2013. augusztus 28., szerda

Tom Marshall - A megértés fogalmának megértése 6.

Az emberi szellem szerepe
Feltétlenül meg kell értenünk, hogy csak szellemünkkel “is­mer­he­tünk” meg egy másik embert. Ha sikerül megismernünk valakit, akkor em­be­ri szellemünk az, ami ezzel az ismerettel rendelkezik. Egy ember is­me­re­te lényegét tekintve szellemi ismeretet jelent: “Mert kicsoda tud­ja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek szel­le­me, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, ha­nem­ha az Istennek Szelleme.” (I. Korintus 2: 11.)

Személyes kapcsolatainkban szellemünkkel kapcsolódunk egy­más­hoz. Ha ezen a szinten nem jön létre kontaktus, akkor nincs személyes meg­ér­tés és személyes megismerés. Emlékezz csak vissza azokra az al­kal­mak­ra, amikor beszélgettél valakivel, és érezted, hogy “klap­pol­nak” a dolgok! Rezonáltatok egymásra, egy hullámhosszon voltatok, vagy ne­vezd, ahogy akarod. Hogy érezted magad utána? Elevennek, iz­ga­tott­­nak, felüdültnek, néha szinte eufórikus állapotba kerültél. Az tör­tént, hogy megérintetted a másik ember szellemét. Még ha nem is érez­tél ilyen drámai reakciókat, akkor is tudod, hogy ott valami va­ló­sá­gos do­log történt, talán szavak nélkül, ami kívülállók számára ér­dek­te­len vagy észrevehetetlen volt, mégis tudod, hogy igazi kapcsolat jött létre közöttetek. Szívetek kommunikált egymással, élet áradt kö­zöt­te­tek. Hasonlítsd ezzel össze azokat a tapasztalataidat, amikor egy lát­ha­tat­lan üvegfal volt közötted és a másik ember között. Szavak, köz­he­lyek, érvek, információk, kritikák hangzottak el. Ezután hogy érez­ted ma­gad? Unott, frusztrált, üres, csalódott, kedvetlen voltál. Ki­nyúl­tál egy má­sik ember szelleme felé, de egy sorompóba, egy át­ha­tol­ha­tatlan fal­ba ütköztél.

Ebben rejlik a kérdés lényege, amivel csak nagyon ritkán fog­lal­koz­­nak kielégítően a kommunikációról szóló könyvek. Az emberek kö­­zöt­ti kommunikáció és a másik ember megismerése szellemi szin­ten zaj­lik. Elménk ezen a szinten egymaga képtelen ennek a fel­adat­nak az el­végzésére. Nem is úgy jön létre a kommunikáció, hogy ér­zel­me­ink­kel megérintjük egymást, hogy kiteregetjük az érzelmeinket. Az ér­zel­mek mindig valaminek az eredményei vagy melléktermékei. A va­lós sze­mélyiség az érzelmek és gondolatok mögött van, és csak úgy tu­dunk hozzáférni, hogy kinyújtjuk kezünket emberi szelleme felé.