2014. március 16., vasárnap

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 14.

Eszter:

            Egy másik előkép Eszter királyné háromnapos böjtje. Ez a háromnapos böjt jelképezi Jézus háromnapos seolbeli tartózkodását. Ebben a történetben is több párhuzamot figyelhetünk meg Jézus életével:
- A három nap elteltével Eszter bement a király elé, hogy kegyelmet kérjen népének. Jézus Krisztus is a három nap elteltével bement az Atyához, és ahogy Ahasvérus kinyújtotta az aranypálcáját Eszterre, úgy Jézus Krisztus is kegyelmet talált az Atya előtt. Eszter a zsidók számára nyert kegyelmet, Jézus Krisztus pedig mindenki számára, aki Őt elfogadja.
- Hámán házát a király Eszternek adta, elvette Hámántól a hatalmat jelképező pecsétgyűrűt is, és azt Márdokeusnak adta. Ez azt jelenti, hogy Sátántól elvétetett  az emberek fölötti hatalom, és Jézus Krisztusé lett.
- Ennek következménye is le van írva Eszter könyvében. Egy új törvény, végzés született, amit a birodalom mind a 127 tartományában kihírdettek: a megmentett népnek (a zsidóknak) megengedte a király, ''hogy egybegyűljenek és keljenek fel életükért, és hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék minden népnek és tartománynak a seregét, amely őket nyomorgatja, kicsinyeket és nőket is, és hogy javaikat elragadják.''(Eszt.8,11)
            Azaz egy új szövetség lépett életbe az egész világon. Mivel Sátán kezéből kikerült a hatalom, a megmentett népnek joga és hatalma van az Atyától, hogy az őket nyomorgatókat visszaverjék, megsemmisítsék, azaz az erős ember(eke)t kirabolják. Eszter korában a zsidók meg is tették ezt.


Jónás:
           
Talán a legismertebb előkép Jónás története. Ezt maga Jézus Krisztus is seolbeli tartózkodásának előképeként említi:

Mt.12,40: Mert ahogy Jónás három éjjel és három nap volt a nagy hal gyomrában, úgy az ember Fia is három nap és három éjjel lesz a föld szívében.
            Jónást engedetlensége miatt elnyelte egy nagy hal. Három napig a hal gyomrában volt, majd az Úrhoz kiáltott, aki meg is hallgatta Jónást. Parancsolt a halnak, aki kitette Jónást a partra. Ezután Jónás elment Ninivébe, prédikált és az egész város megtért. Az, hogy Jónás a pogányok felé szolgált az ÓSZ-ben kicsit szokatlan, de megértjük, ha az üdvtörténeti mondanivalóját nézzük: ez előképe annak, hogy Jézus a Seolból való feljövetele után a pogányoknál munkálkodik, ott hívja el az egyházat, hatalmas tömeget. (Ninivében hatalmas ébredés volt.) A pogányok ideje minden előképben előfordul.
Dániel az oroszlánveremben:
            Dánielt az ország főemberei féltékenységből, egy mondvacsinált ürüggyel az oroszlánok vermébe vettették:Dán.6,17-21: És hoztak egy követ és odatették a verem szájára, és megpecsételtetett az a király pecsétgyűrűjével és főembereinek pecsétgyűrűivel, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Ezután elment a király a palotájába és böjtölve töltötte az éjszakát, énekesnőket sem hozatott maga elé, kerülte az álom. Akkor hajnalban kelt a király, még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment. És ahogy közeledett a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek, szólt a király és mondta Dánielnek: Dániel! A te Istened, akinek te szüntelenül szolgálsz meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Akkor Dániel szólt a királynak: Király, örökké élj!            

A vermet, amibe Dániel belekerült teljesen bezárták és meg is pecsételték, Dániel semmiképpen nem tudott volna kijönni onnét. A király nem örült ekkor, Dárius nem vitetett magához énekesnőket, valószínűleg nem volt Jézus Seolban tartózkodása alatt a mennyben sem dicséret, a három nap alatt. Este vetették az oroszlánverembe Dánielt, és hajnalban hozatta ki a király. Azért nem engedte az Atya, hogy Dánielt bántsák az oroszlánok, mert Dániel ''ártatlannak találtatott előtte'' (22.vsz.), ahogy Jézust is azért hozta ki az Atya a Seolból, mert nem volt benne bűn, nem volt semmi, ami által a Halál és a Seol fogva tudták volna tartani.     Ez az előkép is azzal végződik, hogy a pogányok Isten ismeretére jutnak:Dán.6,25-27: Akkor Dárius király írt minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakoztak: Békességetek bőséges legyen! Én tőlem adatott e végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel Istenét, mert Ő az élő Isten és örökké megmarad, és az Ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig megmarad. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából.