2014. március 20., csütörtök

Rodney H. Browne - TIZENHÉT ÁLDÁS, AMELYET JÉZUS KRISZTUS SZERZETT MEG SZÁMUNKRA

Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. 3 Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Kolossé 3:2-3
 
Mindenünk, amink van, Jézus Krisztusban van. Mindenünk, amink van Jézusban és Jézus által, Isten áldása az számunkra.
 
1. Jézus által miénk az igazlelkűség áldása:
 
Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; 22 Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség. 23 Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Róma 3:21-23
 
2. Jézus által miénk Isten kegyelmének áldása:
 
De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. Róma 5:15
 
3. Jézus által miénk az igazlelkűség által való kegyelem általi uralomnak áldása:
 
Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5:21
 
4. Jézus által miénk a kegyelem és igazság áldása:
 
Hálát adok az én Istenemnek mindenkor tifelőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott. 1 Korinthus 1:4
 
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. János 1:17
 
5. Jézus által miénk az evangélium békességének áldása:
 
Azt az Igét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által. Ő mindeneknek Ura. Apostolok Cselekedetei 10:36
 
6. Az egész teremtett világ Jézus által teremtetett:
 
És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtett volt örök időktől fogva az Istenben, Aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Efézus 3:9
 
Mert Őbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Őáltala és Őreá nézve teremttettek. Kolossé 1:16-18
 
7. Jézus által miénk a békéltetés áldása:
 
Mindez pedig Istentől van, Aki minket Magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és Aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. 2 Korinthus 5:18
 
8. Jézus által miénk az evangélium kijelentésének áldása:
 
Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; 12 Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.Galata 1:11-12
 
9. Jézus által miénk a megigazulás áldása:
 
Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. 17 Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mi magunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgája-é? Távol legyen. Galata 2:16-17
 
10. Jézus által miénk az Isten családjába való örökbefogadtatásunk áldása:
 
Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jókedve szerint. Efézus 1:5
 
11. Jézus által miénk a kegyelem felséges gazdagságának áldása:
 
Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. 8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Efézus 2:7-8
 
12. Jézus által miénk a minden szükségünk betöltésének áldása:
 
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. 20 Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön-örökké. Ámen. Filippi 4:19-20
 
13. Jézus által miénk az üdvösség áldása:
 
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10 Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk Ővele. 1 Thessalonika 5:9-10
 
14. Jézus által tudunk szellemi áldozatokkal áldozni:
 
Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. 1 Péter 2:5
 
15. Jézus által miénk a jó lelkiismeret áldása:
 
Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt a Jézus Krisztus feltámadása által. 1 Péter 3:21
 
16. Isten Jézus Krisztus által hív bennünket az Ő örök dicsőségére:
 
A minden kegyelemnek Istene pedig, Aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká. 1 Péter 5:10
 
17. Jézus által az evangélium hirdetésének képességét és ismeretet kaptunk:
 
Hálát adok az én Istenemnek mindenkor tifelőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, 5 Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok Őbenne, minden beszédben és minden ismeretben. 1 Korinthus 1:4-5.