak tűz és kenet nélkül. Most pedig kétségbeesetten éhezik az igaz szentséget és megtisztulást. Az igazságosság feléledését szeretnék látni a gyülekezeteikben és lakóközösségükben.
A tisztánlátás jele a bűn leleplezése!

Az igazi tisztánlátás arra vezeti az embert, hogy meglássa saját személyes bűnét a szívében és eltávolítsa onnan. Arra is elvezet minket, hogy meglássuk, milyen messzire sodródtunk a bűntelenségtől - és visszavezet a keskeny ösvényre.

"Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, a kik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket: az ő szívöknek látását szólják, nem az Úr szájából valót."
"Szüntelen ezt mondják azoknak, a kik megvetnek engem: Azt mondta az Úr: Békességetek lesz néktek és mindenkinek, a ki az ő szívének keménysége szerint jár; ezt mondák: Nem jő ti reátok veszedelem! Mert ki állott az Úr tanácsában, és ki látta és hallotta az ő igéjét? Ki figyelmezett az ő igéjére és hallotta azt? Ímé, az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és a hitetlenek fejére forgószél zúdul. Nem szűnik meg az Úrnak haragja, míg meg nem valósítja és míg be nem teljesíti szívének gondolatait; az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét."
"Nem küldöttem e prófétákat, de ők futottak, nem szólottam nékik, mégis prófétáltak. Ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igéimet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz útaikról, és az ő cselekedetöknek gonoszságától." (Jeremiás 23:16-22).