2016. április 18., hétfő

Derek Prince - Európából támad-e az Antikrisztus? 1.

„Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké: mert övé a bölcsesség és az erő. És Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a setétségben; és világosság lakozik vele!
... Kinek hatalma örökkévaló hatalom és országa nemzedékről-nemzedékre áll. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi; és az Ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az Ő kezét megfoghatná és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél?"
(Dániel 2:20-22,4:31-32)

Három hónappal ezelőtt, amikor meghívtak er­re a konferenciára, kértek, hogy adjam meg azokat a témákat, amelyekről beszélni fogok. Ez számomra mindig problémát jelent. Honnan tudjam, hogy három hónap múlva miről akarok majd prédikálni? De azt mondták, hogy ezen a konferencián prófétai üzenetet várnak Európa számára. Tehát megkérdeztem magamtól, vajon milyen prófétai üzenetre lenne Európának szüksége? Így jutottam el a mai előadásom címéhez: Európából támad-e az Antikrisztus? Abban az időben még nem tudtam a választ erre a kérdésre. De meglepetésemre, azt hiszem, Isten megmu­tatta a választ. Ezt a választ pedig Isten Igéjéből nyer­tem, nem valami különleges látomásból, hanem egyszerűen Isten tiszta, világos írott beszédéből. De saját magadnak kell azután eldöntened, hogy az én válaszom a helyes válasz-e.

Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az Európá­ban élő keresztények számára tudni mindazt, amit a Biblia az Antikrisztusról tanít. Mert azt hiszem, az an­tikrisztus szelleme már erőteljesen működik Európá­ban. És hogy az események hogyan végződnek, az Jézus Egyházától függ: megtanuljuk-e ezt a szellemi erőt leküzdeni, vagy az győz-e le bennünket. Ez a kérdés még nyitott. Ezért most egyszerűen arról szeretnék be­szélni, amit az Újszövetség tanít az Antikrisztusról.

Először meg kell értenünk ennek a szónak a jelen­tését. A „krisztus" szó a görög nyelvből származik, és megfelel a héber „messiás" kifejezésnek. Meglepő mó­don sok keresztény és sok zsidó sem tudja ezt. Amikor mi most Jézus Krisztusról beszélünk, akkor Jézusról szólunk, aki a Messiás. Így az Antikrisztus az anti-messiás. Az „anti-" előtagnak két szokásos jelentése van: valami ellen és valami helyett. Mind a két jelentés illik ide. Az antikrisztus a valódi Krisztus ellen van, hogy félretolja az útból és helyettesítse Őt egy hamis krisz­tussal, aki aztán az Antikrisztus lesz.  János első levelé­nek 2. részében a 18. versben és a 4. rész 3. versében három különböző kifejezést találunk: "sok antikrisztus", "az Antikrisztus" (egy bizonyos személy) és „az antikrisztus szelleme". Minden antikrisztust az antikrisztus szelleme ellenőriz. A történelem folyamán sok ilyen személlyel találkozunk, a zsidó enciklopédia legalább negyven hamis messiást sorol fel, akik Jézus ko­ra óta jelentek meg. Ezek mindnyájan antikrisztusok voltak. Európa történelme is sok antikrisztust jegyzett fel, többször előfordult, hogy egy antikrisztus volt az európai egyház feje. És ha a Közel-Keletre nézünk, ak­kor egyike a kiemelkedő antikrisztus-figuráknak: Mo­hamed. Az egész világon most is sok ilyen van.

Zairében, Közép-Afrikában volt egy vallási veze­tő, aki nyíltan vallotta, hogy ő Jézus. Amikor meghalt, a politikai vezetés nagyon bölcsen nem engedte, hogy eltemessék, hanem őrséget állítot­tak köré és három nap múlva engedték csak meg az embereknek, hogy elhantolják a hullát. Azok az afrikaiak, akik hittek neki, nagyon mérgesek lettek és kö­vekkel dobálták meg a koporsóját, mert megértették, hogy félrevezette őket. Tehát ha ma körülnézel a Föl­dön, sok antikrisztust fogsz találni. Ami azonban őket antikrisztussá teszi, az az antikrisztus szelleme. Az a szellemi erő, ami bennük és általuk működik.