2016. augusztus 19., péntek

David Yonggi Cho - Dániel könyve 35.

A kis szarv Isten káromlása (8,13-14)

13 És hallék egy szentet szólni; és monda egyik szent annak, a ki szól vala: Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek [felõl?] s a szent hely és a sereg [meddig] tapostatik?14 És monda nékem: Kétezer és háromszáz estvéig [és] reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága. (a szenthely méltóképpen helyreállíttatik).

Az angyalok ezen szavai beteljesedtek a történelem során. A zsidók üldözése i.e. 171-ben kezdődött és Antiochusnak egy Média elleni hadjárat során, i.e. 161-ben bekö­vetkezett haláláig tartott. Halála után Izráel rögtön megsza­badult a szíríai elnyomásból. A templomot megtisztították és a mindennapi áldozatot visszaállították. Attól a naptól, hogy Antiochus elfoglalta Izráelt, haláláig pontosan kétezer-há­romszáz nap telt el, s ez éppen a megprófétált szám.

Tekintettel arra, hogy ez egy kettős prófécia, mely egy­szer már beteljesedett a történelemben és a világ végén ismét meg fog történni, ebből a szakaszból világosan meg­érthetjük, hogy egy napon az antikrisztus Antiochus Epiphaneshez hasonlóan fel fog lépni, hogy Izraelt lerombolja és a szenthelyet meggyalázza. Amint már láttuk, ez az időszak „ideig, időkig és az időnek feléig” fog tartani (7,25).

Gábriel magyarázza a látomást (8,15-27)

15 És lõn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az értelmét: ímé elõmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak. 16 És emberi szót hallék az Ulai közén; kiálta pedig és monda: Gábriel, értesd meg azzal a látást!


Mikor Dániel ezt a látomást látta, elszomorodott, mert nem értette. Akkor azonban emberi hangot hallott a folyó túlsó partja felől, mely megparancsolta Gábrielnek, hogy magyarázza meg a látomást. Mint az isteni üzenetek hírvi­vő arkangyala, Gábriel a legfőbb angyalok közé tartozik Mihállyal együtt, aki a mennyei seregek kapitánya. Így bizonyára Jézus hangja szólhatott, hiszen senki másnak nincs joga parancsolni Gábrielnek.

17 És oda jöve, a hol én állék, és a mint jöve, megrettenék és orczámra esém, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia! mert az utolsó idõre szól ez a látomás.
18 És mikor szóla velem, ájultan esém orczámmal a földre; de megillete engem és helyemre állíta;
19 És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén? Mert a végsõ idõre [szól.
20 Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya.
21 A szõrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, az az elsõ király.
22 Hogy pedig az letöretteték, és négy álla helyébe: négy ország támad abból a nemzetbõl, de nem annak erejével.

(8, 17-22)

Gábriel itt elmagyarázza a látomás jelentését asze­rint a történelmi áttekintés szerint, amit az imént közöl­tünk. Ezután arról beszól, hogy a Nagy Sándor birodalmá­ból támadt négy királyság időszakának kései szakaszá­ban a zsidóknak egy dühödt ellenfele fog fellépni. Ez Antiochus Epiphanes, de mivel ő az Antikrisztus előképe volt, mindez, amit itt róla megtudunk, a jövőben fellépő Antikrisztusra is vonatkoztatható.