2014. február 23., vasárnap

Rodney H. Browne - ÉS MINDENT, AMIT CSAK CSELEKESZTEK...

És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek - II. rész
 
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa. Kolossé 3:17
 
Mindent - szóval vagy tettel - az Úr Jézusnak nevében cselekedni azt jelenti, hogy azt tesszük, ami kedves Őelőtte, és ami dicsőséget és tisztességet hoz az Ő számára. Amikor Isten kedvében szeretnénk járni, és mindent amit teszünk Jézus nevében tesszük, a következő dolgoknak kell eleget tennünk:
 
Elnézőnek kell lennünk mindenki irányában.
 
Elszenvedvén egymást Kolossé 3:13a
 
Nemcsak nem szabad megbántatnunk másokat, de a tőlünk telhető legjobbat kell cselekednünk mindenkivel.
 
Megbocsátónak kell lennünk mindenki felé.
 
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Kolossé 3:13
 
Jézus ingyen megbocsátott nekünk, és arra kér bennünket, hogy szívünkből legyünk türelmesek és megbocsátóak másokkal.
 
Eképpen cselekszik az Én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának az ő vétkeiket. Máté 18:35
 
Magunkra kell öltenünk az isteni szeretetet.
 
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kolossé 3:14
 
A 12. versben azt olvassuk, hogy könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést kell magunkra öltenünk. A 14. versben az áll, hogy felsőruházatként fel kell öltöznünk az isteni szeretetet, amelyet a jólöltözött keresztény az öltözködés befejezéseként ölt magára. A szeretet mindent befedez, mindent egyesít, és Isten tökéletességében és egységében egyként kapcsol össze bennünket.
 
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 5 Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, 6 Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; 7 Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 8 A szeretet soha el nem fogy. 1 Korinthus 13:4-8a
 
Engednünk kell, hogy a békesség uralkodjon az életünkben.
 
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el his hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek. Kolossé 3:15
 
Engedd, hogy a békesség uralkodjon a szívedben. Az "uralkodik" szó bíráskodást, vezetést és irányítást jelent. A békesség kell, hogy a főnököd legyen, és annak kell vezetnie és irányítania. Arra hívattál el, hogy mindenben mindig békességed legyen. És arra is, hogy hálás legyél és értékeld a körülötted levő áldásokat, folyamatosan dicsőítve ezzel Istent. 
 
Meg kell ismernünk a Bibliát - meg kell ismernünk Isten Igéjét.
 
A Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek gazdagon... Kolossé 3:16a
 
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. 2 Timótheus 2:15
 
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 17 Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. 2 Timótheus 3:16-17
 
Tanítanunk és intenünk kell egymást.
 
A Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Kolossé 3:16
 
Használnunk kell a keresztény felhatalmazásunkat. 
 
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa. Kolossé 3:17
 
És azon a napon nem kérdeztek majd Engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az Én nevemben, megadja néktek. János 16:23
 
Bármit is kérünk, az Atyától kell kérnünk Jézus nevében. Bármit is teszünk - akár szóval, akár tettel -, az Úr Jézus nevében kell tennünk. Az Úrtól való teljes függőségben kell cselekednünk, és dicsőséget kell adnunk Istennek az Atyának Jézus Krisztus által.