2016. április 25., hétfő

Derek Prince - Európából támad-e az Antikrisztus? 3.

Évszázadokon keresztül voltak keresztény veze­tők, akik erkölcstelenségben éltek, gonoszok, hitetlenek voltak, de nem tagadták meg a hit alap­vető igazságait, ha ki is használták azokat a maguk cél­jai számára. Ebben az évszázadban azonban már más a helyzet. Azt kell mondanom, hogy az aposztázia itt, Németországban kezdődött a liberális, „új" teológiá­val. Aztán innen vándorolt Norvégiába, és terjedt el az egész nyugati egyházban. Jelenleg minden keresztény felekezetben vannak vezetők, akik a hit valamelyik alapvető igazságát nyíltan tagadják. Van az anglikán egyházban egy püspök, aki nyilvánosan nevetség tárgyává tette, hogy Jézus testben támadt volna fel a ha­lálból, és az anglikán püspökök kétharmada azt mond­ja, hogy egyetért vele. De a katolikus egyházban is vannak teológusok, akik ugyanezen az állásponton vannak. A katolikus hierarchia ugyan nem vette át ezt a véleményt, de azt tudom nektek mondani, hogy Amerikában a katolikusok többsége nem veszi már ko­molyan az Újtestamentum igazságait. Vannak meto­dista barátaim, akik azt mondták nekem: a mi gyüleke­zetünkben nyugodtan beszélhetsz Platónról, Szókratészről, Allahról vagy Buddháról, senki se ütközne meg. De ha Jézusról beszélnél nekik, azonnal begerjed­nének. Milyen szellem ez? Az, amelyik ki akarja szorítani Jézust az Egyházból. És emlékezzetek csak, ez csu­pán az első lépés! A második lépés az, hogy helyette­sítse őt egy hamis krisztussal. Nem akarom most rész­letezni, hogy mi van a többi keresztény felekezetben, de elmondható, hogy az aposztáziának (elszakadás­nak) eddig soha nem tapasztalt mértéke található mindegyikben. Ez a Sátán módszere, amivel előkészíti az Antikrisztus eljövetelét.

A 2. Thesszalonika levél 2. részének 4. és 5. ver­sében Pál elmondja nekünk, hogy az Antik­risztus szembeszegül Istennel, Istennek adja ki magát, és be fog ülni Isten templomába. Itt önkénte­lenül adódik a kérdés: melyik templomba? Az én sze­mélyes véleményem az, hogy ez a templom Jeruzsálemben lesz, és a zsidó nép fogja felépíteni, ők már na­gyon készülnek erre. Tanfolyamokat tartanak a lévita papságról, hiszen nem egyszerű a dolga egy lévita papnak. Tudnia kell hogyan ölje meg az állatot, hogy nyúzza meg, darabolja szét, mit csináljon a vérrel stb. De a vallásos zsidók mindezt nagyon komolyan ve­szik. A zsidó rabbik között elterjedt egy tantétel, amely azt mondja, hogy aki vissza fogja adni nekik a Templomot, az a Messiás. De ez nem biblikus. Én azt hiszem, hogy ha egy politikai vezető visszajuttatná a zsidóknak a Templomot, azt a zsidók nagy többsége feltétel nélkül támogatná. Pál azt írja az 5. és 6. versben, hogy van még egy visszatartó erő. Ez egy olyan kérdés, amiről az embe­rek sokat vitatkoznak. És én tényleg nem tudom rá a választ. De hajlamos vagyok elfogadni, hogy ez a Szent Szellem. Mert valamilyen módon a Szent Szel­lem mindezeket feltartóztatja addig, amíg Isten tervei meg nem valósulnak.
A nyolcadik versben Pál kijelenti, hogy Jézus személyesen fogja megsemmisíteni az Antikrisztust a visszatérésével. Én személy szerint szívesen átengedem neki ezt a munkát, nem hiszem hogy én képes lennék erre. Nagyon helyénvalónak ta­lálom azt, hogy az igazi Krisztus semmisítse meg a hamis krisztust. Azt is hiszem, hogy ez lesz az egyik fő oka annak, hogy miért fogunk vágyakozni az Úr Jézus Krisztus visszajövetele után. Mert a Biblia azt mondja, hogy Jézus azokért fog visszajönni, akik az Ő eljövetelét vágyják. Ez ma nem igaz sok keresztényre. Sok más fontos dolguk van. De lesz idejük az Antikrisztus alatt arra, hogy megváltoztassák az értékrendjüket. Akkor azt fogják kiáltani: Jövel, Úr Jézus! És Ő er­re vár.

A 9. vers egy fontos igazságot tartalmaz. Az Antik­risztus eljövetelét sok hatalmas, drámai jel és csoda fogja kísérni. Kérlek értsétek meg ezt: a csodatevés nem szükségszerűen bizonyítja az Igazságot. Ez az a pont, ahol a karizmatikusok bajba kerülhetnek. Mert némely karizmatikus akármit elhisz, ha csoda kíséri.

És az antikrisztus csak erre vár. Egyetlen útja van an­nak, hogy az Igazságot megismerhessük, és ez a Szent­íráson keresztül vezet. Pál azt mondja, hogy egyetlen védelem létezik csak az Antikrisztus csalásaival szem­ben, és ez az Igazság szeretetének elfogadása. Jézus pe­dig azt mondta, hogy Isten Igéje az Igazság. Ha nem szereted Isten Igéjét, akkor be fognak csapni. Az a szó, amelyet itt szeretetnek fordítunk egy igen erős, pozitív tartalmú kifejezés. Többet jelent, mint hogy hetenként eljárunk istentiszteletre, és meghallgatunk egy prédi­kációt. Jobban kell szeretned a Bibliát mint az étkezést. Több időt kell eltöltened a Biblia tanulmányozásával, mint a televízió előtt. Azt hiszem a legtöbb keresz­ténynek meg kell változtatnia a fontossági sorrendet, különben az Antikrisztus le fogja győzni őket.