2013. november 12., kedd

Tom Marshall - A kapcsolatokat károsító magatartásformák 7.

A tiszteletet romboló viselkedésmódok

Mihelyt elkezdjük felismerni a tisztelet szerepének fontosságát a kap­cso­latokban, és hogy ennek milyen velejárói vannak, gyakran fáj­dal­ma­­san ébredünk tudatára az ezen a területen elkövetett hibáinknak. A szá­­munkra legtöbbet jelentő kapcsolatokba, vagy azokba, amelyek éle­tünk legnagyobb részét kitöltik, gyakran beszivárognak olyan ma­ga­tar­tás­formák és tettek, amelyek valójában tiszteletlenséget fejeznek ki a má­sik emberrel szemben. A világi bölcsesség mintha még táp­lál­ná is ezt a gondolkodásmódot. Azt tanították nekünk, hogy a meg­is­me­rés meg­vetést eredményez, a bálványozott embereknek is meg­van­nak a ma­guk gyengéi, senki sem lehet hős az inasa szemében. Mintha azt mon­danák ezzel, hogy minél jobban megismerünk valakit, annál ke­vés­bé fogjuk tisztelni. Erre később még visszatérünk.

Ezenkívül egyre tisztábban felismerjük azokat a valódi érzelmeket, ame­­lyek néha a kapcsolati problémáink miatt érzett haragunk, ne­hez­te­lé­sünk vagy sérelmeink mögött lapulnak: tudatára ébredünk annak, hogy valamilyen módon meggyaláztak bennünket. Nem értékkel bíró sze­­mélyként bántak velünk, hanem úgy, mintha tárgyak, vagy ami még rosszabb, szemét lennénk. Az elveszített méltóság itt a probléma.

Hadd álljon itt néhány általánosan elterjedt attitűd, viselkedésmód, amely árthat a tiszteletnek, vagy nagyon megnehezíti önbecsülésünk meg­őrzését. 

Olyan viselkedésmódok, amelyek megnehezítik, hogy tisz­tel­je­nek bennünket

Az első dolog az alkalmatlanság és az ismétlődő kudarcok. A ku­darc csak akkor veszélyezteti más emberek irántunk tanúsított tisz­te­le­tét vagy önbecsülésünket, ha olyan területen ér minket, amelyről azt ál­lí­tottuk, hogy értünk hozzá, vagy szorosan kapcsolódik egy cél­ki­tű­zés­hez, amelyet vállaltunk. Aligha fogom elveszíteni az emberek meg­be­csü­lését azért, mert nem vagyok jó térképolvasó. De ha azt állítom, hogy szakértő vagyok ebben a kérdésben, és elvállalom egy erdei túra ve­­zetését, hogy ott aztán alaposan eltévedjünk, valószínűleg gyorsan el­­veszítem túravezetői hírnevemet.

Hasonló módon, ha egy adott helyzetben mindent megteszünk, ami raj­­­tunk múlik, mégis kudarcot vallunk, nem valószínű, hogy el­ve­szít­jük az emberek megbecsülését. Ezt fogják mondani: “Legalább meg­pró­­­bálta”. De ha csak tessék-lássék módon, hanyagul csinálunk va­la­mit, a látszat kedvéért, akkor embertársainknak nehezére esik majd tisz­­telniük minket.

A második a felelőtlenség, amikor valaki a saját vágyainak kie­lé­gü­­­lését hajszolja, és nem törődik azzal, hogy tetteinek milyen kö­vet­kez­­­ményei vannak másokra nézve, vagy megpróbál kibújni a fe­le­lős­ség alól, és másokat hibáztat saját cselekedeteinek következményeiért. A felelőtlen viselkedés gyorsan megfoszt minket az emberek tisz­te­letétől.