2016. április 26., kedd

Kulcsár Árpád - Pogány istennők álarcban 2.

Máriának, Jézus anyjának neve mögé is számos pogány istennő igyekezett elrejtőzni. Az, hogy más néven jelenjenek meg, már korábban sem oko­zott különösebb problémát számukra. Apuleius, II. századi filozófus és pogány főpap beszámolt arról, miként ta­lálkozott az általa tisztelt Ízisz istennővel. Imáját így kezdte: „Ég királynője, légy akár Ceres, a gyümölcsök anyja (...), vagy a mennyei Venus (...), vagy Phoebus nővére, akit most az efézusi dicső templomban imádnak (...), de akármilyen néven, akármilyen szertar­tással és akármilyen megjelenésedben kiáltanak is hozzád, kérlek, segíts most rajtam, nagy bajomban.” A hívásra megjelent Ízisz, majd más neveit is fel­sorolta: Minerva, Venus, Diana, Ceres, Juno. Végül megvallotta, hogy az egyiptomiak nevezik őt valódi nevén: Ízisz királynőnek.

A pogány istennők nemcsak elrejtőztek Mária neve mögé, hanem az 5. századtól kezdve hozzáláttak, hogy a bibliai Máriát lépésről lépésre saját képükre formálják. Az elkövetkező századokban az egyházi vezetők közül számosán buzgólkodtak e folyamat előre vitelén, amit a pogánysággal bel­sőleg sohasem szakító névleges keresztény tömegek igényeltek is.
Hangsúlyozni kell: az egyre sokré­tűbben és mind nagyobb erővel kifor­málódó Mária-kultuszban korántsem a bibliai Szűz Mária túlzott tiszteletéről van szó, hanem ősi pogány istennők kultuszának fokozatos helyreállításá­ról, illetve újólagos kialakításáról, Má­ria neve alatt.

Az anyaistennő

Első lépésként Mária istenanyaságát mondták ki a II. egyetemes zsinaton 431-ben. Az eseményre a híres istennő, Artemisz, vagy más néven Diana kul­tuszának központjában, Efézusban ke­rült sor, a Szűz Mária tiszteletére emelt templomban, A dogma ellenfelei hiába hangoztatták, hogy súlyos tévképzeteket eredményezhet Mária istenszülő­nek, theotokosznak minősítése - mivel Jézus Krisztus nem Máriától, hanem az Atyától kapta isteni természetét, aki maga mondta Jézusról: ,,Én fiam vagy te, én ma szültelek téged” (Zsid 1,5). Az ellenzőket elítélték, kiközösítették, az új tantétel kierőszakolóját, Kürillosz alexandriai pátriárkát viszont később szentté avatták.

Képek és tiszteletük

A Mária-kultusz terjedésében fontos szerepet kapott a képzőművészet. Már I. Gergely pápa világosan megfogalmazta az ábrázolások funkcióját, mondván: „A képeket azért teszik a templomba, hogy az írástudatlanok leolvashassák a falról, amit a könyvben nem tudnak elolvasni. "Az ábrázolások sokatmondóan vallanak arról, hogy az egyház tanítói, pásztorai valójában mit is akartak ,,olvastatni” híveikkel. A dogmák létrejöttével párhuzamosan az alkotásokból is a Bibliától gyökeresen eltérő, más evangélium formálódott ki. Az 5. századtól egyre nagyobb szám­ban megjelenő Istenanya-képeknek nemcsak tartalmuk volt idegen a Szent­írástól, hanem gyakran még kompozí­ciójuk is pogány eredetről árulkodott. Ez jól megfigyelhető az egyiptomi Ízisz- és Hórusz-ábrázolás sémáját kö­vető „trónoló Mária a kis Jézussal” képek esetében is.

A képek szerepe hamarosan jelentős mértékben kibővült. Már nemcsak va­lamely személy vagy esemény ábrázo­lásának tekintették őket, hanem tiszte­let tárgyaivá váltak, sőt természetfölötti erőt is tulajdonítottak nekik. Számos „csodatévő” Mária-ikon ismeretes.

726-ban a Bizánci Birodalomban a császár és a papság egy részének ve­zetésével több mint száz évig tartó he­ves küzdelem indult a képek vallásos tisztelete ellen. Kultuszukat bálvány­imádásnak, s a birodalomra zúduló sú­lyos csapások egyik fő okának tartot­ták. A képromboló mozgalom során nemcsak az Istenanya- és egyéb Mária-ábrázolások sokaságát semmisítették meg, hanem V. Konstantin császár ma­gát a Mária-kultuszt is betiltotta. Meg­jegyzendő, hogy Róma - kiszolgáltatott politikai és katonai helyzete dacára - kezdettől szembeszállt e mozgalom­mal. A két tábor közt dúló véres, ke­gyetlen harc 843-ban a képtisztelők tel­jes győzelmével végződött. Ennek em­lékére ugyanezen évben a nagyböjt el­ső vasárnapját az ortodoxia (= igazhitűség) napjává nyilvánították, s e na­pon azóta a görögkeleti egyházban év­ről évre megemlékeznek ,,az orthodox hit győzelméről az ikonrombolók és minden más eretnekek fölött”.

A szentképek tiszteletét úgy magya­rázták, hogy azok nem bálványok (eidola), hanem képek (eikon), s őket nem imádásban (proszkünészisz), ha­nem tiszteletben/szolgálatban (latreia) részesítik. Egyedül azt nem vették figyelembe, hogy a Tízparancsolat má­sodik parancsolata a képek tiszteletét ugyanúgy tiltja, mint imádásukat. Az Ószövetség híres görög nyelvű fordítá­sa, a Septuaginta ráadásul épp az említett szavakat használja a törvény kap­csán: a latreiát éppúgy megtiltja, mint a proszkünésziszt.

Forrás: Hit Infó IV/3