2013. október 22., kedd

Rodney H. Browne - 30 dolog, amit a kegyelem nem tud elvégezni 8.

16. A kegyelem nem kényszeríti arra Istent, hogy továbbra is megáldja azt az embert, aki bűnben él.
 
És ez átkok mind readszállanak és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az Ő parancsolatait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked; 46 És rajtad lesznek jelül és csodául, és a te magodon mindörökké. 47 Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén. V. Mózes 28:45-47
 
Mivel Istennek áldásai engedelmesség által szabadulnak fel az ember életére, engedetlenséggel meg is lehet állítani azokat. Isten rendkívűl kegyelmes és nagylelkű velünk, azonban hatalmunkban áll kinyitni, illetve becsukni az áldást ajtaját. Ahogy Isten nem fogja megerőszakolni a szabad akaratodat, ugyanúgy nem folytathatja az áldást az életedben, ha továbbra is bűnben élsz.  
 
17. A kegyelem nem különbözteti meg a megtért ember bűneit a megtéretlen ember bűneitől.
 
Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség. 1 János 3:4
 
A bűn az bűn. A bűn ugyanaz, akár bűnös ember vagy, akár hívő. Ha hívő vagy, a bűn, amit elkövetsz nem különbözik a hitetlen bűnétől - sem nem jobb, sem nem rosszabb annál. Csak mert Krisztus követője lettél és bűneid meg lettek bocsátva, még nem jelenti azt, hogy bűntetlenség vagy bűnbánat nélkül továbbra is folytathatod azt a bűnt. Azt sem jelenti, hogy nem kaphatsz bűnbocsánatot, ha őszintén megtérsz abból a bűnből.
 
Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.János 8:34
 
Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél. 21 Mert jobb volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, minthogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. 22 De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe. 2 Péter 2:20-22
 
18. A kegyelem nem kárhoztatja a bűnösöket és nem menti fel a szenteket, akik ugyanazokat a bűnöket követik el.
 
Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? Avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. 11. Mert meg van írva: Élek Én, mondja az Úr, mert Nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. 12 Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Róma 14:10-12
 
A hívők azért szabadultak meg a bűnből, hogy megigazultan járjanak. MINDANNYIAN meg fogunk jelenni Krisztus ítélőszéke előtt.
 
Ha továbbra is bűnben élünk, Isten számon fogja azt kérni tőlünk, és el kell tudnunk számolni Neki. Ha a testnek vetünk, romlást fogunk aratni; ezért inkább a szellemnek való vetést kell választanunk, hogy életet arathassunk.
 
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratja is. 8 Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. Galata 6:7-8
 
Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Róma 2:11
 
Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás. Kolossé 3:25
 
Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is Ővele együtt megjelentek dicsőségben. 5 Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás; 6 Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira; 7 Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Kolossé 3:4-7
 
19. A kegyelem nem működhet közre annak az életében, aki beleegyezését nem adja a Vele való együttműködésre.
 
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17 Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. 18 Aki hisz Őbenne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. 19 Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. 20 Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; 21 Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. János 3:16-21
 
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hgoy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. 2 Péter 3:9
 
Isten már elküldte Jézust, és Jézus már kifizette az árat a bűnért. Az Atyának az az akarata, hogy MINDENKI megtérjen, hogy mindenki örök életet kapjon, és örökké az Istennel éljen. Isten megterítette az asztalt és elkészítette az ünnepi lakomát, de nem fogja ránkerőszakolni, hogy leüljünk és együnk. NEKÜNK kell azt választanunk, hogy elfogadjuk az Ő kegyelmét.
 
És a Szellem és a menyasszony ezt mondják. Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjazik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jelenések 22:17.