2011. május 20., péntek

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Mi a hit? 15.

Zsidó 11,1

A hit a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

A modern fordítások közül az egyik így szól: „A hit valósággá teszi a remény­lett dolgokat.” Meg kell értenünk, hogy a hitünk teszi valósággá azokat a dol­gokat, amelyeket remélünk. Ha addig várunk valamit, amíg megkapjuk, és csak azután kezdjük hinni, hogy megvan; ez helytelen. A hited az, ami a várt dolgot valósággá teszi. Ezt láthatjuk végig a Bibliában; az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt. Az Ószövetségben jó néhány Ige van, amely ugyan­ezt a gondolatot illusztrálja. Amikor Izrael bement Kánaán földjére Jerikó el­len, Isten pontosan megmondta nekik, mit tegyenek, és nekik hinniük kellett abban az igében, és annak alapján cselekedni. Az Ige alapján történő cselekvé­sük mozgó, működő hit volt. Körül kellett járniuk a város falait hat napon át naponta egyszer, a hetedik napon pedig hétszer. És azután, mikor hangszereik megszólaltak, nagyot kellett kiáltaniuk. Kérlek, figyeljétek meg, hogy amikor kiáltani kezdtek, a falak még szilárdan álltak. Könnyű úgy kiáltozni, hogy már a porban hever minden fal; ahhoz egyáltalán nincs szükség hitre, de az ő hitük valósággá tette, mozgásba hozta Isten Igéjét. Meg kell értenünk barátaim, hogy a hit: cselekvés Isten Igéje alapján.

Mégis sok olyan ember van, aki amikor imameghallgatást, Szent Szellem keresztséget vagy gyógyulást akar, csak vár, hogy valami történjék vele. Tehetet­lenül vesztegel a passzív hit állapotában, és arra vár, hogy valami történik, jobbra fordul vagy „adódik”, de nem adódik más, csak kifizetetlen számlák. Egy ilyen emberrel találkoztam néhány évvel ezelőtt Coloradóban. Nem dol­gozott, bár felesége volt és öt gyermeke, csak bízott Istenben, hogy minden jobbra fordul, de soha nem történt semmi. Egy éve volt a gyülekezet tagja, és a gyülekezet tartotta el, etette őket, és adott némi fizetséget a feleségének vasalá­sért, házimunkáért. A férfi meg csak várt. Tevékenyebbnek kellett volna len­nie. Isten segít, de amikor a kötelezettségeidnek eleget kell tenned, nem marad­hatsz otthon arra várakozva, hogy valami történik veled. Azonban imádkozhatsz, hihetsz Istenben, cselekedhetsz, és akkor valami majd valóban történik. Ugyanez a helyzet szellemi síkon is. Rengeteg ember van, aki vár valamire, de az nem következik be. Neked kell tevékenyen cselekedned Isten Igéje alapján.

Szeretnék egy példát adni a hitről az Újszövetségből is. Nézzünk meg néhány igerészt. Először a Lukács 5-ből annak az embernek a történetét, akit négy ba­rátja hozott Jézushoz. Jézus egy házban tanított, és nem tudtak bejutni hozzá a tömeg miatt. Az ember ágyban fekvő béna volt, ezért hát felvitték a tetőre, és azon át bocsátották le a szobába Jézus elé. Azután ezt olvassuk: „És látván azoknak hitét, mondta: Ember, megbocsátattak néked a te bűneid.” Néhányan most megkérdezik:

Kinek a hitére utalt Jézus?” Az Ige azt mondja: „...látván azoknak hitét...” - ez pedig többesszám, tehát mindannyiukról szól, nemcsak arról a négyről, aki a beteget vitte, hanem magáról a betegről is. Ő is megmutatta az ő hitét. Vajon ma hány olyan ágyban fekvő beteg van, aki engedi magát fölvitetni a háztetőre barátaival? De hadd illusztráljam ennek az embernek a hitét azzal is, hogy ami­kor Jézus szólt hozzá: „Kelj fel”, még nem érezte jobban magát. Éppen olyan tehetetlenül feküdt, mint máskor, és ahelyett, hogy megpróbált volna felkelni, mondhatta volna azt is: „Uram, de hát nem láttad, hogy engem mások hoztak ide? Én valószínűleg nem tudok felkelni, előbb meg kell gyógyítanod.” De nem ez történt, mert amikor Jézus szólt: „...kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat, eredj haza!” mozogni kezdett, és erre gyógyulás volt a válasz. Ha megtagadta volna, hogy a Mester szavai alapján cselekedjen, nem nyert volna gyógyulást, de mivel nem tagadta meg, meggyógyult. Ez egy szellemi lecke nekünk is. Amikor Isten Igéje szerint cselekszünk; az hit, amely beteljesül. Ha nem így cselekszünk, hanem csak várunk, akkor semmi sem teljesedik be.