2016. május 19., csütörtök

Reinhard Bonnke - A Szellem ajándékai - A tudomány beszéde 4.

Tudomány és Egyház

Láttuk, hogy tudáson az Isten útjaival és céljaival kapcsolatos dolgokat kell értenünk. Isten egyik legnagyobb célja és működési területe az Egyház. Egyértelműen olyan hely ez, ahol a tagok életének harmóniába kell kerülnie. Az Egyház titka a legnagyszabásúbb isteni terv, melyet az Úr tudomásunkra hozott. Ezt a témát tárgyalják a Korintusi levél már említett, ajándékokról szóló fejezetei, de maga az egész levél is. Az ajándékok az Egyház föl­építését célozzák. Ahogy nem győzzük eleget ismételni: ha Isten adni akarja őket, akkor szükségünk van rájuk. Nem valami szabadon választható „extrákról" van tehát szó.

József, Mózes, Elizeus, Dániel, Péter és mások életé­ben a tudomány beszédének ajándéka működés közben figyelhető meg a bibliai események során. Jézus tökéletes ismeretekkel rendelkezett a szamáriai asszonyról, illetve a kánai Nátánáelről. Elizeus is ily módon szerzett tudo­mást a szíríai király titkos haditerveiről - mindezek az Isten általi információszerzés világos iskolapéldái. „Az Úr megosztja titkát az őt félőkkel". „Semmit sem cselek­szik az én uram, az Úr, míg meg nem jelenti az ő titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak." (Zsolt 15,24 - az angol fordítás alapján; Ám 3,7)

Egy délután a hotelszobámban imádkoztam, mikor a Szent Szellem szólt hozzám. Tudomásomra hozta, hogy aznap este egy John nevű fiatalember fog eljönni az összejövetelre. Üzenetet is adott számára. Felvetettem az Úrnak, hogy a városban lakó férfiak legalább felét Johnnak hívhatják, és nagyon nevetségesen fog hatni, ha ezt így előadom.
Az Úr így válaszolt „Akkor is Johnnak hívják!" — Rendben van - mondtam -, engedelmeskedni fogok.

Nem tudhattam, hogy aznap délelőtt egy hölgy a fiáért imádkozott, a Szent Szellem pedig így szólt hozzá: „Kérd meg a fiadat, Johnt, hogy jöjjön el veled az esti összejövetelre, mert a Szent Szellem név szerint fogja szólítani". Ő el is kezdte kérlelni 18 éves fiát, aki hitetlenkedve ugyan, de beadta a derekát: „Jól van, Anyu, eljövök. Ha Isten név szerint megszólít, átadom neki az életemet".

Az esti összejövetelen aztán átadtam a Szent Szellem által rám bízott üzenetet, és szólítottam Johnt. Amint várható is volt, John rendkívül megdöbbent. Ez a Szent Szellem megnyilvánulása volt, a tudomány beszéde. Még aznap átadta életét Jézusnak. Ez a történet igaz, az anya levelét a mai napig is őrzöm.

A fejezet első részét azonban annak megmutatására szántuk, hogy ez az ajándék sokkal több, mint bizonyos eseményekkel kapcsolatos tudás profetikus felvillanásai. Közösséghez tartozó emberek kapják, gyakran nyilvánosan, és semmi esetre sem homályos és titokzatos formában. Isten tudása nem egyéni passzióink, netán önteltségünk hizlalása céljából adatik, hanem „a közjó érdekében".

Hadd tegyünk még két megjegyzést:
Az Úr csakis az Igében felállított korlátokon belül cselekszik. Tőle soha nem származik a Szentírással ellentétes kijelentés. Spurgeon egyszer azt mondta, hogy nincs új igazság, mert ha valami új, az nincs benne az Igében, következésképpen nem igazság. Még az emberhez sze­mélyesen szóló tudomány vagy bölcsesség beszéde is - közvetlen vagy közvetett módon - a Szentíráshoz kell, hogy kötődjön.

A tudomány beszéde mindig az Istennel való közösségre irányul, még ha evilági dolgokkal kapcsolatos is. Lehet, hogy Isten épp az evilágról alkotott véleményét hozza tudomásunkra, és ezért kívánja együttműködésünket.