2016. február 29., hétfő

Derek Prince - Az átok és orvoslása 1.

Az átok a Bibliában és az életben is nagyon nagy és nehéz téma. Én sem értek és tudok erről mindent, előttem is sok az ismeretlen dolog, de megta­nultam, hogy azt, amit értek, ne adjam fel azért, amit még nem értek. Amit tanítani szeretnék az átokról, az nem elsősorban teológia - bár meg van alapozva a Bibliában -, hanem sokkal inkább gyakorlati tapasztalat. Megtanultam azt is, hogy a tapasztalatoknak együtt kell munkálkodniuk az Igével. Isten valójában senkit sem vezet be az igazságba az Igéjén keresztül, ha nem vezette be előbb a megtapasztalás­ba. Ez Isten bölcsessége.

Az átok sokszor egy egész csalá­don van, s nem egyes személyeken, bár gyakran úgyis előfordul. Előbb el kell bánni az átokkal ahhoz, hogy a gyógyulás, szabadulás megtörtén­jék. Az életben sok dolgot ellentétpá­rokkal szoktunk kifejezni, megér­teni. Pl. hideg-meleg, kicsi-nagy, jó­-rossz stb. Szeretnék én is így, ellen­tétpárként beszélni az áldásról és az átokról.

Áldás-átok: olyan - általában hangosan kimondott - szavak, ame­lyek tekintéllyel rendelkező személyektől hangzanak el, rossz vagy jó szándékkal; amelyekben termé­szetfeletti hatalom van, és befolyásolják a jövő alakulását.
A szavakat tehát hangosan ki­mondják, és ezek olyan dolgokat hoznak mozgásba, amelyek nemzedékről, nemzedékre érvényesek ma­radnak.
Minden áldás tekintéllyel rendelkezőktől származik.

Az átok módjai és okai

I. Mózes 22,15-18. És kiálta az Úrnak Angyala Ábrahámnak másodszor is az égbõl.
És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek:
Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bõségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az õ ellenségeinek kapuját.
És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.


Különleges angyal volt, aki Ábrahámmal beszélt: maga Krisztus. És figyeljétek csak meg, „a megáldván megáldalak" Ábrahámnak szól, de a „megsokasítalak" már a fiának, Izsáknak, tehát itt egy egész családra kimondott áldást találunk. Ha azt akarod, hogy megsokasítson az Úr, áldozd fel magadat. Légy engedelmes, engedj az Úr beszédé­nek. S mint tudjuk, az Ábrahámnak adott áldás főképpen a fián, Izsákon volt. Egy kereszténynek az engedelmessége áldást hoz, ami főképpen családján, gyermekein mutatkozik meg. Úgy látom, hogy az aki megérti mi az átok és mi az áldás az az egész történelmet más szemmel fogja nézni.

Fontos megértenünk, hogy ha te­kintéllyel kimondunk valamit, azt többé nem lehet semmissé, ki nem mondottá tenni. Amit kimondunk, az meghatározza a történelem menetét, s nem lehet megmásítani.
Jó példa erre Jákób és Ézsau esete. (I. Mózes 27,18-38)

Az áldás és az átok tovább él nemzedékről nemzedékre. Vizsgáljuk meg az átok okait.

Példabeszédek 26,2. Miképpen a madár elmegy, és a fecske elrepül, azonképpen az ok nékül való átok nem száll az emberre.

Látnunk kell tehát, hogy ahol átokkal találjuk szembe magunkat, ott oknak is kell lennie. Az átok első oka az, amikor egy személy életére Isten mond ki átkot.

1. Amikor Isten mondja ki az átkot

I. Mózes 12,1-3. És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek és meg­áldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megát­kozom azt, és megáldatnak te ben­ned a föld minden nemzetségd.

Isten itt maga mondja ki az áldást és az átkot. Hét ígéretet tesz Ábrám­nak:

1. Nagy nemzetté teszi
2. Megáldja
3. Felmagasztalja a nevét
4. Áldás lesz
5. Megáldja azokat, akik őt áldják
6. Megátkozza azokat, akik őt átkozzák
7. Benne áldatnak meg a föld népei

Isten maga átkozza meg azokat, akik átkozzák Izraelt, vagyis az átoknak az egyik fő oka: az antiszemitizmus.

A tradicionális és történelmi egyházak tele vannak antiszemitizmussal.
Persze van az ellenkezőjére is pél­da. Apám például évtizedekkd eze­lőtt sok pénzt áldozott a megtért zsidók között végzett szolgálatra. Hiszem, hogy én is ennek vagyok egyik jó gyümölcse.
Amikor megvizsgáljuk, hogy szűkebb családi környezetünkben vajon hogy viszonyultak Izraelhez, ak­kor három generációra érdemes visszatekinteni.

Forrás: Új Exodus, 1989.