2016. augusztus 2., kedd

Az isteni gyógyítás teológiája 4.

JOHN ALEXANDER DOWIE Simpsonékkal szemben ragaszkodott ahhoz, hogy a természetfeletti gyógyulásnak mindenkor azonnal be kell következnie. Hevesen ellenezte az orvosságok és orvosok igénybevételét. Népszerű prédikációjának címe tömören kifejezte ezzel kapcsolatos álláspontját: „Orvosok, gyógyszerek és ördögök, vagyis Krisztus, a Gyógyító ellenségei."Dowie kiemelte, hogy gyógyító szolgálata Krisztus szolgálatának tükörképe volt, aki a Máté 4,23 és 9,35 szerint „bejárván minden városi és a falvakat, prédikált és meggyógyított minden erőtlenséget és betegség a nép között." Krisztus meggyógyított minden beteget, maga vette el gyengeségeinket és hordozta betegségeinket.

Gyógyító szolgálata két alapfeltevésen nyugodott: az első, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő változtatatlan, mind hatalmát, mind szándékát tekintve.
Másodszor: a betegség - akárcsak a bűn - Isten ellensége és az ördög munkája. A betegség soha nem lehet Isten akarata. Ezek az alapok vezettek Dowienak az élet kétféle láncolatáról szóló elméletéhez. Eszerint létezik az életben a jó láncolata, mely Krisztussal kezdődik, és üdvösségre, gyógyulásra, életre és végül a mennybe vezet. A másik oldalon áll a gonosz láncolata, amely a Sátántól ered, és a bűnbe, a betegségbe, végül a halálba és a pokolba vezet.

Mivel Krisztus megszabadított az ellenség hatalmából (gonosz láncolatából), van megváltás mind a szellem mind a test számára (Róma 8,11,23. 2Kor 41,11) Dowie nem imádkozott újjá nem született
emberekért. Ragaszkodott ahhoz, hogy először üdvösségre kell jutni, majd pedig aktívan kell törekedni a megszentelődésre. A gyógyulást illetően azt tartotta, hogy a bűn egy olyan ok, amelynek hatása és elkerülhetetlen következménye a betegség, a halál és a pokol. A szentség pedig olyan ok, amelynek hatása és dicsőséges következménye az egészség, az örök élet és a Menny.

F. F. BOSWORTH Az isteni gyógyulás teológiáját - melyet az azt ért támadások miatt volt szükséges egyre alaposabban kifejteni - F. F. Bosworth „Krisztus a gyógyító'" (1932) c. könyve alapján fogjuk részletesebben áttekinteni, főként azokat a részeit, amelyekre a fentiekben még nem tértünk ki. Bosworth dallasi gyülekezetében a csodák mindennaposak voltak a század első felében, és nemzetközi hatása a 40-es, 50-es években is érezhető volt.

A gyógyulni akaró beteg számára Bosworth könyve szerint a legelső és legalapvetőbb lépés (a „mag") tisztázni önmaga számára, hogy Isten Igéje alapján Istennek nemcsak képessége, de akarata is a gyógyítás. Szükséges tehát az Ige alapján mindenekelőtt megújítani a gondolkodásmódját (Róma 12,2), hiszen csak abban tudunk hinni, amit ismerünk. Az igazság tesz szabaddá (János 8,32) a betegségtől is. Isten Igéje azonban csak azok számára élet, akik keresik is az ígéreteket, és megtalálják azokat. Így a Példabeszédek 4,20-22 alapján különleges figyelemmel, állhatatossággal szükséges az Igéhez fordulni. Bosworth ezután a Szentírás alapján összegzi azokat a tanításokat is, amelyeket fentebb már érintettünk: a betegség oka a bűn; a betegség az átok része. Ezért a gyógyulás egyik első teendője: „valljátok meg bűneiteket egymásnak... hogy meggyógyuljatok" (Jakab 5,16). Krisztus az engesztelő áldozat bűneinkért és betegségeinkért, amit az Ószövetség előre bemuta­tott az engesztelő áldozati szertartásokkal (amelyek közül több való­ságos gyógyulás történt, pl. a 3Mózes 14,18-ban a lepráért). Isten ószövetségi „megváltó nevei" közül különösen fontos a JHWH-RAFFA név, amely ezt jelenti: az Úr (= az Örökké létező) a te gyógyítód" - lehetetlen tehát, hogy legyen olyan időszak a történelemben, amikor az Úr nem gyógyító: Ő örökké a gyógyító. Jóllehet mi a bűnbeesés által mindent elvesztettünk, Jézus Krisztus mindent visszaszerzett a kereszten. Néhány tanítóval szemben, akik a fizikai gyógyítást az Ezeréves királysághoz (azaz Jézus földi jelenlétéhez) akarják kötni, Bosworth megjegy­zi, hogy Jézus „ma teljesedettbe az írás" mondatával (Lukács 4,21) be­jelentette minden ígéret jelenvaló beteljesedését.

