2011. október 17., hétfő

Kenneth Hagin: Bibliai hit - Mit jelent szívvel hinni? 8.

Tehát barátaim, nem ismerhetjük meg Istent emberi tudás által, sem a mi em­beri értelmünkkel. Isten csak a szellemen keresztül nyilatkoztatja ki magát ne­künk. Amikor most „szellem”-et mondtam, nem a Szent Szellemre gondoltam, hanem az ember szellemére. Az ember szelleme lép kapcsolatba Istennel, mert Isten Szellem. Tudjuk már, hogy a szellemi dolgok ugyanolyan valóságosak, mint az anyagi dolgok. Isten éppen olyan valóságos személy, mintha fizikai-testben élne, noha nem abban él. Ő Szellem. Jézusnak jelenleg van fizikai tes­te, egy „hús és csont” teste, de nem „hús-vér” teste.

Emlékezzetek vissza, hogy feltámadása után megjelent a tanítványoknak, akik azt hitték, valami szellem vagy árny. Erre Jézus azt mondta: „Tapogassatok meg, mert a szellemnek nin­csen húsa és csontja.” És emlékezzetek arra, amikor Péter és a többiek elmen­tek halászni, és nem sokkal később meglátták Jézust a parton, aki szólt hozzá­juk. Ők odamentek, az Úr pedig halat sütött a tűzön és velük evett. Neki most is van fizikai teste, feltámadott, hús és csont fizikai teste van. De Jézus az ő fi­zikai testében, most a mennyben, nem valóságosabb, mint a Szent Szellem, vagy Isten, az Atya. Isten Szellem. Most sem azt mondtam, hogy Isten „szel­lemiség”. (Vannak, akik azt hiszik, hogy Isten „szellemiség”. Úgy értik, hogy valamiféle személytelen, transzcendens befolyás.) Nem. Isten Szellem. Ez nem az jelenti, hogy nincs szellemi formája. Az angyalok is szellemek, ahogy a Biblia mondja, mégis van formájuk, azaz van szellemi testük.

Olvastam az Ószövetségben, hogy Isten prófétája szabadulást prófétált akkor, amikor a várost körülvette az ellenség. Még a szolgája is megdorgálta, mire a próféta így szólt: „Istenem, nyisd meg az ő szemeit.” Nem a fizikai szemeiről beszélt, hanem a szellemi szemeiről. És amikor Isten megnyitotta a szolga szellemi szemeit, akkor tüzes angyalokat, tüzes lovagokat, tüzes szekereket lá­tott a város körül. Néha ezek a szellemi lények Isten akarata szerint az anyag­világban is formát ölthetnek, és ilyenkor láthatod őket, különben nem. A Biblia azt mondja, hogy Isten Mózessel szemtől-szemben beszélt. (Az an­gol kifejezés szerint „arcról arcra”.) Ebből tudjuk, hogy van arca. Isten szólt Mózeshez, s noha ott volt a felhő, és ő nem láthatta Isten arcát, mégis szemtől-szembe beszéltek egymással. „Nem láthatsz meg engem élve.” -mondta Isten, de: „Elrejtelek a sziklahasadékban és hátulról megláthatsz engem.” Szeretném, ha megértenétek, hogy Isten Szellem, de nem kevésbé reális azáltal, hogy szel­lem, mint amennyire akkor lenne, ha fizikai testben élne. Jézus, fizikai testben jelenleg a mennyben van, de nem valóságosabb ott, mint a Szent Szellem vagy mint az Atya. A szellemi dolgok ugyanolyan valóságosak, mint az anyagiak. Szeretném ezt átadni nektek.

Az 1 Péter 3,4 a mi szellemünket a „szív elrejtett emberé”-nek nevezi. Figyel­jétek meg, hogy ismét a „szív” szót használja. A belső embert, a szellemet ne­vezi elrejtett embernek. Ez tehát a szív, a szellem embere. El van rejtve a fizi­kai, természetes ember elől. A természetes ember nem tudja, hogy ott van, de mégis ott van, sőt ő a valóságos ember. Új pszichológiára van szükségünk. Bár ne is nevezzük pszichológiának, nevezzük inkább spiritológiának - nem spiri­tizmus! -, mert a pszichológia csak az emberi lélek működését vizsgálja, aho­gyan az érzékelésen keresztül ezt vizsgálni tudja, és ebből áll az egész tudomány. Minden pszichológiai könyvet ki kell cserélni úgy tíz évenként, mert csak az emberi tudás és elmélet tárházai.

A Róma 7,22 a szellemet „belső ember”-nek nevezi, tehát ez a belső ember, il­letve az „elrejtett ember” az emberi szellem isteni meghatározása. A valóságos ember szellem; van teste és lelke. így lehet megkülönböztetni ezeket az alkotóelemeket: szellemével kapcsolódik a szellemvilághoz, lelkével kapcsolódik az érzelmi-értelmi világhoz, testével kapcsolódik a fizikai világ­hoz.