2011. május 8., vasárnap

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Mi a hit? 4.

Dr. L. Yoeman testvérnő azt mondta: „Ha imádkozom bármiért és nem kapom meg, elkezdek megváltozni. Én kezdek el változni, ezt nekem kell megtennem, mert ha az imám válasz nélkül marad, változásra van szükség ahhoz, hogy a válasz megérkezzen. Tudom, hogy Istennél nincs változás, hogy ő változhatat­lan, így ha erre szükség van, az én oldalamon kell, hogy megtörténjék. Így te­hát: ha imádkozom és a válasz elmarad, változni kezdek.”

Ezt a politikát követtem én is az évek során, és mindig 100%-osan bevált. Fel kell ismernünk, hogy nem helyettesíthetjük a hitet reménnyel, mert így nem kaphatunk választ Istentől. Ne érts félre, ha a reménységed a megfelelő helyen van, ez nagyszerű, nagyon áldott, csodálatos és realitás a számodra. Pál azt írta a korinthusiaknak az 1 Korinthus 13-ban: „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” Nem azt mondta, hogy a másik kettő nem fontos, hanem, hogy a három közül a legnagyobb a szeretet, de mind a háromnak megvan a maga helye. Nem helyettesítheted pél­dául a reménységet szeretettel és nem helyettesítheted a hitet reménységgel. Mégis tudom, mivel sok emberrel foglalkoztam az évek során, hogy a legtöbb ember hit helyett a reménység alapján próbálja meg elfogadni a gyógyulást vagy a Szent Szellem-keresztséget vagy az imameghallgatást. Néhányan azt mondják: „Ha elveszed a reményemet, semmim sem marad.” De én nem vet­tem el a reményedet, mindössze meg akarom mutatni, hogy rossz helyen tartod azt.

Hála Istennek, nekünk áldott reménységünk van. Az Egyház áldott reménysé­ge, hogy az Úr Jézus Krisztus hamarosan visszatér. Van egy áldott reménysé­günk a megtért halottak feltámadásáról és az élő szentek elragadtatásáról; az a mennyei reménység, hogy viszontlátjuk szeretteinket és barátainkat. Hála Is­tennek ezért a reménységért! Örvendezünk ebben, de ez mind jövő idő. Ő el­jön, akár hisszük, akár nem. Ő eljön, mert az Ige ezt mondja. A feltámadás meg fog történni, akár van erre hitünk, akár nincs; így lesz. Az elragadtatás is meg fog történni, függetlenül attól, hogy hisszük-e vagy sem. Szeretteink, ba­rátaink, akik keresztényként haltak meg, elhagyták ezt a világot és a mennybe mentek, azok ott vannak, tekintet nélkül arra, hogy mit gondolunk erről, vagy hogy hisszük-e ezt, és visszatérnek Vele, amikor visszajön. Az én hitem nem akarja Jézust visszahozni a földre. Más szavakkal: nem hihe­tem, hogy Ő ma eljön, és ezáltal nem hozhatom ide vissza, mert ha ez lehetsé­ges volna, akkor az Egyház egyszerűen csak hinne, és így visszahozná Jézust hit által. De Ő el fog jönni, nem? Meg fogjátok látni ezt mind -jövő időben -, nem tudom, hogy ez ma lesz vagy holnap vagy a jövő héten, de tudom, hogy visszajön. Tudom, hogy ez egy áldott reménység, ez egy megtisztító remény­ség, mert János ezt mondta: „És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen Ó is tiszta.” Ez mind jövő idő, és én hi­szem, hogy Ő el fog jönni.