2016. október 14., péntek

Bill Johnson - Sorsfordító pillanatok - Szeretet: John Wesley 6.

Utolsó évei

Ahogy John Wesley teológiai meggyőződése fejlődött, feszültség és megosz­tás ékelődött közé és Whitefield közé az eleve elrendelésről alkotott kálvini felfogást illetően, amellyel Wesley nem értett egyet. Végül elsimították az ál­láspontjaik közötti különbséget, a barátságot a nézeteltérések elé helyezvén. 1749-ben John feleségül akarta venni Grace Murray-t, akinek az ápolása folytán az egészségét visszanyerte, de öccse, Charles nem adta áldását a tervre. John ennek ellenére folytatta a közeledést, míg aztán Charles közbe nem lépett, arra buzdítva a hölgyet, hogy egy másik kérőjéhez menjen hozzá. Ez törést okozott a két testvér kapcsolatában, míg végül ironikus módon Whitfield volt az, aki segített kibékülniük egymással.

1751. október 18-án Wesley bokája megsérült, amikor átkelt a London Hídon. Mégis folytatta aznap az igehirdetést, a következő napokban pedig térden állva prédikált. A felépüléséhez Mary „Molly” Vazeille gondoskodásá­ra támaszkodott – és mindenki meglepetésére egy hét után feleségül vette. Az asszonyban hamarosan keserűség és neheztelés támadt John szolgálata miatt, évekkel később pedig el is hagyta őt. Wesley kis híján egészen élete végéig hirdette Isten igéjét; még a hetvenes éveiben is harmincezernél na­gyobb tömegeknek prédikált. 1791. március 2-án halt meg, nyolcvanhét éves korában.

Öröksége

A metodista mozgalom, amelynek születése fölött Wesley bábáskodott, osz­tályokból vagy társaságokból állt össze, és abban kerületi lovasprédikátorok szolgáltak. Úgy tartják, a prédikációs útjai során John Wesley négyszázezer kilométert tett meg lóháton; még arra is kifejlesztett egy módszert, hogy a nyeregben olvashasson. Az évek során negyvenezernél több alkalommal hirde­tett igét, és több mint ötezer könyvet, prédikációt és egyéb irodalmat adott ki nyomtatásban. A könyveiért kapott, húszezer fontot meghaladó összeg nagy részét eladományozta. Társaságokat alapított, új imaházakat nyitott meg, uta­zó prédikátorokat állított szolgálatba, a betegeken is segített, szenvedélyes híve volt a rabszolgák felszabadításának, valamint iskolákat és árvaházakat tá­mogatott. Halálakor Anglia több mint 79 ezer, Észak-Amerika közel 50 ezer metodistát számlált. 1830-ra már a metodistáké volt a legnagyobb felekezet az Egyesült Államokban. 1901-ben összesen 104 ezernél több helyi gyüle­kezetben szolgáló prédikátor, több mint 89 ezer gyülekezet, 861 ezer lelkész­képzés alatt álló hallgató és 7.659.000 tag szerepelt a felekezet nyilvántartásá­ban. A Metodista Világtanács szerint 2015-ben 39.414.488 tagja élt szerte a világon, és 51.289.800 olyan személy, aki részt vehetett a metodisták úrvacsorai istentiszteletein.

További megjegyzések 

John Wesley életében szerepe volt az utazásnak. Éppen úton volt a missziós munka felé, amikor először akadt rá a morva keresztényekre. Azután a mis­sziós mezőről hazatérve még ugyanazon a héten megint csak összefutott egy morva misszionáriussal, aki a röviddel később történt szellemi megtapaszta­lása felé egyengette a pályáját. Az utazások segítenek abban, hogy az ember új módon megnyíljon az Istennel való találkozásra. Sokszor a megszokott kör­nyezet elhagyása és valami újnak a felfedezése közben történik valami, ami teret nyit számunkra abban, hogy olyan vezetéseket kövessünk, amelyek más­ként nem tudatosodnának bennünk, vagy amelyekre vakok maradnánk.

Az is nagyban hatott Wesleyre, hogy Krisztus testében a vallási tradíci­óján belül, illetve azon kívül működő személyektől is elfogadott szolgálatot. Őt a morva keresztények részéről érte az a befolyás, aminek jelentős szerepe volt sorsfordító pillanata elérkezésében az Aldersgate-en, 1738. május 24-én. Utána pedig – miután a szentek egy kicsiny közösségével Fetter Lane-en imá­ban töltötte az 1739. január 1-ére virradó szilveszter éjszakát – megszületett a nagy ébredés. Mielőtt Wesley beleütközött volna Isten erejébe – amikor furcsa melegség töltötte el a szívét –, rigorózus önfegyelmet gyakorolt a szellemi élet­ben, mert ez által próbált üdvbizonyosságot nyerni. Az Aldersgate-en történt megtapasztalása után viszont teljes bizonyosságra és meggyőződésre jutott a megmenekülését illetően. Nem sokkal azután, hogy a barátaival az új év reg­geléig virrasztott, elkezdett prédikálni a szabad ég alatt. Ez erőteljesen műkö­désbe hozta a rajta levő kenetet, ami bőséges hasznot hozott Isten királysága számára. Mennyei látásokat kapott az emberek szolgálatba állításának straté­giáiról, ami felgyorsította a metodizmus terjedését.