2013. augusztus 5., hétfő

Rodney H. Browne - Mit szeretsz?

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. 2 Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, 3 Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. 4 árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. 5 Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. 2 Timótheus 3:1-5
 
Ez az igeszakasz négy olyan dologról beszél, amelyeket az emberek szeretnek. Három ezek közűl egészségtelen és a szellemi, fizikai, valamint az érzelmi jólét megromlására irányulnak; és csak egy közűlük egészséges, jó, gyümölcsöző és áldást hozó. Vannak olyan emberek, akik önmagukat szeretők, pénzimádók és az érzéki örömöknek élnek; és vannak olyanok, akik Istennek szeretői. Ha valóban szereted Istent, akkor a fentebb felsorolt dolgokat nem szeretheted. Ha mégis szereted, akkor nem szereted Istent!
 
Magukat szeretők:
 
Az önmagukat szeretők önzőek és önközpontúak. A Biblia szerint az ilyen emberek engedetlenek a szülőknek, erőszakosak, istenkáromlók, csófolódók, hálátlanok, istentelenek és világiak. Nincs bennük természetes, emberi szeretet, érzéketlenek és embertelenek, kérlelhetetlenek (nem tartják tiszteletben a fegyverszünetet, ill. a megbékülést), rágalmazók, hamisan vádlók és bajkeverők, másokat elárulók, hirtelenkedők és önittségtől felfuvalkodottak. Az ilyen emberek önfejűek, önteltek és elbizakodottak. Mivel annyira önzőek és önközpontúak, nem törődnek másokkal - mások érzéseivel, jólétével, sőt, az életével sem. Az önzés viszályt és megosztást idéz elő, valamint kegyetlenséget és kegyetlen cselekedeteket.
 
De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára. 6 Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: 7 Azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel; 8 Azoknak pedig, akik versengők és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. Róma 2:5-8
 
A pénznek szeretői:
 
A pénznek szeretői kapzsiak és pénzsóvárak. Mértéktelen, mohó vágy fűti őket a gazdagság megszerzésére, büszke, önhitt, másokat lenéző kérkedők. Jézus a Máté 6:24-ben azt mondja, hogy választanunk kell Isten és a mammon (a gazdagságnak csalárdsága, a pénz, az anyagi javak, valamint mindaközött, amibe bizalmunkat helyeztük.) Nem szolgálhatod mindkettőt.
 
Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal. 1 Timótheus 6:10
 
A pénz szerelme tönkreteszi és elpusztítja azt, aki ezt cselekszi, valamint másokat is. A farizeusok mind kívülről vallásosak voltak, de igazából a kapzsiság jellemezte őket, és a pénzt szerették. Szebeálltak Jézussal, nem azért, mert nem volt igaza, hanem azért, mert szívük a pénzsóvárság és önhittség miatt elfordult Istentől (Lukács 16:14-15). A Zsidókhoz írt levél 13:5-ben a következőt olvassuk: "Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled." - mert Isten soha nem hagy cserben és soha nem okoz csalódást!
 
Érzéki gyönyöröknek szeretői:
 
Az érzéki gyönyörök szeretői az élevezet rabjai. Minél többet kapnak belőle, annál többet akarnak, ám ennek ellenére soha nem elégszenek meg! A Biblia mértéktelen és könnyűerkölcsű, gátlástalan, vad, a jónak gyűlölőiként jellemzi őket. Ezek az emberek jobban szeretik az érzéki gyönyöröket és az üres szórakozást, mint Istent.
 
A Jakab 5:1-5-ben Jakab megfeddi azokat az embereket, akik gazdagok és csupán a gazdagságukban bíznak, és az 5. versben a következőt mondja nekik: "Ha pedig valakinek közűletek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, Aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki." A Lukács 21:34-ben pedig Jézus figyelmeztetése így hangzik: "De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap."
 
Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. 4 Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Jakab 4:3-4
 
Istennek szeretői:
 
Az Istennek szeretői alárendelik magukat az Úrnak - az Ő Igéjének és Szellemének -, új életben, és életük minden területére kiterjedően az Istennek való engedelmességben járnak.
 
Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás. Kolossé 3:5
 
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12 Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. Títus 2:11-13