2014. február 2., vasárnap

Dave Hunt - A szentek vére 3.

Pápai rendeletek

Gyakran pápai rendeletekből tudunk a világi ellenállásról. Will Durant beszámol arról, hogy 1521-ben X. Leó kiadta a Honestis bullát, amely „elrendelte minden hivatalnoknak az egyházból való kiátkozását és a vallási szertartások felfüggesztését minden olyan közösségben, amely megtagadta az inkvizítorok ítéletének végrehajtását”. V. Kelemen a következőképpen utasította rendre II. Edward királyt:

"Úgy hallottuk, hogy az országban be van tiltva minden olyan kínzás, ami a törvénnyel ellenkezik. Azonban egyetlen állami törvény sem lehet felsőbbrendű az egyházi törvénynél, a mi törvényünknél. Ezért parancsolom, hogy azonnal vesse alá a kínzásoknak azokat az embereket."

II. Orbán pápa (1088-99), aki az első keresztes hadjárat szülőatyja, azt a rendelkezést hozta, hogy minden eretneket meg kell kínozni és meg kell ölni. Ez lett az egyház hivatalos dogmája. Még az „angyali tanítódnak nevezett Aquinói Szent Tamás is azt tanította, hogy a nem-katolikusokat, azaz az eretnekeket a második figyelmeztetés után törvényesen meg lehet ölni. Hogy pontosan idézzük szavait: „abban a kegyelemben kell őket részesíteni, hogy haláluk által eltávozhassanak a földről”.

V. Márton pápa (1417-31) azt a parancsot adta Lengyelország királyának, hogy irtsa ki a huszitákat (a mártírhalált halt Husz Jánossal szimpatizálókat), akik szembeszálltak és megverték a pápa hadseregét. A királyhoz intézett pápai levél következő részlete megerősíti mindazt, amit a pápai totalitárius rendszerről tudunk, és megtudjuk belőle azt is, hogy miért gyűlölték a pápák a huszitákat és más független keresztényeket, és miért akarták őket teljesen elsöpörni a föld színéről:

"Ezúton hozom tudomására, hogy mind a Szentszéknek, mind koronájának érdekeit az szolgálja, ha kötelességének érzi a husziták kiirtását. Ne feledje, hogy ezek az istentelen személyek az egyenlőség elvét merészelik hirdetni, és azt állítják, hogy minden keresztény atyafi, és hogy Isten nem hatalmazott fel kiváltságos embereket arra, hogy nemzetek fölött uralkodjanak. Azt vallják, hogy Jézus Krisztus azért jött el a földre, hogy eltörölje a szolgaságot, és az embereknek a szabadságot hirdetik, vagyis azt, hogy nincs szükség királyokra, se papokra.
Tehát amíg nem késő, addig irányítsa teljes haderejét Csehország ellen; égessen fel mindent, mészároljon le mindenkit, tegye sivataggá a termőföldeket mindenhol, mert semmi sem lehet Isten előtt kedvesebb és a királyok számára hasznosabb, mint a husziták teljes kiirtása."

Maguk a pápák voltak tehát az inkvizíció irányítói. Az élet és a halál fölötti hatalom volt a kezükben, még a királyok fölött is uralkodtak. Ha a pápák közül csak egy is szembeszállt volna az inkvizícióval, be tudta volna szüntetni, de legalábbis saját pápasága idején biztosan. Hol olvasunk azonban arról, hogy egy pápa kiátkozta volna azt a polgári hatóságot, amelyik annyi áldozatot küldött a halálba? Sehol! A civil hatóságok minden bizonnyal elálltak volna ettől a szörnyű mészárlástól, hogy mentsék saját lelküket, de az inkvizíciónak megálljt parancsoló pápai rendelet soha nem jutott el hozzájuk.
Sőt, ellenkezőleg, a római főpapok, akik megalkotói és működtetői voltak az inkvizíció intézményének, kiátkozással fenyegették azokat, akik elmulasztották az inkvizítorok határozatának végrehajtását.

Korunk katolikus apologétái tagadják a történelem által napvilágra kerülő tényeket, és azokat, akik az igazságot felfedik, azzal vádolják, hogy „nem elég tudományos a magyarázatuk”. D. Antonio Gavin, egy katolikus pap, aki szemtanúja volt a spanyol inkvizíciónak, a következőkről számol be:

"Római katolikusok azt hiszik, hogy van purgatórium, és hogy a lelkek itt nagyobb szenvedésen mennek keresztül, mint a pokolban. Én viszont azt hiszem, hogy az inkvizíció az egyetlen földi purgatórium, és a Szentatyák [papok/pápák] azok, akik ezen a helyen a bírák és a kivégzők is egyben. Annak alapján, amit eddig mondtam, az olvasóban talán valami szörnyű kép alakul majd ki ennek a testületnek a barbárságáról, de abban biztos vagyok, hogy mindez még csak meg sem fogja közelíteni a valóságot, mert az minden képzeletet felülmúl..."