2014. március 13., csütörtök

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 13.

2./ A másik ide vonatkozó rész József történetében a Gen.39-41-ben van leírva:

            Az Ismaelitáktól Potifár, a fáraó testőrfőparancsnoka vette meg Józsefet. Meglátta a rabszolgakereskedőknél, hogy milyen szép ifjú József, és megvásárolta. De nem csak Potifárnak, hanem Potifár feleségének is megtetszett József. Miközben ura mindent a kezeire bízott,  felesége állandóan arra akarta rávenni Józsefet, hogy háljon vele. De József nem akart vétkezni Potifár ellen és főleg Isten ellen. Egy napon, amikor csak ketten voltak otthon, Potifár felesége megragadta Józsefet és meg akarta erőszakolni. De József kitépte magát Potifár feleségének kezeiből és elrohant, ruhája viszont a nő kezében maradt, aki férje hazaérkeztekor ki is használta ezt. Haragjában és csalódottságában úgy állította be a történteket, mintha József akarta volna őt megerőszakolni. Potifár ezt a bizalmával való visszaélésnek vette, nagyon mérges lett, és börtönbe vetette Józsefet, abba a börtönbe, amely saját házánál volt.
            A börtön igazgatója előtt azonban Isten kedvessé tette Józsefet, és mindent József kezeire bízott, pedig ez a börtön a fáraó magánfoglyainak a börtöne volt, nem egyszerű embereket tartottak ott fogva.
            Ezután két főember került a börtönbe: a fáraó főpohárnoka és fősütőmestere. Vétkeztek a fáraó ellen, aki börtönbe vetette őket Potifár Józsefet rendelte melléjük, hogy szolgálja őket. Az Ige azt írja, hogy sokáig voltak ott. (Józsefet kb. 17-18 éves korában adták el a bátyjai, ezután hamarosan börtönbe került. Csak 30 éves korában szabadult ki, akkor állt a fáraó elé.)
            Egyik éjjel mind a főpohárnok, mind a fősütőmester álmot láttak. Amikor József reggel bement hozzájuk, ott szomorkodtak, mert nem tudták, hogy mit jelentenek az álmok. József megfejtette nekik: a főpohárnoknak 3 nap múlva megbocsát a fáraó és visszahelyezi régi méltóságába, a fősütőmestert pedig felakasztatja. Így is történt.
            Két év múlva Isten adott egy álmot a fáraónak is a hét bő és a hét szűk esztendőről. Miután Egyiptom egyik álomfejtője sem tudta megfejteni az álmot, a főpohárnok elmondta, hogy két évvel ezelőtt ő is és a fősütőmester is álmot láttak, amit egy héber ifjú magyarázott meg és úgy is történt minden. A fáraó gyorsan maga elé hozatta Józsefet, aki megborotválkozott és átöltözött. Nemcsak megfejtette az álmot, hanem még tanáccsal is ellátta a fáraót. A fáraó erre felmagasztalta Józsefet:

Gen.41,40-45: Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyiszék (trón) tesz engem nálad nagyobbá. Mondta továbbá a fáraó Józsefnek: Íme fejedelemmé tettelek téged az egész Egyiptom földjén. És levette a fáraó a maga pecsétgyűrűjét kezéről, és adta azt József kezére, és felöltöztette őt drága gyolcs ruhába (bisszusz = a legfinomabb fehér gyapjú), és aranyláncot tett a nyakába. És meghordoztatta őt a második szekerén, és kiáltották előtte: térdet hajtsatok! Így tette őt fejedelemmé az egész Egyiptom földjén. És mondta a fáraó Józsefnek: én vagyok a fáraó, de nélküled senki se kezét, se lábát fel ne emelhesse egész Egyiptom földjén. És nevezte a fáraó József nevét Cafenát-Paneáknak (Világ Megmentője, Élet Megtartója), és feleségül adta hozzá Aszenátot, Potiferának, On (Heliopolisz, a napkultusz központja) papjának lányát. És kiment József Egyiptom földjére.

Jézus előképe ez a történet is:
- Gen40.15: Nem tettem semmit, hogy börtönbe (bór) vessenek. Jézus is bűn nélkül szenvedett.
- Talán nem erőltetett a párhuzam a főpohárnok és a fősütőmester valamint a két lator között. Mindkét egyiptomi tényleg bűnös volt, ahogy a két lator is. Jézus hamarabb ment le a Seolba, minta két lator, ő előbb halt meg, ezt bizonyítja a János 19,32-33:

Eljöttek azért a katonák és megtörték az elsőnek lábszárait és a másikét is, aki ővele együtt  feszíttetett meg. Mikor pedig Jézushoz értek, és látták, hogy ő már halott, nem törték meg a lábszárait.

            József is már lent volt a börtönben, amikor a két egyiptomi odakerült. A főpohárnok megmenekült, a fősütőmester meghalt - egyik lator elveszett, mert szidalmazta Jézust, a másik pedig megmenekült, mert hitte, hogy Jézus, aki ekkor éppen a kereszten haldoklott, el fog ismét jönni ''az Ő országában'' (Lk.23,39-43).

- Zsolt.105,18: Lábait béklyókba szorították, ő maga vasban járt.
Józsefről ezt nem írja a Gen. könyve, de ebből a zsoltárból kiderül, hogy milyen volt Józsefnek a börtönben. Az Ap.Csel.7,10 mond még valamit erről:

És megszabadította (Isten) őt (Józsefet) minden nyomorúságából és adott neki kedvességet és bölcsességet a fáraó előtt, Egyiptom királya előtt, aki őt Egyiptom fölé és az ő egész háza fölé kormányzóul állította.

            József tehát nyomorúságban volt a börtönben, ahogy Jézus is a Seolban. A Károliék által ''békó''-nak fordított szó láb-vasat, bilincset jelent, amibe belepréselték József lábait. ''Ő maga vasban járt'' eredetiben: lelke vasba jutott, amit már egyértelműen Jézusra is vonatkoztathatunk, hiszen lelke (nefes) vasba, nyomorúságba, a Seolba jutott, ahol meg volt bilincselve, kötözve.
- Megborotválkozás: még nem megdícsőítés, de már más állapot: Jézus dícsőséges tesben támadt fel (ajtón-átmenés, az emmauszi tanítványok szemei elől hirtelen eltűnés/láthatatlanná válás), de még nem volt körbehordozva a mennyben, a "nagy mennyei bevonulás"-kor, azaz "még nem dícsőítetett meg" a mennyben.
- József megdicsőülése is előképe Jézus megdicsőülésének (Gen.41,40-45).  Miután az Atya kivonta Jézust a bórból, úrrá tette kezei minden munkáján, ''egész háza fölé főgondviselőül állította''. Jézus egy diadalmenetet tartott a mennyben a bevonulása után, az Atya Neki adott minden hatalmat (pecsétgyűrű).
            József a lehető legpogányabb lányt vette feleségül, ami azt mutatja, hogy ha megtér, akkor a legpogányabb ember is lehet az egyház tagja, azaz Jézus Krisztus menyasszonya.
            József kiment Egyiptom földjére, azaz itt is megtalálható az, hogy Jézus a pogányoknál munkálkodik.

            Borotválkozás: dicsőséges test