2013. november 14., csütörtök

Tom Marshall - A kapcsolatokat károsító magatartásformák 8.

A harmadik dolog az önzés. A történelem nem jegyzett fel olyan tár­­­sadalmat, amelyben tisztelték volna az önző embert. Voltak olya­nok, ahol tisztelték azt, aki büszke, kegyetlen, vagy akár áruló, de az ön­­zőt soha. Az önzés, a haszonlesés, különösen abban az esetben, ha saját céljaink érdekében kihasználjuk vezetői pozíciónkat, hamar meg­­foszt bennünket az emberek elismerésétől.

A negyedik a saját magunkkal szembeni engedékenység és az ön­sajnálat. Időnként találkozhatunk egy bizonyos mértékű, kény­sze­re­dett csodálattal az önközpontúság erőteljes megnyilvánulásaival szem­ben, mint amilyen a büszkeség vagy az arrogancia, de ezt soha nem ta­pasz­talhatjuk a gyenge típusúakkal, például az en­ge­dé­keny­ség­gel és az ön­sajnálattal kapcsolatosan. Különösen igaz ez a vezetőkre néz­ve, akik el­nézőek magukkal szemben, kihasználják pozíciójukat azok­nak a ké­nyel­metlenségeknek és nehézségeknek az elkerülésére, ame­lyeken az ál­taluk vezetett embereknek át kell esniük, akik sírnak sa­ját sorsuk mi­att, vagy az “én szerencsétlen”-szindróma csapdájába es­nek, amikor a dol­gok nehézre fordulnak.

Az ötödik az erkölcsi bukás. Itt nem arról az esendőségről be­szé­lünk, amely valamennyiünk életét megrontotta, és amivel még a leg­jobb keresztényeknek is meg kell küzdeniük. Viszont vannak az er­köl­csi bukásnak olyan területei, amelyek gyalázatosabbak ennél, kü­lö­nö­sen azoknak a vezetőknek az esetében, akik nagyon szem előtt vannak, vagy nagy felelősség nyugszik a vállukon. Olyan dolgok tartoznak ide, mint:

a) Erkölcsi gyengeség, vagy ha nyomások alatt képtelen fel­egye­ne­sedni. Ezt az mutatja, hogy ha ellenállásba ütközik, akkor fel­ad­ja kinyilvánított alapelveit, hogy védje magát, vagy azért, mert a hoz­zájuk való ragaszkodást túl költségesnek találja. Ez­zel szem­ben bárkit készek vagyunk tisztelni, aki bátran vállalja meg­győ­ző­dését.

b) Ígéretek megszegése, különösen egy olyan komoly eskü ese­té­ben, mint a házassági fogadalom, vagy eskü megszegésére való bá­­torítás, illetve csábítás. Az ígéretek betartása valamikor be­csü­let­­beli ügy volt. Még ma is ezt mondjuk: “be­csü­let­sza­vam­ra”, és “tisz­teletben tartjuk” adott szavunkat. Ha megszegjük ígé­­re­tün­ket, akkor nem csak a belénk vetett bizalom rendül meg, hanem jó hírnevünkön is csorba esik.

c) Az őszintétlenség, valamint a megtévesztő, csalárd vagy kép­mu­tató magatartás minden formája.

d) A korrektség hiánya, igazságtalanság, részrehajlás és ki­vé­te­le­zés, különösen akkor, ha hatalommal rendelkező, vagy vezető funk­ciót betöltő ember követi el, vagy ha személyes érdekből teszik.

És végül ott van a kicsinyesség minden formája: a férj nagy pa­tá­li­át csap, ha reggelijéhez a tojás nem úgy van megfőzve, ahogy sze­re­ti; a feleség folyton duzzog, ha valami nem úgy történik, ahogy ő akar­ja; a barát halálosan megsértődik, mert nem kapott választ az utol­só le­ve­lé­re; vagy gondoljunk a presbiterre, aki le akar mondani, mert el­fe­lej­tet­ték értesíteni arról, hogy egy gyűlés elmarad. Ha valaki je­len­ték­telen dolgokat aránytalanul felfúj, az azt mutatja, hogy van benne va­­lami ki­csi­ség, valami jelentéktelenség. Ezt pedig nagyon nehezen tud­juk tisz­telni vagy csodálni.