2016. augusztus 30., kedd

Ruff Tibor - Egyetek kövért és igyatok édest 2.

A FENTI HÁROM LÉPÉS közül az első: Isten Igéjének hallgatása és befogadása. Ez úgy történik, hogy eljárunk Isten népe közé, ahol a prédikált Ige hirdettetik. A Szent Szellem kenete alatt, Isten akaratának megfelelően hirdetett Ige ugyanolyan tekintéllyel bír az életünkre, életvezetésünkre, mint az írott Ige, a Szentírás, vagy a testté lett Ige, Jézus Krisztus. Az írott Igével a Biblia olvasása közben töltekezhetünk be, a testté lett Igével, Jézus Krisztussal pedig a rendszeres imádkozás által maradhatunk személyes és szoros kapcsolatban. Addig kell táplálkoznunk az Ige mindhárom formájával, amíg teljesen jól nem lakunk, s meg nem szomjazunk, hogy utána igyunk is valamit. Lehetetlen ugyanis az Igét jólesően fogyasztani a Szent Szel­lem nélkül. „Mikor valaki ételáldozatot akar áldozni az Úrnak, lisztlángból áldozzék, és öntsön arra olajat (...) Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak. Hogyha pedig ételáldozatot kemencében sültből akar áldozni valaki lisztlángból, olajjal elegyített kovásztalan lepényei, vagy olajjal megkent kovásztalan pogácsái legyenek. Ha pedig a te áldozatod serpenyőben sült ételáldozat, olajjal elegyített kovásztalan lisztlángból legyen...” (3Móz 2,1-5)

A gabona és a liszt a Szentírásban Isten Igéjének jelképe. Az Úr előtt nem kedves illatú az a prédikáció, igetanulmányozás vagy másféle foglalatosság az Ő Szavával, amely nincs elegyítve olajjal. Vegyél a szádba pár marék lisztet csak úgy magában, s megtudod, milyen Igét olvasni, hallgatni vagy prédikálni kenet nélkül!

A második lépés az áldások feltételei között: a hallgatott Ige megtartása. Nem abban az értelemben, hogy megcselekedjük (az csak a megtartás után lehetséges), hanem úgy, hogy a bensőnkben elraktározzuk és megőrizzük. „Te pedig, embernek fia - szól Isten Ezékielhez könyvének 2-3. fejezetében - halld meg, amit én neked szólok! Ne légy pártos, mint ez a pártos ház, nyisd föl szádat, és egyed, amit én adok neked! És látám, és ímé egy kéz nyúlt felém, és íme benne egy könyvtekercs volt (...) És mondá nekem: Embernek fia! Ami előtted van, edd meg; edd meg ezt a tekercset! (...) Felnyitám azért számat, és megetette velem azt a tekercset. És mondá nékem: Embernek fia! Hasadat tartsd jól és belső részeidet töltsd meg ezzel a tekerccsel, amelyet adok neked! És megevém azt, és lön az én szám­ban, mint az édes méz.”

ISTEN IGÉJE ELSŐSORBAN nem intellektuális valóság, hanem „élet és szellem”, természetfeletti és szellemi dolog (pontosabban nem dolog, inkább „élőlény”). Ezért nem a fejünket, hanem a „hasunkat és a benső részeinket” kell megtöltenünk vele: nem probléma, ha nem értünk belőle mindent pontosan és azonnal, mert az a cél, hogy „jól tartsuk” vele magunkat, állandóan jóllakottak legyünk. Az Ige valódi táplálék: miként a gyomrunkból a fizikai étel, a bensőnkből - szellemünk állandóan működő emésztése folytán - felszívódik, hogy azután, sokszor éppoly öntudatlanul, mint a fizikai táplálékfel­dolgozás során, beépüljön lel­künkbe, testünkbe, életünkbe és életvezetésünkbe, és húsunkká, csontunkká, életté s cselekedetté legyen. Hiszen a testté lett Igének, Jézus Krisztusnak tagjai vagyunk! Ezért van, hogy az Igével való ilyetén táplálkozás testünk számára is gyógyulást hoz. De ez csak akkor működik, ha bensőnket valóban „jól tartjuk”, s nem éheztetjük! „Az igaz pedig eszik az Ő kívánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa viszont szűkölködik.”

Elengedhetetlenül szükséges továbbá az egészséges emésztéshez, hogy a kövér és velős eledeleket jóféle - lehetőleg új! - borral öblítsük le, nehogy túlterhelődjön a gyomrunk, vagy a zsíros ételek epeproblémákat („keserűség”) idézzenek elő. Az ilyen egészséges táplálkozás eredménye pedig az lesz, ami Ezékiellel is történt (a héber szöveget követve idézem): „És a Szellem fölemelt és elragadott en­gem, és elmentem szellemem tüzé­ben, az Úrnak keze pedig rajtam erős volt...” (Ez 3,14) Ebben az esetben teljesedhet be életünkben a 119. zsoltár 9. verse: már nemcsak mi őrizzük az Igét, hanem az Ige is megőriz bennünket. Bensőnk lángra lobban a Szent Szellem tüzében, és erős vezetés alá kerülünk. A Szent Szellemmel, az olajjal teljesen elegyített („csomómentesen” összekevert!) liszt, továbbá a tiszta, erős bor áldása életünket kívülről is áthatolhatatlan pajzzsal veszi körül, s megőriz a bűntől; miközben bensőnket teljesen lefoglalja az „emésztés”: Isten gondolatai nagy örömöt fakasztva bennünk érdektelenné teszik a minket körülvevő világ és a bűnök csábítási kísérleteit, s nem esik nehezünkre megtenni az Úr parancsolatait. „Mert akik a testi természetben vannak, a test dolgaival törődnek, akik pedig a Szellemben, a Szellem dolgaival.”

Forrás: Hit Infó IV/8.