2016. május 18., szerda

Derek Prince - Európából támad-e az Antikrisztus? 7.

Egyre inkább közeledünk a kérdésünkre adandó válaszhoz. Elérkeztünk Dániel könyvének 8. részéhez. Két birodalom harca elevenedik meg előttünk. A kos Perzsiát ábrázolja, a kecskebak pedig Görögországot. Ebben az álomban a bak legyőzi a kost, más szavakkal, Görögország teljesen meghódítja Perzsiát, ami be is következett Nagy Sándor uralkodása alatt. Tíz év alatt az egész akkori világot egészen az Indusig az uralma alá hajtotta. Ebben a látomásban Dániel látta a bak nagy szarvát, ahogy az letört és he­lyére négy kisebb szarv nőtt ki. Jól ismerjük a történe­lemből ennek a próféciának a beteljesedését is. Nagy Sándor után hadvezérei hosszú háborúskodásokkal négy utódbirodalmat hoztak létre, pontosan, ahogyan a látomás előre megmondta: Makedóniát (jelenleg Gö­rögország északi része) Antigóniusz uralma alatt, Pergamumot (Kisázsia, a mai Törökország területén) az Attalidák dinasztiája alatt, Szíriát (ez kicsivel nagyobb volt, mint a mai Szíria) a Szeleukidák uralma alatt, és Egyiptomot a Ptolemaidák uralkodásával.

A Dániel 8. rész 8. és 9. verseiben Dániel látott egy kis szarvat - amely az Antikrisztust reprezentálja - e négy ország valamelyikéből kinőni. A 23. versben a következő áll:
„És ezek országai után, amikor a gonoszok betöltötték a mértéket, támad egy haragos arcú, ravaszságokhoz értő ki­rály."
Ez a király megint csak az Antikrisztus. Figyeljük meg az időpontot. Ismét az idők végéről van szó, ami­kor a gonoszok kimerítették a gonoszságukat, amikor az emberi lázadás elérte a csúcspontját. Ennek végső kifejeződése az Antikrisztus. Tehát vagy Görögországban, vagy Pergamumban, vagy Szíriában vagy Egyiptomban kell szétnéznünk.

A Dániel 7:20 azt mondja:
„A tíz szarv felől, amely a fején van, és afelől amely utóbb növekedék és három esék ki előle; és ennek a szarvnak szemei valának és nagyokat szóló szája."
Ez a középső szarv, amelynek szeme van, és amely­nek igen arrogáns a fellépése, ez az Antikrisztus. És amikor ez a szarv kinőtt, három másik szarv hullott ki előtte.

A Dániel 8:9 is mond valamit erről a kis szarvról. „És azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnőve Délre, Napkeletre és a kívánatos föld felé."
A feltörekvő Antikrisztus tehát a birodalmát három irányban terjeszti ki. Délre, ez Egyiptom, Keletre, ez Szíria, a kívánatos föld felé, ez Palesztina. Ha tehát ő ezekbe az irányokba terjeszkedik, akkor a birodalmá­nak kezdete nem itt van. Hanem a fennmaradó két or­szág valamelyikében, ami Görögország vagy Törökor­szág. Valószínűleg Törökország lesz ez, mert onnan terjeszkedhetne Szíria, Palesztina és tovább Egyiptom felé. Ezzel az egész földközi-tengeri térséget elfoglal­ná, ami a dráma végső színtere. Így az én következteté­sem az, hogy a kis szarv Pergamumból támad, ami a modern Törökország területén van. Létezik ott egy ilyen nevű város is, Pergama, ami az ókori város mai utódja. Ez a város Nagy Sándor után igen jelentős sze­repet játszott. Alexandria után a második legfonto­sabb központ volt, hatalmas könyvtárral, több színház­zal és minden egyébbel, amivel egy ókori világváros­nak rendelkeznie kellett. Ezenkívül a görög Zeusz is­ten imádásának a központja volt, és volt ott egy híres templom, egy még híresebb oltárral. Hányan tudjátok, hogy ez az oltár ma hol található? Igen, Berlinben, mert az archeológusok darabokra szedték Törökor­szágban, elszállították Berlinbe és ott újra összerakták egy múzeumban.
Pergamum az antik világban a császár imádásának is központi helye volt. Az ókori világban a két fő isten­ség, akit imádtak, Zeusz és a mindenkori császár volt. Így hát Pergamumban létezik egy olyan szellemi hát­tér, amelynek még ki kell bontakoznia.

Két kijelentéssel szeretném lezárni ezt a mai témát, a Jelenések 2:13-ban az Úr Jézus a pergamumbeli gyü­lekezethez szól, és azt mondja: „Tudom a te dolgaidat, és hogy hol laksz, ahol a Sátán királyiszéke van."

A Jelenések könyve 13. fejezet 2. vers arról beszél, hogy a sárkány az Antikrisztusnak erőt, trónt és nagy hatalmat ad. És ugyancsak a Jelenések könyve szerint ez a trón Pergamumban van.
Szeretném innen rátok bízni, hogy megvizsgáljá­tok, az állításaim mennyire vannak összhangban a Bib­liában kinyilatkoztatott igazságokkal. De ami mindannyiunk számára fontos, az az, hogy felismerjük az antikrisztus szellemének a működését, megértsük a céljait, vagyis, hogy Jézust kiszorítsa és helyettesítse egy másik személlyel, és hogy hogyan kell nekünk mindezek közepette viselkednünk.

Egy dolgot fontos megérteni, hogy nem békés időkben élünk, hanem egy harc kellős közepé­ben, ahol nagy nyomásokkal, nagy veszélyek­kel kell szembenéznünk, mert hatalmas szellemi erők készülnek arra, hogy Jézus Egyházát elnyeljék. A fő fegyverük pedig a félrevezetés. Hányan nem akarjátok, hogy félrevezessenek benneteket? Én sem aka­rom. De nem tekintem ezt magától értetődőnek. A nyelveken szólás ténye önmagában még nem nyújt elegendő védelmet, hanem csak egyetlen egy dolog: az Igazság Szeretete. Szeresd az Igét, cselekedd az Igét, táplálkozz az Igével és tartsd fontosabbnak, mint a mindennapi kenyeredet!