2016. április 18., hétfő

Rodney H. Browne - Mennyei üzletelés 2.

Keresd először Isten országát

Alapigék:
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; 20 Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. 21 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. 22 A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. 23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség?! 24 Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. 25 Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? 26 Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é szoknál? 27 Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? 28 Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak és nem fonnak; 29 De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. 30 Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? 31 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy. Mivel ruházkodjunk? 32 Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. 33 Hanem keressétek először Istennek országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. 34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Máté 6:19-34

Ha azért eszel majd és megelégszel: dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, amelyet néked adott. 11 Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az Ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket Én parancsolok néked e mai napon; 12 Hogy mikor eszel és jól laksz, és szép házakat építesz és lakozol azokban; 13 És mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik: 14 Fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, Aki kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgaságnak házából; 15 Aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt; Aki vizet adott néked a kemény kősziklából; 16 Aki mannával etetett téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson és hogy megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután: 17 És ne mondjad ezt a te szívedben: Az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerezte nékem e gazdagságot! 18 Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert Ő az, Aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az Ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van. V. Mózes 8:10-18

1. Az évszázadok folyamán voltak olyanok, akik a tized 10%-ából éltek, a többi 90%-ot pedig Istennek adták.

a. Ma miért nem történik meg ez?
b. Amerikában: Adók - Alapítványok - Pénzügyi tanácsadók
c. Jézus a következőt mondta a Máté 22:21-ben: "Mondának Néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért ami a császáré a császárnak; és ami az Istené, az Istennek.
d. A tizeded - bevételed 10%-a - a te kedves áldozatod.
e. Miért ne lehetnénk áldottak? - annyira áldottak, hogy a 10% olyan magas, hogy a fennmaradó 90%-ot Istennek adjuk?
f. Úgy adj, hogy ne számíts arra, hogy adó-visszatérítést visszakapsz. Ne szabj feltételeket. Annak ellenére, hogy erre számíthatunk, ne ez motiváljon, és ne engedd, hogy ez határt szabjon.

2. Helyezd előre Isten országát.

a. Volt egy üzleti vállalkozásunk és sok pénzt kerestünk vele, de amikor üzleti partnereink tisztessége és motivációja megkérdőjelezendő lett, kiszálltunk.
b. Egyszer 800 ezer dollárt érő részvényeket kaptunk, de Isten azt mondta, hogy adjuk vissza azokat. Az Úr megvédett bennünket, mert az az ember ma börtönben van.
c. Sokan azt állítják, hogy Isten országa fontos számukra, de cselekedeteik megmutatják, hogy ez nem így van. Csak a saját birodalmukat építik.
d. Vigyáznunk kell, hogy semmi olyanban ne vegyünk részt, ami megrontja a lelkiismeretünket.
e. Nem kell istentelen dolgokat tennünk ahhoz az üzleti életben, hogy bővölködjünk, csak mert a világ így cselekszik. Ha tisztességesek vagyunk, végül sokkal áldottabbak leszünk, mindtha nem lennénk azok.
f. Példabeszédek 10:22 - Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást.

3. Szóljon minden napod az örökkévalóságról és Isten országáról.

a. Róma 14:12 - Azért hát mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek.
b. Számot fogunk adni, hogy mit tettünk az időnkkel, a tehetségünkkel, a kincsünkkel és a nyelvünkkel.
c. Kötelezd el magad a helyi gyülekezetnek.
d. Maradj elkötelezett Isten Igéjének.
e. Kövesd a Szent Szellem vezetését.

4. A kenet, ami gazdagságot teremt.

a. V. Mózes 8:17-18
b. Hiszem, hogy Isten meg fog áldani és elő fogja segíteni, hogy bővölködésre juss, ha az Ő országát teszed az első helyre.