2014. március 11., kedd

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 12.

JÉZUS A SEOLBAN

Előképek

            Az egész Biblia Jézus Krisztusról szól. Ezt maga Jézus mondta a farizeusoknak a Ján.5,39-ben:

Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek rólam tesznek bizonyságot.

Egy másik helyen pedig ezt írja az Ige:

Lk. 24,44: És mondta nekik (Jézus): Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam nektek, amikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem.

            Jézus itt az ÓSZ hagyományos hármas tagoltságáról beszél, arról, hogy a tórában (a törvényben), a növiimben (a prófétai írásokban) és a ketuvimban (az írásokban = a a Biblia többi ÓSZ-i könyve) róla van szó. Ezek az írások Jézus szolgálatáról, haláláról, feltámadásáról, visszajöveteléről  szólnak, de megtalálhatunk bennük olyan részleteket, amelyek a "föld szívében" eltöltött három napról számolnak be. Nézzük meg először e három nap ÓSZ-i előképeit:

József:

            Jézus Krisztus egyik legnagyobb ÓSZ-i előképe. Rengeteg párhuzamot találunk József és Jézus élete között, ezek között Jézus halálára és feltámadására vonatkozókat is.
           
            Két történet tartozik ide: 1.:Gen.37,17-36
                                                 2.:Gen.38-41

1./ A Gen. 37,13-ban írja az Ige, hogy Jákob hívta Józsefet, hogy elküldje  a bátyjai után. József odaállt apja elé és mondta: Itt vagyok. Elment hát utánuk Dótánba. Mikor már messziről látták a testvérei, hogy jön, elhatározták, hogy megölik. De Rúben lebeszélte őket erről, mert meg akarta menteni József életét. Így csak a "kutak egyikébe" dobták (Gen.37,20). Dótánban történt mindez, melynek jelentése: két kút, kettős kút.

Gen.37,23-25: És lett, hogy amint odaért József az ő bátyjaihoz, letépték Józsefről a felső ruháját, a cifra ruhát, mely rajta volt. És megragadták őt és bevetették a kútba, a kút pedig üres volt, nem volt víz benne. Azután leültek kenyerezni...

Gen.37,28: És mentek arra Midiánita kereskedő férfiak, és kivonták (Júda és a testvérek) Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az Ismaelitáknak (Midiánitáknak) húsz ezüstpénzért, azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba.

            Józsefet tehát kihúzták a testvérei, de nem bocsánatot kértek tőle (ahogy azt talán József várta), hanem eladták rabszolgának.  Rúben, aki nem tudott erről az üzletről, ment vissza, hogy segítsen Józsefnek, de már nem találta és nagyon megijedt:

Gen.37,30: És visszament a testvéreihez és mondta: Nincsen ott a gyermek, és én most hova menjek én?!

            József Egyiptomba került, Potifárhoz. Ezután az Ige a Gen.39,2-6-ban öt vsz.-on keresztül azt írja le, hogy milyen szerencséssé tette az Úr Józsefet Potifár házában, Egyiptomban.

            József itt Jézus előképe. Az Atya elküldte őt a földre, Izraelhez, akiknek test szerint testvérük lett, de ők tanácskoztak ellene és megölték. Bevetették a bór-ba, a Seolba. Miután kiszabadult, a pogányokhoz került, és nem Izrael számára jelentett áldást, hanem a pogányok számára (Egyiptom). A bór, a víz nélküli száraz verem, kút, a Seolt is jelenti az Igében.