Ha tehát az Ószövetségben, amely sokkal tökéletlenebb az Újnál, megadatott a gyógyulás lehetősége (Mózestől, sőt Ábrahám szolgálatától elkezdve Illésen, Elizeuson, Ézsaiáson át), mennyivel inkább megadatik ma, a „jobb szövetség" alatt!

Kiemeli a rézkígyó történetét (4Mózes 21,9), amely szintén fizi­kai gyógyulást szerzett. Lehetetlen lett volna márpedig egyszerre a magasban levő rézkígyóra és a raj­tuk levő kígyómarásra tekinteni - ugyanígy ma is az gyógyul meg aki leveszi a figyelmét a testi tüneteiről és Jézus engesztelő áldozatára néz.

Bosworth is nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy az Ézsaiás 53 vonatkozó részeit, amelyekben a „choli" (= betegség) és a „makob" (= fájdalom) héber szavak is egyértelműen fizikai jelenségeket jelentenek, a Máté 8,16-17 is a betegek gyógyításával látja beteljesedett­nek (az igéket fentebb már idéz­tük, Stockmayer szolgálatának leírásánál láthatod őket). Az Ézsaiás 53,4-ben szereplő „nasa" szó jelen­tése: „elvinni", „eltávolítani". Jé­zus tehát - mindent egybevetve - egészen biztosan megváltója ugyanígy a testnek is, mint a szel­lemnek. A bűnbocsánat elválaszthatatlan a gyógyulástól, és viszont. Ha tagadnánk a gyógyulást (mint a jelenben is elérhető áldást), ta­gadnunk kellene a bűnbocsánatot is (mint a jelenben elérhetőt). Ezzel szemben Jézus „széjjeljárt jót té­vén, és meggyógyítván mindene­ket, akik az ördög hatalma alatt voltak... erről a próféták mind bi­zonyságot tesznek, hogy bűneink bocsánatját veszi az Ő neve által mindenki, aki hiszen Őbenne" (Csel 10:38, 43).

A betegség tehát az ördög hatalma, elnyomása - amely sohasem Isten akaratából származik, hiszen Isten Jézus Krisztusban jelentette ki magát: „aki engem látott, látta az Atyát." Azaz, ha Jézus mindenkit meggyógyított földi szolgálata alatt, akkor ez az Atya mindenkori tökéletes akaratát is megmutatja. A hit legnagyobb akadálya a bizonytalanság afelől, hogy Isten akarata-e a konkrét, adott esetben a gyógyulás („éppen az én gyógyulásom"). Az Egyház tehát nem is imádkozhat a betegekért e hitet romboló mellékmondattal: „ha a Te akaratod". Ha Jézus a gyógyítással csak hatalmát kívánta volna bemutatni, nem lett volna szükséges minden beteget meggyógyítania. Ebből azonban látható, hogy fő motivációja az együtt érző szeretet volt, azaz nemcsak hatalmát, hanem a gyógyulásra irányuló mindenkori akaratát fejezte ki. Minthogy pedig búcsúzáskor ezt mondta a tanítványoknak „jobb nektek, hogy én elmen­jek", ez azt mutatja, hogy távozása a gyógyulás tekintetében nem ha­gyott bennünket rosszabb helyzet­ben. A korai Egyház rá is állt erre az ígéretre, szolgálatát jelek, cso­dák kísérték. Ez a kegyelem pedig „a világ végezetéig" tart az Ő ígérete szerint.

Forrás: Új Exodus Magazin, 1992. 4. évf. 2. sz.