2014. március 4., kedd

Dave Hunt - A holocaust háttere 1.

"Az isteni gondviselés lehetővé tette, hogy egy döntő órában őrá [Hitlerre] legyen bízva a német nép vezetése."
(A Klerusblattból, a bajorországi egyházmegye lapjából vett idézet Hitler 50. születésnapjára, 1939. április 20-án megjelent cikkből)

"A (náci) mozgalom, amely a világnak a zsidóktól való megszabadítását tűzte ki céljául, az európai méltóság reneszánszának a mozgalma. A végtelenül bölcs és mindenható Isten áll e mozgalom mögött. "
Franjo Kralik atya egy zágrábi katolikus újságban, 1941-ben.

Megdöbbentőnek tűnik az, hogy Hitlert katolikus papok támogatták, és a világnak a zsidóktól való megszabadítására vonatkozó kijelentéseket tettek. Mindez tökéletes kifejezése annak, hogy a történelem során hogyan bánt a katolicizmus a zsidókkal. Hitler a „végső megoldás” igazolását abban látta, hogy az egyház is évszázadokon keresztül üldözte és elnyomta a zsidókat. Milyen döbbenetes dolog, hogy azok, akik Krisztus követőinek és Péter utódainak vallják magukat, „azt a népet üldözték, ahonnan Péter - és Jézus - származott”! Mégis, ezt Jézus Krisztus nevében tették, és ezáltal mindezt igazoltnak vélték.

A római katolikusoknak azt tanították, hogy ők léptek a zsidók helyére, Isten választott népeként. így Izrael földje, melyet Isten Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottainak ígért, a „keresztény” Rómát illeti meg. Róma lett az „új Sión”, az „örök város” és a „szent város”, amely címeket Isten egyedül Jeruzsálemnek adott. Pápák hadseregekkel harcoltak „Isten országának” a kiterjesztéséért. Egy XIX. századi történész a következőkre hívja fel a figyelmet: „A pápák a mindenkor fennhatóságuk alatt lévő területeket állandóan növelték, amikor erre háborúk vagy szerződések útján lehetőségük nyílott; az itt élő embereknek annyi adót kellett fizetniük, amennyit csak bírtak”.

Jézus Krisztus nevének gyalázatba keverése

Azok, akik Krisztus helytartóinak nevezik magukat, súlyos szégyent hoztak Jézus Krisztus nevére a zsidókkal való bánásmódjuk miatt. A zsidók - tévesen - a katolicizmust a kereszténységgel azonosítják. A zsidók, akiket évszázadokon keresztül üldözött a katolikus egyház nem ismerték fel, hogy több millió keresztény volt a katolikus egyházon kívül, akik nem léptek fel az Isten választott népével szemben, hanem maguk is üldöztetést szenvedtek, és akiket a katolikusok sokkal nagyobb számban öltek meg, mint a zsidókat.
Figyeljük meg a „kereszténység” alábbi vádiratát, amely egy rabbi tollából származik, aki a holocaustról írt tudományos értekezést. Ne felejtsük, hogy a szerző a római katolicizmust bírálja, és nem az evangéliumi kereszténységet, amelyről ő és olvasói talán nem is tudják, hogy létezik. A következő idézet „A keresztények szerepe (a holocaustban)” című fejezetből származik:

"...a kereszténység nélkül a nácizmus nem tudott volna sikeres lenni... Ha az Európában élők tucatnyi generációja nem lett volna átitatva a vallásos gyűlölettel, akkor a zsidók felé irányuló rasszista gyűlölet nem tudott volna megerősödni a XX. században.  Ezenkívül a Vatikán, amely az egész holocaust alatt tartózkodott attól, hogy tiltakozzon a gyilkosságok miatt, tulajdonképpen félreállt, és csupán elenyésző számban mentett meg embereket. A Vatikán mind a mai napig nem engedélyezi a tudósoknak, hogy teljes betekintést nyerjenek ennek az időszaknak a dokumentumaiba. Viszont bebizonyosodott, hogy a világon az elsők között szerzett tudomást a népirtásról, és semmit sem tett ennek nyilvánosságra hozataláért [lásd: Walter Laquer: The Terrible Secret (A szörnyű titok) című művét].

Az ember könnyen arra a következtetésre jut, hogy a pápa passzivitása hallgatólagos beleegyezést jelentett... Még a szórványosan előforduló mentési akcióik is, úgy tűnik, arra irányultak, hogy az egyház a megmentett zsidókat a kereszténység keblére vonja. Több ezer zsidó gyereket helyeztek el zárdákban és kolostorokban, akiknek a háború után nem engedték meg, hogy visszatérjenek népükhöz és vallásukhoz még akkor sem, amikor rokonaik kérték elbocsátásukat.
Páratlan cinizmussal, sok keresztény a holocaustot Isten büntetésének tartja azért, amiért a zsidók nem fogadták el a kereszténységet..."

A rabbi tovább folytatja a kereszténység elemzését saját nézőpontja (a római katolicizmus kizárólagos ismerete) alapján, miközben megpróbálja értelmezni annak erkölcsi kudarcát a holocausttal kapcsolatban. Észrevételei és érvei lesíijtóak, viszont figyelmen kívül hagyja, hogy több millió igazi keresztény él a világon, akik egyetértenek Róma hamis vallásának kritikájával. Az ember azt gondolná, hogy a rabbi soha nem is hallott a reformációról és a protestánsokról, ahol nincsen szerzetesség, és ahol a lelkipásztorok házasságot kötnek:

"A keresztény [katolikus] papságnak megtiltják, hogy házasságot kössenek, és szerzeteseik, akik aszkéta életet élnek, elzárják magukat az emberi társadalomtól. Ez a vallás olyan, hogy nem könnyű a gyakorlatba átültetni... Az az elképzelés, amely szerint ez mégis lehetséges, egyedülálló képmutatáshoz vezet...
Az évek során a kereszténység [katolicizmus] számos misztikus kultuszt hozott létre, melyek közül néhány az erkölcsi romlottság legaljasabb formáival való azonosulással hívta fel magára a figyelmet. A bűnbocsánat elnyerésének keresztény [katolikus] formája szintén súlyos bűnök elkövetéséhez vezetett. Amikor egy pap előtti gyónás automatikus bűnbocsánatot jelent, a bűnre való csábítás nagymértékben növekszik... Miközben a zsidó közösségeken belül a középkorban hallani sem lehetett gyilkosságról, rablásról és erőszakos szexuális cselekedetekről, ezek a tettek mindennaposak voltak a mélyen keresztény [katolikus] Európában. A kereszténység által ígért megváltás gyümölcseinek nem volt semmiféle konkrét megjelenési formájuk."