2014. március 2., vasárnap

Rodney H. Browne - ÚJ TEREMTÉS KRISZTUSBAN

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. 2 Korinthus 5:17
 
Ha valaki Krisztusban van, vadonatúj teremtés. MINDEN régi elmúlt. MINDEN újjá lett. Régi életed és bűnös természeted halott. Meghaltál a bűn számára, élsz pedig Istennek.
 
A régiek elmúltak:
 
A régi szövetség elmúlt, egy új szövetség lépett a helyébe:
 
És ez nékik az Én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Róma 11:27
 
Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az Én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat, 17 Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Zsidókhoz írt levél 10:16-17
 
Régi bűnös természeted meghalt - meghaltál a bűnnek - a bűn elvesztette a hatalmát feletted:
 
De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, 5 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) 6 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban: 7 Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. 8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. 10 Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Efézus 2:4-10
 
Tudván azt, hogy a mi ő emberünk Ővele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgálunk a bűnnek: 7 Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Róma 6:6-7
 
Bűneid megbocsáttattak - halottak és el vannak temetve:
 
Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. 8 Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Róma 4:7-8
 
Minden újjá lett:
 
Minden új az életedben: új szíved; új természeted; új szövetséged; új Urad; új kilátásod; új világnézeted; új kezdeted; új életvezetésed van. Újjászülettél Isten Szelleme által.
 
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; 14 Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata. Kolossé 1:13-14
 
Megeleveníttettél Jézusban:
 
Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Efézus 2:1
 
Istentől születtél:
 
Ha tudjátok, hogy Ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind Tőle született. 1 János 2:29
 
Igazzá lettél, szellemed pedig megelevenedett Istennek:
 
Mert Azt, Aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne. 2 Korinthus 5:21
 
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Róma 6:22
 
Krisztussal feltámadtál:
 
Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. 5 Mert ha az Ő halálának hasonlatossága szerint Vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. 6 Tudván azt, hogy a mi ő emberünk Ővele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Róma 6:4-6
 
Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, 2 Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. 3 Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Kolossé 3:1-3
 
Feltámadás-élet él a tagjaidban a bensődből kifelé:
 
Hogyha pedig Krisztus tibennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a szellem ellenben élet az igazságért. 11 De ha Annak a Szelleme lakik bennetek, Aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, Aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által. Róma 8:10-11
 
Öltsd magadra ezt az új természetet:
 
Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ő embert az ő cselekedeteivel együtt. 10 és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, Aki teremtette azt. Kolossé 3:9-10