2014. június 27., péntek

Kenneth E. Hagin - Isten gyógyszerei 10.

Gyógyítás...a gyülekezet szolgálata

„Bizony, bizony mondom néktek: aki hisz Énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket Én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert Én az Én Atyámhoz megyek." (Ján 14:12)

„És monda nékik: Elmenvén széles e világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az Én nevemben démonokat űznek...betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak." (Márk 16:15,17-18)

„Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit és imádkozzanak felette, megkenvén Őt olajjal az Úrnak Nevében, és a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti Őt. És ha bűnt követett is el, megbocsájtatik néki." (Jak 5:14-15)

„Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek." (3Ján 2)

Gyógyítás...Isten dolgozik belül

„Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van." (Ján 4:4)

...a gyógyulásban való hit

„Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorj a tengerbe és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott!" (Márk 11:23)

...a hit imája

„Azért mondom néktek: Amit könyörgésetekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek." (Márk 11:24)