2016. június 6., hétfő

Dr. Tóth Tibor - Tudományos tény-e az evolúció? 6.

4. A bibliai teremtéshit

A bibliai teremtéshit - homlokegyenest ellenkezőleg az evolúcióba vetett hittel - egy, az Isten által történt kezdeti, külön teremtést tekint kiindulási alapnak, amely során a természet összes törvénye, folyamata és lényeges tulajdonsága létrejött, miként a Teremtés Könyvében (Genezis, 1. Mózes 1) meg van írva.

Az evolúcióelmélet hívei Darwin eredeti módszerét az elmúlt százharminc évben több irányban kísérelték meg továbbfejleszteni. A részleteket illetően sok a nézeteltérés, abban azonban egyetértenek, hogy az evolúció „valahogyan" végbement. Bizonyos párhuzamot jelent ezzel a bibliai hitre támaszkodó teremtéselmélet képviselőinek álláspontja, akik valamennyien egyetértenek abban, hogy Isten a Teremtő, de Isten pontos módszerét illetően számottevő véleménykülönbség van a teremtéshívők között. (Hallgatólagosan feltételeztük, hogy mind az evolúcióelmélet, mind a teremtéselmélet képviseletét, védelmét kiválóan képzett természettudósok és más szakemberek látják el.)

Scott M. Huse-nak The Collapse of Evolution c. könyve beszámol arról, hogy a teremtésben hívő szakemberek túlnyomó többsége három elmélet valamelyikét támogatja. Ezek a következők:

(a) A „nap-korszak" elmélet (The Day-Age Theory);

(b) A „rés-elmélet" (The Gap The­ory);

(c) A „szószerinti teremtéstörténet" elmélete (The Literal-Historical The­ory).

A „nap-korszak" elmélet azt javasolja elfogadni, hogy a teremtés hat napja időperiódusokat, korszakokat képvisel, nem betű szerint vett 24 órás napo­kat.

A ,,rés-elmélet", amely a „pusztítás-­helyreállítás" (Ruin-Reconstruction Theory) néven is ismert, lényegében véve kétszeri teremtést tételez fel. Az eredeti tökéletes teremtés szerintük egy azonnal ható, szörnyű természeti katasztrófa következtében elpusztult (főként Lucifer bukásával hozzák összefüggésbe), s ezt kővetően a második teremtésig az ős-öreg Földnek sok geológiai korszaka volt. Azt tartják, hogy formailag ez az 1. Mózes 1,1. és 1. Mózes 1,2. versek közötti „résben" történt. 
A „szószerinti teremtéstörténet" elmélete a teremtés 6 napját valóban 24 órás napoknak te­kinti, amelyek közvetlen sorrendben követték egymást. A Földet nagyon fiatalnak (általában 6-12 ezer évesnek) hiszik; a geológiai korszakokat és az organikus evolúciót teljes egészében elutasítják. Indítványozói nagy hang­súlyt helyeznek a Genezis-beli Vízözönre, amikor értelmezik a Föld történetét és a geológiai jellemzőket. 

Ebben a cikkben nincs lehetőség részletes összehasonlítást tenni a há­rom elmélet között, de néhány, a tájé­kozódást elősegítő észrevételt minden­képpen szükségesnek látok. A legegyszerűbb a helyzet a „rés-elmélettel", mivel ennek támogatói főként az exegézis és a teológia érveire támaszkodnak. A másik két elmélet az Istenben hívő szakemberek, tudósok körében övez komoly támogatást. A „nap-korszak" elméletet főként az International Bible Students Association, a „szószerin­ti teremtéstörténet" elméletét pedig az USA-ban 1963-ban megalakult Nem­zetközi Teremtéskutató Társaság (In­ternational Creation Research Society) képviseli és terjeszti világszerte. Ez utóbbinak ma már mintegy hétszáz, teljes jogú tagja van. E tagok olyan tu­dósok, akik legalább egy természettudományos vagy alkalmazott tudományszakos akadémiai fokozattal rendelkeznek (pl. Ph. D., D. Sc.) és a következő hitet vallják;

* a Biblia Isten írott szava: minden történelmi és tudományos kijelentése igaz;

* az élőlények minden alaptípusa Isten közvetlen teremtési aktusa nyomán jött létre. Azóta minden biológiai változás csak az eredetileg teremtett fajokon belül történt meg;

* a Mózes első könyvében leírt özönvíz történelmi, az egész világra kiható esemény volt.

A „nap-korszak" elmélet hívei a "szószerinti teremtéstörténet" tanításait (az ún. „tudományos kreacionizmust) a 6-12 ezer éves Föld és a 24 órás, betű szerinti teremtési napok miatt bírálják. A „tudományos kreacionizmus" képviselői viszont azt kifogá­solják a „nap-korszak" elméletben, hogy a teremtés sokmillió évre való elnyújtásával kompromisszumot kínál fel az evolucionizmusnak.

E nézeteltérések azonban számunk­ra kevéssé lényegesek, ha azt a tényt tekintjük, hogy mindkét elmélet nagyon meggyőzd érveket és bizonyítékokat sorakoztat fel az evolúció-elmélet cáfolatára.

Forrás: Új Exodus Magazin, 1991. 3. évf. 3. sz.