2016. február 1., hétfő

Derek Prince - A varázslás 7.

Apostolok Cselekedetei 19,13-16. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, a kikben gonosz szellemek voltak, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, kit Pál prédikál.
14 Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, a kik ezt mívelik vala.

15 Felelvén pedig a gonosz szellem, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kicsodák vagytok?
16 És reájok ugorván az az ember, a kiben a gonosz szellem vala, és legyõzvén õket, hatalmat võn rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból.

Egy ember, akiben gonosz szellemek vannak, nagy természetfölötti erővel rendelkezhet. Ő is képes volt egyedül megverni hét embert.
Hallottam egy nőről, aki antikrisztus szellemétől szabadult. Egy gyülekezetben történt. A hölgy előrement, hogy imádkozzanak érte. Amikor elkezdtek imádkozni érte - a pásztor a padnak az egyik szélén ült, a felesége pedig a másik szélén -, olyan erővel nyilvánult meg a gonosz szellem, hogy ez a nő padostul felemelte a pásztort és a feleségét. Pedig egy törékeny asszony volt. Tehát, amit a Biblia mond, az időszerű most is!

Apostolok Cselekedetei 19,17-18. Ez pedig tudtokra lõn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.
18 És sokan a hívõk közül eljõnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket. 
(Ezek tehát hívők voltak, nem hitetlenek!) Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek.

Az okkult könyveket elégették, mert az említett emberek hirtelen meglátták annak a konfliktusnak az igazi megvalósulását, amely Isten királysága és a Sátán királysága kö­zött volt. S ezek után már nem ta­lálták érdemesnek, hogy megtart­sák az ördögi irományokat. Állítom, hogy Jézus Krisztus gyülekezeteinek szüksége van egy szó sze­rinti háztisztításra! Keresztények ezreinek lenne szüksége arra, hogy átfésüljék könyvtárukat és kidobják, elégessék a Sátántól ihletett, okkult könyvek tömegeit. (A cikkben említetteken kívül még számos más, pld: kártyajóslás, grafológia, parapszichológia, halottlátás , spiritizmus, hamis vallások stb. tárgyköreiben. A szerk.)

Az V. Mózes 7,26-ban Isten figyel­meztette Izraelt, hogy ha te utálatos­ságot viszel be a házadba, magad is utálatossá, átkozottá leszel. Erre is nagyon sok példát idézhetnék. De amire az Efézusban történtek alap­ján fel szeretném hívni a figyelme­teket: azok az emberek hívők vol­tak, azonban csak egyik lábuk volt az Úr táborában, a másik lábuk még az ördög táborában vesztegelt. És úgy gondolták, hogy így is meg le­het élni. Felemás módon! De mikor látták a Sátán erejét igazán megnyil­vánulni, akkor komolyan leszámol­tak életük ördögi vonatkozásaival.

Jött hozzám egy nő New Englandból, amely a varázslás központja. Előtte írt egy nagyon ko­moly levelet, s mint elmondta, amikor a levelet vitte a postára, úgy érezte, hogy nem ér oda élve.
- Én a teozófia doktora vagyok - mesélte, - s éveket töltöttem az okkultizmus tanulmányozásával. Szükségem van a segítségedre.
- Rendben van - megállapod­tunk, találkozzunk itt és itt, egy ima táborban. A feleségemmel órákig szolgáltunk feléje. Volt egy bizo­nyos szabadulása, de végül azt mondtam neki:
- Isten nem fogja befejezni a szabadítást, amíg a könyveidet el nem dobod! Mert ez egy horgony, amely fogva tart téged.
- A könyveim nyolc-kilencezer dollárt érnek! - érvelt az illető.

Tudtommal sohasem vált meg az okkult könyveitől, és valószínűleg, mint elveszett lélek fogja befejezni életét a 8-9 ezer dollár értékű könyvek miatt.

Mindazok, amiket a Bibliában olvasunk, ma is ugyanúgy igazak!

Forrás: Új Exodus, 1989.