2013. augusztus 8., csütörtök

Rodney H. Browne - Értékeld, ami Krisztusban a tiéd

A próféták vágyakoznak azután, amivel mi rendelkezünk
 
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, 4 Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, 5 Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. 6 Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, 7 Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor; Akit, noha nem láttatok, szerettek; Akiben, noha most nem látjátok, de hisztek Benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: 9 Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. 1 Péter 1:3-9
 
Mindenkinek, aki elfogadta Jézust Urának és Megváltójának, oka van örvendezni és dicsérni az Atyát azokért a nagyszerű dolgokért, amelyeket értünk tett Jézuson keresztül. Isten határtalan kegyelme által újjászülettünk hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben vár bennünket. Isten ereje őriz bennünket hitünk által, amíg elérünk a mennybe és átvesszük üdvösségünk teljességét. Ennek a nagyszerű jövőnek reménységet kell adnia számunkra, és örömmel kell betöltenie bennünket, még akkor is, ha megpróbáltatásokon megyük keresztül, és itt a földön kísértéseket kell elszenvednünk. Hitünk valódisága, mint a tűzben megpróbált arany, megvizsgáltatik, és Jézus által dícséretre méltónak fog találtatni, amikor meglátjuk Őt. Még nem látjuk Őt, de mégis, hit által valóságos a számunkra - szeretjük Őt, hiszünk Benne és mennyei örömmel dicsőítjük Őt. Mindez idő alatt pedig az Ő Szelleme munkálkodik bennünk, és közelebb visz bennünket Jézushoz.
 
Amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek: 11 Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak őbennük levő Szelleme, Aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről. 12 Akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által; amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. 1 Péter 1:10-12
 
A próféták, akik Jézusról prófétáltak - életéről, haláláról, eltemettetéséről és feltámadásáról -, Isten Szelleme által prófétáltak, nem pedig a saját akaratuk szerint.  2 Péter 1:20-21-ben a következőt olvassuk: "Tudván először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. 21 mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei."
 
Krisztus Szelleme munkálkodott a prófétákban és előre jelezte Krisztus szenvedéseit és a dicsőséget, amely bekövetkezik. Kutakodtak, eltökélten nyomozódtak és keresgéltek, hogy ki lehet a Messiás és mikor fog eljönni, de csak annyit tudtak meg, hogy nem az ő generációjuknak fog megjelenni, ill. nem az ő idejükben fog felbukkanni. Milyen áldottak vagyunk, hogy abban a kiváltságban részesülhetünk, hogy az Egyház kegyelmi korszakában élhetünk! Milyen kiváltságosak vagyunk, hogy nemcsak szemtanui voltunk a próféciák beteljesedésének, amelyek már megtörténtek, és akik valóságosan Jézussal jártak, tovább adták azokat nekünk, hanem Isten kegyelmének átvevői is vagyunk, akik megtapasztaljuk a vadonatúj szívet, amelyről Dávid király és Ezékiel próféta beszélt!
 
Még az angyalok is vágynak ezekbe a dolgokba betekinteni és megtapasztalni azt, amit mi megtapasztalunk, azonban ez lehetetlen a számukra. Mi vagyunk Isten megváltottjai! Milyen áldottak vagyunk! Szavak nem tudják kifejezni az áldást és a megtiszteltetést, amely ezzel az új élettel együtt jár: a Jézus vérében való megtisztulást, a bűnbocsánatot, hogy a bűnnek többé nincs hatalma rajtunk, hogy kegyelemben és feltámadott életben járunk, hogy be vagyunk töltekezve az Ő Szellemével, hogy Jézussal együtt mennyei helyekre ültetett bennünket az Atya, hogy erővel és hatalommal vagyunk felkenve, hogy a Magasságos gyermekei vagyunk és hogy Isten családjához tartozunk.
 
Mindazért, amelyet Isten tett értünk - a legkevesebb, amit tehetünk, hogy mindent megbecsülünk, amink van, és teljes szívünkkel szolgáljuk Őt. Krisztus drága vére megvett bennünket! Jézus szent, ezért nekünk is szentnek kell lennünk.
 
Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. 14 Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek; 15 Hanem amiképpen szent az, Aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; 16 mert meg van írva: Szentek legyetek, mert Én szent vagyok. 17 És ha Atyának hívjátok Őt, Aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét: 18 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; 19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén, a Krisztusén. 1 Péter 1:13-19