2014. március 25., kedd

Rodney H. Browne - A tized

Ábrahám tizedet adott Melkhisédeknek, a Magasságos Isten papjának:
 
Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja volt. 19 És megáldá őt és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld Teremtőjétől. 20 Áldott a Magasságos Isten, Aki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet adott néki mindenből. I. Mózes 14:18-20
 
A "tized" szó szó szerint "tizedrészt" jelent. Ábrahám Melkhisédeken keresztül Istennek adta a tizedét jóval azelőtt, hogy a Törvény érvénybe lépett volna. A különböző korszakokon át a tizedadás nem a Törvény miatt történik, hanem a HIT és a SZÖVETSÉG miatt!
 
Mert ez a Melkhisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta, 2 Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya, 3 Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké. 4 Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka; 5 És bár azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjuk van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak; 6 De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámból, és az ígéretek birtokosát megáldotta, 7 Pedig minden ellentmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. 8 És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki bizonyság szerint él: 9 És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől, 10 Mert ő még az atyja ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melkhisédek. Zsidókhoz írt levél 7:1-10
 
Jézus a mi Főpapunk Melkhisédek rendje szerint:
 
Ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, Aki örökkévaló főpap lett Melkhisédek rendje szerint. Zsidókhoz írt levél 6:20
 
Ábrahám Melkhisédeken keresztül adott tizedett Istennek - Jézusnak, a mi Főpapunk előképének. Amikor mi tizedet adunk hitben és engedelmességben, Jézusnak adunk, nem pedig pedig embereknek.
 
Jákób jogos visszafizetésnek tekintette a tizedet cserébe Isten minden áldásáért:
 
És fogadást tett Jákób, mondá: Ha az Isten velem lesz és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret és öltözetűl ruhát ad nékem; 21 És békességgel térek vissza az én atyámnak házához: akkor az Úr lesz az én Istenem; 22 és ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lesz, és valamit adsz nékem, annak tizedék Néked adom. I. Mózes 28:20-22
 
Mielőtt a Törvény adatott volna, Jákób megígérte Istennek, hogy tizedet fog adni mindabból, amivel Isten megáldja őt. A sorrend a következő: először átvesszük az áldást Istentől, majd visszaadjuk Neki a tizedet, amely Őt illeti MINDABBÓL, amit nekünk adott.
 
A tized szent és az Úré:
 
A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úré; szentség az az Úrnak. III. Mózes 27:30
 
És minden tizede a baromnak és juhnak, mindabból, ami a vessző alatt átmegy, a tizedik az Úrnak legyen szentelve. III. Mózes 27:32
 
Ha a tized Istené, akkor egy nappal tovább sem szabad nálunk maradnia, mint amennyi szükséges. Ha valamennyire tiszteled Istent és az Ő Igéjét, akkor abban a pillanatban, ahogy a termésedet (a bevételedet) megkapod, félreteszed a tizedet, hogy a következő gyülekezeti alkalomkor elhozd az Úrnak. Amikor Izráel fiai elhozták a tizedet a szentélybe, meg kellett vallaniuk arról, hogy az valóban bevételük tizede, és hogy - Isten Igéje szerint - szent dologként bánnak vele.
 
Tized MINDENBŐL, amit Isten adott:
 
Esztendőről-esztendőre tizedet végy a te magodnak minden terméséből, amely a te meződön terem. V. Mózes 14:22
 
Akkor arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a ti Istenetek, hogy ott lakozzék az Ő neve, odavigyétek mindent, amit Én parancsolok néktek: egészen égőáldozataitokat, véresáldozataitokat, tizedeiteket és kezeiteknek felemelt áldozatát, és minden megkülönböztetett fogadástokat, amelyekt fogadtok az Úrnak.V. Mózes 12:11
 
Hozzátok be a tizedet mind az Én tárházamba, hogy legyen ennivaló az Én házamban, és ezzel próbáljatok meg Engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.
Malakiás 3:10
 
Mivel a tized a tizedrészt jelenti - bevételünk egész tizedrészét Istennek kell adnunk. Nem a maradékot, hanem a legelső részt. Isten tudja, mikor adunk tizedet, illetve ha kevesebbet adunk. Az Úr áldásunk forrása, és elszámolással tartozunk Neki. Miért akarnánk becsapni Istent, mikor tudjuk, hogy végül mi leszünk azok, akik megfosztatunk az áldásunktól. Azért adjuk az Úrnak az egész tizedet, mert szeretjük és tiszteljük Mennyei Atyánkat, és mert hálásak vagyunk mindazért, amivel ellát bennünket, és egyben várakozással telien is nézünk azoknak a dolgoknak elébe, amelyekkel el fog látni és meg fog áldani bennünket a jövőben is.