2014. június 25., szerda

Kenneth E. Hagin - Isten gyógyszerei 9.

A gyógyulás az Atya akarata

„...mert Én vagyok az Úr, a te gyógyítód!"
„Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelít a sátorodhoz."
„Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat." (Zsolt 91:10,16)

„Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson Tehozzád! Ne rejtsd el a te orcádat tőlem, mikor szorongatnak engem. Hajtsd hozzám a Te füleidet, mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem!" (Zsolt 103:2-3)

„Kibocsájtá az ő szavát és meggyógyítá őket..."
„így lesz az Én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem." (Ésa 55:11)

„Ha azért ti gonosz (természeti) létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ád a ti Mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle." (Mát 7:11)

„Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való és a világosság Atyjától száll alá..."(Jak. 1:17)

„És ímé eljővén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté Őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg." (Máté 8:2-3)

Jézus mondta magáról: „Mert nem azért jöttem, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem." (Ján 6:38) Minden, amit Jézus tett földi működése során, az Atya akarata volt. ő volt Isten cselekvő akarata. Ha tudni akarod az Atya akaratát, nézz Jézusra.

Gyógyulás.. Jézus tettei

„A názáreti Jézust, mint kéné fel Őt Isten Szelleme és hatalommal, ki széjjel járt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak." (Apcscl 10:38)

„És szolgáljátok az Urat, a ti Isteneteket és akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet, és eltávolítom közületek a nyavalyát. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi, napjaid számát teljessé teszem." (2Mózes 23:25-26)

Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik
Őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak..."

Egy tényt le kell szögezned szívedben: KRISZTUS A GYÓGYÍTÓ, a sátán az elnyomó.

„A tolvaj nem egyébért jő, hanem, hogy lopjon és öljön és pusztítson. En azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek." (Ján 10:10)

„És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és falvakat tanítván...és hirdetvén...és gyógyítván mindenféle betegségeket és mindenféle erőtlenséget a nép között." (Máté 9:35)

„És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket és odahelyezek őket Jézus lábai elé, és meggyógyítá őket. Úgy, hogy a sokaság álmélkodik vala látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak és dicsőítek Izrael Istenét." (Mát. 15:30-31)

„Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." (Zsid 13:8)