2016. június 13., hétfő

Dr. Tóth Tibor - Tudományos tény-e az evolúció? 7.

5. Az evolúció nem tudományos tény

A modern tudomány az evolúciós elméletet általában a tudományos elméletek közé sorolja, annak ellenére, hogy a világ kezdeteire vonatkozó bármilyen elméletet lehetetlen tudományosan bebizonyítani. Ez azért van így, mivel a tudományos módszernek éppen az a lényege, hogy megfigyeléseken és kísérletezésen alapszik és lehetetlen megfigyeléseket vagy kísérleteket végezni az Univerzum keletkezésére és az élet létrejöttére vonatkozóan . Erre a kérdésre mutat rá a brit biológus, L. Harrison Matthews, Darwin: A fajok eredete c. művének 1971-es kiadá­sához írt előszavában:

„Az evolúció ténye a biológia gerince, és a biológia így egy olyan tudomány sajátságos helyzetében van, amely egy nem bizonyított elméleten alapszik. Ez akkor tudomány vagy hit? Az evolúció elméletében való hit tehát pontosan párhuzamos a külön teremtésben való hittel - mindkettő olyan elképzelés, amelyet a hívők igaznak ismernek el, de mindeddig sohasem voltak képesek a bizonyításra."

Huse találóan állapítja meg, hogy a tudósok elmélkedhetnek a múltról vagy a jövőről, de valójában csak a jelent figyelhetik meg. Ebből és a tudományosság kritériumaiból tehát nyilvánvaló, hogy az a széles körben elter­jedt feltételezés, amely szerint az evolúció megalapozott tudományos tény, abszolút hamis. Így tehát az evolúció helyesen csak hitként jelölhető meg, a világ kez­deteinek egy szubjektív filozófiájaként, sok természettudós vallásaként.

Összefoglalva, álláspontunk a következő:

(1) Mind az evolúcióelmélet, mind a bibliai teremtéselmélet hozzáférhetetlen a tudományos módszerek szá­mára, közvetlenül bebizonyíthatatlan és mindkettő elfogadásához másfajta hit szükséges.

(2) Ez távolról sem azt jelenti, hogy az ismert tudományos tények és meg­figyelések haszontalanok és azokat el kell vetni vagy figyelmen kívül kell hagyni. Éppen ellenkezőleg, a tudo­mányos tényeket fel kell használni ar­ra, hogy segítsék tisztázni: a világ kez­deteire vonatkozó melyik elmélet (mo­dell) valószínűbb. Ezért a beléjük he­lyezett hit intelligens és nem vak.

A tudomány tényei - jóllehet, ezt még nem publikálják kellően szé­les körben, hazánkban különösen nem - sokkal jobb egyezést mutatnak a bib­liai teremtéselmélettel, mint az evolúcióelmélettel. E cikksorozat további ré­szeivel célunk: először, hogy felfedjük az organikus evolúció elméletének tudományos szempontból téves következtetéseit; másodszor, hogy tudo­mányos bizonyítékokat sorakoztas­sunk fel a bibliai teremtéselmélet alátá­masztására a források feltüntetésével: harmadszor, hogy bebizonyítsuk; az evolúció és a bibliai teremtéselmélet egymást kölcsönösen kizáróak és összeegyeztethetetlenek.

Forrás: Új Exodus Magazin, 1991. 3. évf. 3. sz.