2016. május 4., szerda

Derek Prince - Európából támad-e az Antikrisztus? 5.

A tizenegyedik verstől egy másik vadállatról olvashatunk, amelyik a földből jön elő. Azt gon­dolom, hogy a föld a vallásos világot jelenti. A tenger a politika, a föld a vallás világának szimbólu­ma. Ez az a két hatalom, amely az emberek életét leginkább meghatározza, és Sátán azt tervezi, hogy mind a két területet meghódítja, Ennek az állatnak olyan szar­vai vannak, mint a Báránynak, de úgy beszél mint a sárkány. Ő a hamis vallásnak a reprezentánsa. Az egész nagyon kedvesnek és szépnek látszik, de valójá­ban kegyetlen és gonosz. Én azt gondolom, hogy a vallásos zsarnokság rosszabb, mint a világi zsarnokság. Rossz dolog volt a kommunizmus alatt élni, ennél már csak egy rosszabb dolog van: egy hamis valláson alapuló politikai rendszer.

A Jelenések 18. része ezt a második állatot hamis prófétának nevezi. A sátán próféciákat fog arra felhasználni, hogy elérje, amit akar. Rendkívül fontos megérteni azt, hogy nem minden prófécia szükségszerűen igaz prófécia. Meg kell tanulnunk különbséget tenni az igazi és a hamis között!

A 12. versben ismét látjuk, hogy a föld lakosai imád­ják az első vadállatot. A hamis próféta ráveszi a föld lakóit, hogy készítsenek az első vadállatról egy kép­mást, egy olyan képet, amely beszélni tud. (Ma már több ilyen is van a világon. Ha például Disneylandbe látogatsz, van ott Abraham Lincolnnak egy képmása, amely egy beszédet tart, és az egész igen meggyőző.)

Ez a kép mindenki számára halálos ítéletet je­lent, aki nem imádja az első vadállatot. Létre­jött tehát a Szent Háromságnak egy utánzata: a sárkány megfelel az Atyának, az első vadállat a Fiú­nak és a hamis próféta a Szellemnek, sőt a képmás megfelel az Egyháznak. Sátán sohasem talált ki új dolgot, hanem csak abból vesz, amit Isten cselekszik és el­ferdíti, lezülleszti azt.

Ez a beszélő kép rávesz mindenkit, hogy hordjon egy jelet a kezén vagy a homlokán. (Érdekes módon Disneylandben erre is találunk példát: ha ki akarsz menni és újra bejönni, akkor egy jelet nyomtatnak a kézfejedre, ami csak ultraibolya fényben válik látható­vá. Ha ez a jel a kezeden van, akkor visszamehetsz, nem kell a jegyet újra kifizetned.)

Érdekes, hogy Isten is megjelöli az övéit, de csak egy helyen, a homlokukon. Az Antikrisztusnak mindegy, hogy szívedből hiszel-e, vagy csak mímeled. De Isten csak a szívből fakadó, őszinte hitet fogadja el. Az a jel, amit az igazi hívők kapnak a homlokukra, az Atya neve és a Fiú neve. Másrészről az Antikrisztus jele: a neve, a szimbóluma, vagy a nevének száma. Ér­dekes végiggondolni azt, hogy mit jelent az ő nevének a száma, ez ugyanis egyáltalán nem titok. Mert a hé­ber és a görög nyelvben minden betűnek van egy számértéke is. (Ahogyan a római számok egyben betűket is jelölnek.) így minden szóhoz rendelhető egy számérték is. Például az én feleségem neve: Rut. Há­rom betűből áll, az R értéke 200 a T betű értéke 400, ér­dekes tehát tudni, hogy a középső betű értéke mennyi. Mindnyájan meg fogtok könnyebülni ha elárulom, hogy 6. Tehát az ő nevének a száma 606. Számomra nem kétséges, hogy aki az Antikrisztus nevének gö­rög, héber vagy arab betűit összeadja, végeredmény­képpen 666-ot fog kapni. Ami engem végképp meg­győzött arról, hogy ez így van, az az a tény, hogy ha Jé­zus nevének betűit összeadjuk, akkor szintén egy érde­kes számhoz jutunk: 888. A hamis krisztus száma 666 a valódi Krisztusé pedig 888. Úgy hiszem, hogy ezek­nek a számoknak még további jelentősége is van, de most nem akarunk ezzel foglalkozni.