2014. március 30., vasárnap

Rodney H. Browne - ENGEDELMESKEDJETEK ISTENNEK ÉS ÁLLJATOK ELLENE AZ ÖRDÖGNEK

De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. 7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. 8 Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. Jakab 4:6-8
 
Addig nem tudsz ellenállni az ördögnek, amíg nem engedelmeskedsz Istennek.
 
Isten mindannyiunknak mindazt a kegyelmet megadja, amire szükségünk van ahhoz, hogy legyőzzük a bűnt és az ördögöt:
 
de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik: 21 Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5:20b-21
 
Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad:
 
Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. 6 Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. 7 Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van reátok. Péter 5:5-7
 
A büszke, öntelt szellem könnyű célpontja az ördögnek. Ha azt gondolod, hogy egymagad el tudsz bánni az ördöggel, rá fogsz jönni, hogy nem vagy vele azonos súlycsoportban. Az erő egyedül Jézustól származik és árad keresztül azon az életen, amely engedelmes Neki.
 
Jézus legyőzte az ördögöt, és minden hatalom Néki adatott:
 
A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és hatalommal, Aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten volt Ővele. Apostolok Cselekedetei 10:38
 
És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.Máté 28:18
 
Jézus hatalmat adott a hívőnek, hogy használja az Ő nevét:
 
Visszatére pedig a hteven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által! 18 Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. 19 Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. 20 De azon ne örüljetek, hogy a szellemek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Lukács 10:17-20
 
Hatalmad van gonosz szellemek és démonok felett, de nem emiatt kell örvendezned, hanem csak amiatt a tény miatt, hogy a neved be van írva az Életnek Könyvébe, amely a Bárányé.
 
Ezért teljesen rendeld alá magad Istennek és az Ő Igéjének - szellemeddel, elméddel és akaratoddal.
 
Fiam, az Én szavaimra figyelmezz, az Én beszédeimre hajtsad füledet. 21 ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. 22 Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Példabeszédek 4:20-22
 
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Róma 8:7
 
Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az Ige által. Efézus 5:26
 
A testi gondolkodás, amely nem lett megújítva Isten Igéje szerint nem tud és nem is fog engedelmeskedni Isten törvényének, de ha át van mosva Isten Igéjével, megszentelt lesz és alá lesz rendelve annak. Fogadd örömmel Isten Igéjét a szívedbe.
 
Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha Ő dorgál téged; 6 Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. 7 Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Zsidókhoz írt levél 12:5b-7
 
Vesd alá magad Atyád Istened fenyítésének és feddésének. Ő szeret téged, és a megfenyített élet gyümölcse az igazság békességes gyümölcse!
 
Állj ellene az ördögnek, és elfut tőled:
 
Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Efézus 4:27
 
Bűn, engedetlenség és kevélység által lehet helyet adni az ördögnek. Ne engedd be az ördögöt az életedbe, és ne engedd be a bűnt, az engedetlenséget, ill. a kevélységet sem. Az Efézus 2:2-ben azt olvassuk, hogy az ördög a levegőbeli hatalmasság fejedelme, az a szellem, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik.
 
Fiacskáim! Senki el ne hitessen benneteket: aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiként Ő is igaz: 8 Aki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 1 János 3:7-8
 
Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa!
 
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: 9 Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. 1 Péter 5:8-9
 
Légy elővigyázatos, légy éber, légy szilárd a hitben és állj ellene az ördögnek!
 
Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében. 11 Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. 12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Efézus 6:10-12
 
Nem viaskodhatunk az ördöggel saját erőnkkel, de vitézkedésünk fegyvereivel legyőzhetjük őt: az igazsággal, az igazlelkűséggel, a békesség evangéliumával, a hittel, az üdvösséggel, Isten Igéjével, kitartó imádsággal, és legfőképpen Jézus nevével!
 
Engedelmeskedj Istennek, és állj ellene az ördögnek!