2014. június 6., péntek

Derek Prince - Lucifer küzdelme Istennel - Lucifer lázadásának következményei 1.

I. Bevezetés

A. A pre-ádámi kor vázlatos áttekintése: 1 Móz. 1:2; Ezék. 28:12–19.

B. A Lucifer lázadásával foglalkozó igeszakaszok (folytatás):

1. Ézs. 14:12–15. Miként estél alá az égrõl fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülõszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhõknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!

—Az Isten trónja elleni támadás:
a. 12. v.—Kivettetés a mennyből, levágatás a földre
b. 13–14. v.—„Én fogok“ ötszöri ismétlése:

(1) az égbe megyek fel
(2) Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet (trónomat)
(3) lakom a gyülekezet hegyén
(4) fölébe hágok a magas felhőknek
(5) hasonló leszek a magasságoshoz (egyenlő leszek Istennel)

2. Lukács 10:18. Õ pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égbõl.

—Jézus (mint az örökkévaló Fiú) bizonyságot tett a Sátán bukásáról.

Figyeljük meg, mennyire ellentétes ezzel Jézus helyzete és viselkedése:
a. Fil. 2:5–11. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [õ] az Istennel egyenlõ, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsõségére.

(1) Istennek formájában volt
(2) Nem volt szüksége rá, hogy Istennel egyenlővé tegye magát
(3) Megalázta magát
(4) Ezért Isten felmagasztalta

b. 7–8. v.—Hét lépés a dicsőségből a keresztig:

(1) Megüresítette magát
(2) Szolgai formát vett fel
(3) Emberekhez (az ádámi fajhoz) hasonlóvá lett
(4) Úgy nézett ki, mint egy közönséges ember
(5) Megalázta magát (az ács fia lett)
(6) Engedelmes volt a halálig
(7) Meghalt, mint egy bűnös

c. 9–11. v.—Felmagasztalásának hét lépése:
(1) Isten felmagasztalta őt
(2) Minden név fölött való nevet kapott, amelyre
(3) minden térd meghajol
(4) mennyeieké
(5) földieké
(6) föld alatt valóké
(7) és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr

d. Lukács 14:11. Mert mindenki, a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.

—Jézus örökkévaló alapelvként beszélt erről

3. Máté 12:25–26. Jézus pedig, tudva az õ gondolataikat, monda nékik: Minden birodalom, a mely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, a mely meghasonlik magával. Ha pedig a Sátán a Sátánt ûzi ki, önmagával hasonlott meg; mimódon állhat meg tehát az õ birodalma?

—Sátán egy osztatlan (önmagával nem meghasonlott) birodalmon uralkodik, amely teljesen szemben áll Istennel

a. Efézus 6:12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

—Sátán királysága „szellemekből” áll, a főhadiszállása pedig a „magasságban” van (vesd össze: Efézus 1:3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. 20. A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a maga jobbjára a mennyekben.

2:6. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. 3:10. Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége.)

b. 2 Kor. 12:2. Ismerek egy embert a Krisztusban, a ki tizennégy évvel ezelõtt (ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig.

—Legalább három ég van

c. Máté 12:24. A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Ez nem ûzi ki a démonokat, hanemha Belzebubbal, a démonok fejedelmével.

—Mint Belzebub (a legyek ura), úgy Sátán is uralkodik a démonokon. A démonok az eszközei szándékának véghezvitelében a földön. Figyeljük meg a következő különbségeket a démonok és az angyalok között:

(1) a démonok a földön vannak otthon, az angyalok pedig a mennyekben
(2) a démonok hevesen vágynak arra, hogy elfoglaljanak fizikai testeket, az angyalok viszont nem vágynak fizikai testekre