2014. június 26., csütörtök

Derek Prince - Lucifer küzdelme Istennel - Ádám bűnbeesése és annak következményei 1.

I. Bevezetés

A. 1 Móz. 3:1–6. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcsébõl ehetünk; De annak a fának gyümölcsébõl, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne haljatok. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcsébõl, és evék, és ada vele levõ férjének is, és az is evék.

—Sátán nem egyenesen Istent támadta meg, hanem az Isten Igéjét.

1. Először megkérdőjelezte, aztán tagadta.
2. Következménye: kételkedés, hitetlenség, engedetlenség

A. 1 Móz. 3:5. Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

—Sátán végső meggyőző érve: olyanok lesztek, mint az Isten. Ugyanez motiválta Lucifert saját lázadása véghezvitelére (vesd össze: Ézs. 14:13–14. Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülõszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhõknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.).

B. 1 Móz. 3:6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcsébõl, és evék, és ada vele levõ férjének is, és az is evék.

—A kísértés három alapvető formája (vesd össze: 1 János 2:16. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.)

1. „jó az a fa eledelre” = a test kívánsága
2. „kedves a szemnek” = szemek kívánsága
3. „kívánatos a bölcsességért = élettel való kérkedés

C. Lukács 4:3, 5–6, 9. És monda néki az ördög. Ha Isten Fia vagy, mondd e kõnek, hogy változzék kenyérré. Majd felvivén õt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban, És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsõségét; mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom; Azután Jeruzsálembe vivé õt, és a templom ormára állítván, monda néki: Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét;

—A pusztában Jézus a kísértésnek ugyanezt a három formáját szenvedte el

1. Ádám elbukott, mert evett a fáról—Jézus böjt által győzedelmeskedett
2. Ádám elutasította az Isten Igéjét—Jézus megtartotta az Isten Igéjét

D. 1 Tim. 2:13–14. Mert Ádám teremtetett elsõnek, azután Éva. És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bûnbe esett.

—Évát becsapta a Sátán. Ádám nem volt megcsalatva, ő úgy döntött, hogy a felesége oldalára áll az Isten elleni engedetlenségben (lásd: 1 Móz. 3:12, 17. És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, õ ada nékem arról a fáról, úgy evém. Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyrõl azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belõle életednek minden napjaiban.).