2016. május 10., kedd

Derek Prince - Európából támad-e az Antikrisztus? 6.

Most még röviden megnéznénk a Jelenések könyve 17. fejezetének két versét. A 12. és 13. vers leleplezi, hogy a tíz szarv tíz királyt jelent, akiknek ugyanabban az időben lesz hatalmuk, mint az Antikrisztusnak, de az ő irányítása alatt állnak. Ezek a királyok lesznek az emberiség történetének utolsó pogány uralkodói, mielőtt Jézus újra eljön.

12 A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
13 Ezeknek egy a szándékuk; erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják.
Egyre jobban közeledünk az eredeti kérdés megválaszolásához. Nézzük meg most az ószövetségi kijelentéseket a Dániel könyvéből, a 2. fejezet 31-33. verseit. Itt az emberiség történetét egy szobor jeleníti meg. Arany feje van, a melle és a karjai ezüstből készültek, a hasa réz, a lábai vasból vannak, a lábfeje és a lábujjai pedig részben vasból, részben cserépből.

31 Te látád, oh király, és ímé egy nagy kép; ez a kép, mely hatalmas vala és kiváló az õ fényessége, elõtted áll vala, és az ábrázata rettenetes volt.
32 Annak az [álló]képnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és oldalai rézbõl,
33 Lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának.

Ez a kép egy kis betekintést ad abba, hogy Isten hogyan gondolkodik az emberi történelemről. Ezt a képet a pogány birodalmakról ugyanis Nabukodonozor egy álomban látta, amelyre aztán nem tudott visszaemlékezni. Isten számára a pogány birodalmak ideje olyan, mint egy rossz álom, amire az ember nem is nagyon emlékszik, miután felébredt.

Az arany fej a babiloni birodalmat jelentette, a mell és a karok a perzsa és méd birodalmat jelölték, a has Görögországnak felel meg, a két vasláb pedig a Ró­mai Birodalmat szimbolizálja. A Római Birodalom va­lóban két részre oszlott, Nyugat-Római Birodalomra, melynek a fővárosa Róma, és Kelet-Római Birodalom­ra, melynek fővárosa Bizánc. Ezt fontos szem előtt tartani, mert ha ennek a birodalomnak kell újra létrejönnie, akkor mindkét lábnak helyre kell állnia. Európa önmagában nem reprezentálja a teljes Római Birodal­mat.

Nézzük meg most a lábfejeket, amelyek a po­gány birodalmak végét kell jelentsék, mivel a kő, amely Krisztus országát jelzi, ezekre esik és széttöri őket darabokra. Tehát ezek azok a pogány birodalmak, amelyeket Jézus a megjelenésekor szétzúz. A tíz lábujjnak ezek alapján meg kell felelnie a ko­rábban említett tíz királynak, hiszen mindkét helyen az utolsó tíz pogány uralkodóról van szó. Ha tehát elfogadjuk azt, hogy az antikrisztusi birodalom a Római Birodalom helyén jelenik meg, akkor mind a két lábat figyelembe kell vennünk. Az emberek hajlamosak úgy beszélni Európa jelenlegi állapotáról, mintha ez az an­tikrisztusi birodalom utolsó stádiumát jelentené. De akkor mind a tíz ujj egy lábon lenne. Ezenkívül Euró­pa egyáltalán nem a centruma az utolsó időkre vonat­kozó bibliai kijelentéseknek. Ennek a centrumnak a Közel-Keleten kell lennie.

Ha tehát két lábban és tíz ujjban gondolkodunk, könnyen kitalálhatjuk, hogy a nyugati láb melyik öt or­szágot foglalja magában. Fontosabb arról beszélnünk, hogy a keleti láb öt ujja, milyen királyokat jelölhet. Sze­retnék most egyszerűen csak öt nevet említeni: Görög­ország, Törökország, Szíria, Palesztina, Egyiptom. Ez nagy vonalakban megfelelne az ókori Kelet-Római Bi­rodalomnak. Ami ezeket az országokat közelebb hoz­hatná egymáshoz, az egy világvallás. És ez nagyon könnyen megjelenhet.

Ha ellátogatsz Jeruzsálembe, az idegenvezetőtől na­gyon hamar hallani fogod, hogy Izrael három világval­lásnak is a központja: a kereszténységé, a judaizmusé és az iszlámé. Ha ez a három egyesülne, akkor az egész kérdéses területet lefedné. Csak egyetlen problé­ma van, egyetlen dolog akadályozza meg őket abban, hogy egységre jussanak: ez a „szörnyű" történelmi sze­mély, a názereti Jézus. Ha őt félre lehetne paterolni az útból, akkor nem lenne semmi, ami akadályozná en­nek a három vallásnak az egységét. És ők mindnyájan igen el vannak foglalva azzal, hogy ezt a Jézust félre­tolják az útból. A római katolikus és az anglikán egy­ház feje az elmúlt néhány évben olyan rendezvénye­ket tartottak a templomaikban, ahová az iszlám, a buddhizmus és más pogány vallások képviselőit is meghívták. Ezeken az alkalmakon mindnyájan együtt imádkoztak „ugyanahhoz" az istenhez. Mit csinálnak ők? Jézust félreteszik az útból. Jelenleg nyugaton em­berek milliói utasítják el Jézusnak azt a kijelentését, hogy „én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem me­het az Atyához, hanemha én általam. Az antikrisztus szelleme éjjel és nappal harcol ez ellen az igazság el­len.