2011. május 2., hétfő

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Hogyan keletkezik a hit? 8.

Van egy másik kedves igém. Tulajdonképpen ez segített, amikor a gyötrelem ágyán feküdtem. A Példabeszédek 4,20-22-ről beszélek: „Fiam, az én szava­imra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te sze­meidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik meg­nyerik, és egész testüknek egészség.” Szeretném felhívni a figyelmeteket valamire, amit az ige mond: „Ne távozzanak el (az én igéim) a te szemeidtől.”

Sok ember azért bukik el, mert látja magát elbukni. Ez az ige fordulópontot je­lentett számomra, mert amíg nem olvastam, folyton halottnak láttam magam, és gondosan kiszíneztem a kép minden részletét. De miután olvastam, úgy lát­tam magam, mint aki jól van és él. Láttam magam, amint olyan dolgokat csiná­lok, amelyeket a szívbetegségem miatt életemben sohasem. Tudtam, hogy Is­ten azért hívott el, hogy prédikáljak, és kezdtem erre készülni. Hozattam egy táblát, ceruzát, fogtam a Bibliát és kidolgoztam a prédikációimat. Sok ember bukásának oka az, hogy a kudarcra készülnek fel; látják magukat elbukni. Most nézzétek meg, mit mond az Ige: „Ne távozzanak el (az én igéim) a te sze­meidtől.” Ha az Ige azt mondja: „Ő vette el a mi erőtlenségünket és hordozta a mi betegségeinket”, és ez nem távozik el a szemeid elől, akkor betegség és erőtlenség nélkül, jó állapotban kell látnod magad. De ha megengedted, hogy ez az ige eltávozzék a szemed elől, akkor bár az Úr jót akar neked, nem teheti, mert te nem az Ő Igéjén állsz.

Néhány ember észjárását nehéz követni. Azt gondolják, hogy Isten akkor is tesz értük valamit, ha ők közben nem az Ige alapján cselekszenek. Ez egysze­rűen ostobaság. Isten ilyenkor nem tesz semmit, mert nem is tehet, még ha akarna sem, hiszen akkor hazuggá válna, és a Biblia azt mondja, hogy Ő nem hazudik. Látod, hogy épp itt, a Példabeszédek 4. részében ad utasítást arra, ho­gyan vedd be az Ő orvosságát. Ehhez tartsd magad! Figyeljük meg, mit mond a 22. versben: „Mert életük ezek (az én igéim), azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.” A magyarázó fordítású Bibliában azt olvasom, hogy az a héber szó, amelyet „egészség”-nek fordítanak, „orvosság"-ot is je­lent. Tehát: „az én igéim orvosság az egész testüknek”. Ez itt Isten gyógyszere. Mi az Ő gyógyszere? Van egyáltalán gyógyszere? Igen, hála Istennek, van. „Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség (or­vosság).” De ahhoz, hogy az orvosság kifejtse a hatását, útmutatás szerint kell alkalmazni, az egyik útmutatás pedig ez: „Ne távozzanak el a te szemeidtől.” Tehát azt figyeld, amit az Ige mond. Láthatod, hogy milyen sokan figyelnek önmagukra, a körülményekre vagy a tünetekre. De ha Isten Igéje nem ezt taná­csolja, és ha ez nem távozik el a szemeidtől, akkor meglesz neked, amiért imádkoztál. Ez az, ami miatt olyan sok ember szenved vereséget az imaélet­ben.