2014. február 27., csütörtök

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 7.

9./ A Seol az Úr előtt van, nem elrejtett előle, Isten tudja, hogy mik történnek ott:

Péld.15,11: Seol és Abaddon az Úr előtt vannak, mennyivel inkább az emberek szíve.

Jób 26,6: A Seol meztelen előtte, és nincs takarója az Abaddonnak.

10./ Egyes emberek szövetséget is kötöttek (vagy kötnek) Seol és Halál gonosz szellemekkel (talán a Seol és a Halál gonosz angyalok által használt emberekkel, szervezetekkel) Istennel szemben, így akarván védelmet szerezni Isten ítéleteivel szemben:

Ésa.28,15.18: Mert ezt mondjátok: szövetséget kötöttünk a Halállal és egy szerződést a Seollal: ha az ostorozó áradat jön, nem ér el minket, mert a hazugságot tettük meg oltalmunknak, és a rosszaságban rejtőztünk el. ... És eltöröltetik a Halállal kötött szövetségetek és a Seollal kötött szerződésetek meg nem áll, az ostorozó áradat ha eljön, eltapos titeket...

11./ Egész városok, sőt nemzetek vannak a Seolban, minden nemzetnek megvan a maga része:
Mt.11,23: Te is Kapernaum, aki az egekig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni...
Zsolt. 9,18: Seolba jutnak a gonoszok, minden nép, amely elfeledkezett Istenről.

Ez.32,22-23: Ott van Assúr és egész sokasága, körülötte sírjai, mindnyájan megölöttek, kik fegyver által hulltak el. Akik sírjai a sírgödör (Seol) hátuljában vannak, és sokasága az ő sírja körül van, mindnyájan megölöttek, fegyver által elestek, akik félelmére voltak az élők földjének.

12./ A Seolnak vannak kötelei és tőrei melyekkel az ott levőket megkötözi:

2.Sám.22,6: A Seol kötelei vettek körül és a halál tőrei estek rám.


13./ A Seolban sötét van:

Jób17,12: Ha reménykedem is, a Seol már az én házam, a sötétségben vetettem meg az ágyamat.

Jób10,21-22: Mielőtt oda megyek, ahonnét nem térhetek vissza, a sötétségnek és a halál árnyékának földjére, az éjféli homály földjére, amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége, ahol nincs rend és a világosság olyan, mint a sötétség.

14./ A Seolban nagy a forróság, minden izzik ott:

Lk.16,24:...gyötrettetem e lángban (a gazdag ember Lázár történetéből).

Én. 8,6:..kemény, mint a Seol a buzgó szerelem, lángjai tűznek lángjai...

15./ A Seolban az embereknek nem a teste van, hanem a szelleme, árnya (JW}AB - refaim = árnyak):

Ésa.14,9: Lent a Seol megindul temiattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a Föld minden hatalmasait, felkölti trónjaikról a népek minden királyait.

Ebből az Igéből az is kiderül, hogy nemcsak az emlékezetüket tartják meg az ott levők, hanem valamilyen formában a rangjukat is. Tehát akik a földön királyok voltak, azoknak a Seolban is van trónszékük. Az árnyak nem csinálnak semmit, hiszen felriasztani csak így lehet valakit.

Ésa.26,19: Megelevenednek (életre kelnek) halottaid, és holttesteim felkelnek, ébredjetek fel és ünnepeljetek, akik a porban fekszetek! Mert harmatod a fények harmatja és visszaadja (kidobja) a föld az árnyakat!

Ez lesz az (első) feltámadás, Jézus visszajövetelekor.

Zsolt.88,11: Avagy a halottakkal teszel-e csodát? Felkelnek-e az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Szela.

Péld.2,18: Mert a halálhoz süllyed le az ő háza, és az ő utai az árnyakhoz.

Péld.21,16: Az az ember, aki letér az értelem útjáról, az árnyak gyülekezetében fog nyugodni.

16./ A Seolban levők tudnak beszélgetni egymással. Ezt tette pl. a gazdag ember Ábrahámmal a Lk.16-ban is. Az Ez.32,21-ben a hősök hatalmasai szóltak a Seolba alászállt Egyiptomról. Az Ésa.14-ben pedig az a gúnydal van leírva, amit  a Seol lakói mondanak akkor, amikor leér hozzájuk a Sátán.

17./ A Seolnak különböző részei, kamarái, cellái vannak. (Ezekben vannak a különböző nemzetek: Ez.32,17-32).

Péld.7,27: Az ő háza - Seolba vivő utak, melyek levisznek a halál kamráihoz.

Az itt használt héber szó a BIU (heder), amely sírkamrát, éléskamrát, belső szobát, hálókamrát jelent. A szó itt többesszámban áll.

Jób 17,15: A Seol reteszeihez száll le, velem együtt nyugszik majd a porban.

Az Ige itt a IP (bad) szót használja, melynek jelentése: rész, magában, külön, elkülönítve, elkülönítés, egyedül, csak. Szintén többesszámban van.

16./ A Seol egy csendes hely (de nem a nyugalom helye, hiszen nagy zűrzavar van ott -Jób10,22-):

Zsolt.115,17: Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállanak a csendességbe.

A Seol szó ÚSZ-i megfelelője a hádész, így használja a LXX is.