2013. október 29., kedd

Tom Marshall - A kapcsolatokat károsító magatartásformák 4.

A bizalmat romboló magatartások

Ha a szeretet a kapcsolatok legerősebb és legnagyobb tűrőképességű al­­­­kotóeleme, akkor egészen biztos, hogy a bizalom a legtörékenyebb. Ezen­­kívül ha a bizalom egyszer elvész, azt nagyon nehéz, ha ugyan nem lehetetlen helyreállítani. És ehhez mindig időre van szükség. A sé­rel­met egy pillanat alatt meg lehet bocsátani, de egészen más dolog új­ra megbízni valakiben, és a hibát elkövető személynek ugyanilyen ne­héz bebizonyítania, hogy most már méltó a bizalomra. Ezért a bi­zal­mat rendkívül gondosan kell ápolni és őrizni. Az az ember, akit a sze­re­tet köteléke fűz valakihez, akiben már nem tud megbízni, ret­te­ne­te­sen sebezhetővé válik.

Mik tehát azok a dolgok, amelyek tönkretehetnek egy bizalmas kap­­­csolatot, vagy nagyon megnehezítik a bizalmat? Az egyik ilyen do­­log a bizalommal való visszaélés. “A gonosz ember versengést sze­rez, és a susárló elválasztja a jóbarátokat.”  Nehéz a bizalomra néz­ve rosszabbat elképzelni annál, mint amikor valaki rájön, hogy az a ti­tok, amit jó barátjával megosztott, ma közismert tény. Nem va­ló­szí­nű, hogy még egyszer elköveted ugyanazt a hibát, és egészen biztosan gyö­törni fog az a kérdés, hogy vajon mi egyébről pletykálnak még a há­tad mögött, mi tudódott ki szíved titkaiból.

Bizonyos kapcsolatokban a bizalom megőrzése a legfontosabb szem­­­pont. Azok, akik hivatásukkal összefüggésben adnak másoknak ta­­­nácsokat, mint például orvosok, ügyvédek, jogtanácsosok, szolgáló test­­­vérek és pásztorok, bizalmi pozícióban vannak. Az emberek azért mond­­­ják el nekik a dolgaikat, mert megbíznak bennük, mint szak­em­ber­­ben, vagy mint szolgálóban. A hétköznapibb kapcsolatokban szin­tén nagyon fontos a megbízhatóság, de ezekben a kapcsolatokban min­­dig ott bujkál a minden rosszindulat nélküli félreértés lehetősége. Az egyik ember arra számít, hogy amit megoszt a másikkal, az ket­te­jük között marad, míg az azt hiszi, hogy amit elmondanak neki, azt ő köz­hírré teheti. Általános szabályként fogalmazhatjuk meg, hogy mie­lőtt továbbadnánk valamit, mindig kérjük ki annak a hozzájárulását, aki azt a dolgot nekünk elmondta. Ha nem beszélünk valamiről, amit tu­dunk, azzal csak igen ritkán csinálunk bajt. De ha valamit el­mon­dunk, és ez­zel akaratlanul visszaélünk valakinek a bizalmával, az egé­szen biztosan problémákat fog okozni, és elveszítünk egy nagyon fon­tos dol­got: ba­rátunk bizalmát. Ugyanilyen meggondolatlanság az is, ha megígérjük, hogy titokban tartunk valamit, mielőtt tudnánk, miről is van szó.

Másodszor ott van a hűtlenség kérdése, vagyis a kapcsolatnak, il­letve a kapcsolattal együtt járó kötelezettségeknek a megtörése. Pél­dá­ul a házassági kapcsolatnak a központi kérdése a szövetség. A szö­vet­ség hűségi köteléket jelent a két fél között. Mindaz, ami megbontja ezt a hűségi köteléket, magát a szövetséget töri meg, és a szövetség ve­le­jé­re mér csapást. A házasságban a szexuális hűtlenségre szoktunk gon­dol­­ni, amikor ezt a fogalmat használjuk, de vannak a hűtlenségnek más, sokkal általánosabb módjai is, amelyek ugyanekkora pusztítást vé­­gezhetnek. Az egyik legrosszabb ilyen viselkedés az, amikor a má­sik em­ber háta mö­gött rosszakat mondunk, vagy panaszkodunk rá. Ke­vés do­log károsítja en­nél jobban a bizalmat a barátságban, a há­zas­ság­ban, vagy a mun­ka­tár­si kapcsolatban. A korai morva közösségek éle­tét sza­bá­lyozó egyik szo­kás nagyon hatásosan számolt le ezzel a prob­lé­má­val. Ha egy em­ber fültanúja volt annak, hogy valakiről a há­ta mögött rosszakat mon­da­nak, köteles volt odamenni hozzá, és el­mon­dani neki, mit hallott. Sze­retném tudni, hány mai gyülekezetnek vagy kö­zös­ség­nek lenne bá­tor­sága bevezetni egy ilyen szabályt, de mi­lyen hasznos len­ne ez a plety­kák és a rosszindulatú mendemondák min­den for­má­já­val szem­ben!


A hűtlenség azért olyan pusztító hatású, mivel általában akkor kö­ve­­tik el, amikor a másik fél különösen sebezhető vagy védtelen. Ha a dol­­­gok rosszra fordulnak, nincs mellettünk a társunk, vagy ami még rosszabb, ellenünk fordul!